25 Polak?w, kt?rzy odkryli ?e s? ?ydami, przyby?o, by uczy? si? w Izraelu

?Polscy ?ydzi przy Kotel ? ?cianie P?aczu ? w poniedzia?ek

Fotografia: Mariusz Frej/Shavei Israel

25 m?odych Polskich ?yd?w, spo?r?d kt?rych wielu dopiero niedawno odkry?o swe ?ydowskie korzenie, przyby?o w poniedzia?ek do Izraela, by wzi?? udzia? w specjalnym seminarium? organizowanym przez Shavei Israel ? organizacj?, kt?rej celem jest wzmocnienie zwi?zku potomk?w ?yd?w a Pa?stwem Izrael i narodem ?ydowskim. Uczestnicy seminarium, w wieku 18-35, z kt?rych wielu wychowanych by?o w wierze katolickiej, przyjechali do Izraela z miast takich jak Krak?w, Katowice, Warszawa, Przemy?l i Gda?sk. Dla wielu z nich jest to pierwsza wizyta w Izraelu.

?M?odzi Polacy maj?cy ?ydowskie pochodzenie, posiadaj? rosn?ce pragnienie by dowiedzie? si? wi?cej na temat ich ?ydowskiego religijnego i kulturalnego dziedzictwa? ? powiedzia? przewodnicz?cy Shavei Israel, Michael Freund. ? Przebudzenie tego typu by?o nie do pomy?lenia 25 lub 30 lat temu, jednak od upadku komunizmu coraz wi?ksza liczba Polak?w stara si? odzyska? i potwierdzi? sw? ?ydowsk? to?samo??. Winni jeste?my im w tym pom?c, w ka?dy spos?b w jaki mo?emy.?

Freund doda?, ?bior?c pod uwag? to, ?e ?ydowski nowy rok jest ju? za kilka tygodni, dobrze ?e ci m?odzi Polacy przybyli do Izraela w?a?nie teraz, by odnowi? sw? wi?? z narodem ?ydowskim.

Program seminarium, prowadzony przez polsko-j?zycznych rabin?w i nauczycieli, zosta? stworzony maj?c na celu wsparcie m?odych Polak?w w odkrywaniu ich ?ydowskiego pochodzenia i uczeniu si? na temat staro?ytnego i wsp??czesnego Izraela. Tematy, jakie studiowane b?d? podczas seminarium to: prawa dotycz?ce Szabatu; nadchodz?ce ?wi?ta Rosz Haszana, Jom Kipur i Sukot; a tak?e ?Trzymanie koszeru w nie-koszernym ?wiecie.? Uczestnicy seminarium studiowa? b?d? r?wnie? cotygodniowe fragmenty Tory.

M?odzi go?cie spotkaj? si? r?wnie? z Ambasadorem Polski w Izraelu, i sp?dz? dzie? ucz?c si? w lokalnej jesziwie.

W Polsce ?yje obecnie oko?o 4000 ?yd?w, niekt?rzy sugeruj? jednak, ?e mog? istnie? nawet dziesi?tki tysi?cy ?yd?w w Polsce, do dzi? dzie? b?d? ukrywaj?cych swe pochodzenia b?d? poprostu nie?wiadomych swego rodzinnego dziedzictwa. W ostatnich latach coraz wi?ksza liczba os?b znanych jako ?Ukryci ?ydzi w Polsce?, rozpocz??a sw?j powr?t do judaizmu i ?ydowskiego narodu.

Shavei Israel ma obecnie w Polsce dw?ch pe?noetatowych emisariuszy, pracuj?cych w Krakowie i Katowicach.