Paraszat Nicawim

Moj?esz przed swoj? ?mierci? ustanawia przymierze pomi?dzy Haszem a narodem Izraela; ma to miejsce chwil? przed wej?ciem narodu do Ziemi Izraela:

?Stoicie dzi? wszyscy przed obliczem Wiekuistego. Boga waszego: naczelnicy pokole? waszych, starsi, urz?dnicy wasi, wszyscy m??owie Israela. Dzieci wasze, ?ony wasze i obcy, kt ory w obozie twoim; od r?bi?cego drwa do czerpi?cego wody twoje. Aby? wszed? w przymierze Wiekuistego, Boga twojego, i w zaprzysi??on? umow? z Nim, kt?r? Wiekuisty, B?g tw?j, zawiera z tob? dzi?. Aby ci? ustanowi? dzisiaj ludem swym, a by? Bogiem twoim, jako ci zapowiedzia?, i jako przysi?g? ojcom twoim Abrahamowi, Ichcakowi i Jak?bowi. A nie z wami tylko samymi zawieram dzisiaj to przymierze i t? umow? zaprzysi??on?. Lecz z ka?dym, kt?ry tu z wami stoi dzi? przed obliczem Wiekuistego, Boga waszego, i kt?rego tu nie ma z wami dzisiaj.? (Dwarim 29: 9-14)
Wiemy, do kogo odnosz? si? s?owa: ?kt?ry tu z wami stoi dzi? przed obliczem Wiekuistego?- to wyja?nione jest w tek?cie.
Do kogo jednak odnosz? si? s?owa: ?kt?rego tu nie ma z wami dzisiaj?.
Gemara odpowiada:
? Izraelici, kt?rzy stali na G?rze Synaj, ich lubie?no?? ich opu?ci?a; ba?wochwalcy, kt?rzy nie stali na G?rze Synaj, ich lubie?no?? pozosta?a z nimi. R. Aha syn Raby zapyta? Rabina Aszi: ?A co z konwertytami?? ? ?Cho? nie byli obecni, ich Mazal (gwiazdy prowadz?ce) by?y obecne, jak napisane jest: ?A nie z wami tylko samymi zawieram dzisiaj to przymierze i t? umow? zaprzysi??on?. Lecz z ka?dym, kt?ry tu z wami stoi dzi? przed obliczem Wiekuistego, Boga waszego, i kt?rego tu nie ma z wami dzisiaj.? (Dwarim 29: 9-14). (Szabat 146a)

W innym miejscu Gemara tak wypowiada si? na dany temat:

?Wiemy, na podstawie przypadku Moj?esza, naszego nauczyciela: Kiedy zaklina? on Izrael [by trzymali przykazania], rzek? do nich: ?Wiem, ?e nie na podstawie waszych w?asnych umys??w zaklinam was, ale wed?ug umys?u Wszechobecnego i m?jego umys?u?, jak napisane jest: ?A nie z wami tylko samymi zawieram dzisiaj to przymierze i t? umow? zaprzysi??on?. Lecz z ka?dym, kt?ry tu z wami stoi dzi?? (Dwarim 29:13-14); st?d te? wiemy, ?e tylko ci, kt?rzy stali na G?rze Synaj [zostali zakl?ci]; przysz?e pokolenia i konwertyci, kt?rzy p??niej maj? by? konwertowani, sk?d to wiemy [?e oni tak?e zostali zakl?ci wtedy]? Poniewa? powiedziane jest ?i kt?rego tu nie ma z wami dzisiaj?. (szwutot 39a)

**
Zacytujemy Rabina Remu z jego dzie?a ?Torat Haola?po?wi?conemu statusowi i roli jak? maj? do spe?nienia ludzie ?yj?cy w Izraelu.
Omawianym tu zagadnieniem jest suka ? ta, w kt?rej siedzimy podczas ?wi?ta Sukot.

Suka nazywana jest ?sza?asem Dawida?, na pami?tk? najwa?niejszego kr?la w historii narodu. Reprezentuje ona ca?y nar?d ?ydowski, sza?as, kt?ry upada i powstaje, lecz istnie? b?dzie na wieki.
Suka, jak wiadomo, sk?ada si? z dw?ch element?w: dachu (hebr: ?schach?) i ?cian.
?Schach? symbolizuje Obecno?? Bo?? (Szchina), Obecno?? Haszem rozpozcieraj?c? si? nad narodem Izraela.
?ciany, podtrzymuj?ce ?schach? reprezentuj? grupy , z kt?rych sk?ada si? nar?d Izraela: kap?ani (?hebr: kohanim)i Lewici, Izraelici i konwertyci.
Ile ?cian musi mie? suka?
Gemara ustanawia to tak:
?Nasi Rabini nauczali: Dwie [?ciany] musz? posiada? przepisowe wymiary, a trzecia [mo?e mie?] wielko?? d?oni.? (Suka 6b)
Innymi s?owy, konieczne s? dwie pe?ne ?ciany a trzecia musi by? wielko?ci co najmniej 10 centymetr?w ? wielko?? d?oni (hebr: ?tefach?).
Tak stanowi chalacha.
Rabin Remu wyja?nia ?
Jedna ze ?cian reprezentuje Lewit?w (obejmuje to tak?e kap?an?w).
?ciana druga reprezentuje ca?? reszt? ?yd?w.
?ciana trzecia reprezentuje konwertyt?w, kt?rzy stanowi? dodatek do narodu Izraela, uzupe?niaj?c go. Dlatego te? mierzona jest ona w jednym ?tefach?, kt?ra trwa? mo?e i rozwija? si? wraz z do??czaniem si? nowych konwertyt?w.
Je?li odejmiemy kt?r?kolwiek ze ?cian, ?sukat Dawid? (namiot Dawida ? obejmuj?cy ca?y nar?d ?ydowski) nie b?dzie w stanie sta? si? koszern? suk?, si?gaj?c? Szechiny (Bo?ej Obecno?ci). Dlatego te? suka potrzebuje trzech ?cian ? dwie o chalachicznych wymiarach i trzeci? o wymiarze jednego ?tefach?; podobnie te? konieczne jest by nar?d sk?ada? si? z trzech cz??ci ? kap?ani- Lewici ? Izraelici i konwertyci.

**
Nie zawsze jednak wystarcza, by trzecia ?ciana by?a rozmiar?w jednego ?tefach?, czasami potrzeba czterech ?tefach?. Tak pisze na ten temat Gemara:
?Suka wykonana jako [otwarta] aleja (gdzie dwie ?ciany stoj? naprzeciwko siebie) jest wa?na (koszerna)…i robi si? pas nieco wi?kszy ni? cztery [d?ugo?ci d?oni] (jedna d?ugo?? d?oni nie jest w tym wypadku wystarczaj?ca) i umieszcza go na odleg?o?? trzech d?ugo?ci d?oni od ?ciany…Ale dlaczego powiedziano, ?e w poprzednim przypadku (gdzie ?ciany s? prostopad?e do siebie) jedna lu?na ?ciana o szeroko?ci jednej d?oni wystarcza, a tutaj potrzebny jest pas szeroko?ci czterech d?ugo?ci d?oni? ? W poprzednim przypadku, kiedy s? dwie wa?ne ?ciany, jedna lu?na ?ciana o szeroko?ci jednej d?oni wystarcza, ale tutaj, gdy nie ma dw?ch wa?nych ?cian (gdy? stoj? one osobno i s? odizolowane od siebie), suka jest wa?na, je?li towarzyszy im pas o szeroko?ci czterech d?oni, inaczej, nie jest [wa?na].

Innymi s?owy, wygl?da to tak:

Je?eli obie strony s? prostopad?e wzgl?dem siebie, w taki spos?b:

To trzeci bok suki o szeroko?ci jednego ?tefach? b?dzie wystarczaj?cy:

Je?li jednak dwie ?ciany suki s? wobec siebie r?wnoleg?e, jak ?aleja?, w ten spos?b:

?ciana trzecia powinna by? szeroko?ci co najmniej czterech ?tefach?, tak by wygl?da?o to tak:

Idea ta polega na tym, i? ?ciana trzecia o szeroko?ci czterech tefach, uwa?ana jest za ??cian? zamykaj?c? ? wirtualnie ? ca?y bok, tak ?e ??czy ona dwie pozosta?e ?ciany (nie b?dziemy tu wyja?nia? jak si? to dzieje, bo jest to skomplikowane).
Tak stanowi chalacha.
Rabin Remu wyja?nia znaczenie tych ustawie?.
Owa dwa przypadki, dwie sytuacje, reprezentuj? dwie sytuacje narodu Izraela ? 1) nar?d Izraela w Ziemi Izraela (Erec Izrael), 2) nar?d Izraela na wygnaniu (galut)
W pierwszym przypadku 1) nar?d Izraela siedzi w swej ziemi, w Kraju Izraela i wszystkie plemiona Izraela s? ze sob? po??czone, odpowiada to pierwszej suce, gdzie obie ?ciany (Lewici – kap?ani i Izraelczycy) s? ze sob? po??czone, dlatego te? trzeci bok b?dzie szeroko?ci jednego tefach, innymi s?owy wystarczy niewielka ilo?? konwertyt?w, dla uzupe?nienia ustawienia suki.
. Jednak gdy nar?d Izraela znajduje si? na wygnaniu (w galucie), co reprezentuje sytuacj? numer dwa charakteryzuj?c? si? ?yciem w izolacji od siebie, daleko od siebie ? podobnie jak ?ciany suki w przypadku drugim s? od siebie odzielone ? w?wczas rola konwertyt?w b?dzie bardziej znacz?ca: rol? t? b?dzie wype?ni? przestrze? pomi?dzy r??nymi cz??ciami (grupami) narodu. Dlatego te? potrzebnych b?dzie du?o wi?cej konwertyt?w, i trzecia ?ciana ?ciana suki b?dzie musia?a by? szersza ? liczy? cztery tefach (co najmniej) i rozci?ga? si? pomi?dzy jedn? ?cian? a drug? ??cianami reprezentuj?cymi dwie pierwsze cz??ci narodu.
Rabin Remu, w kontek?cie naszych rozwa?a?, wyja?nia fragment Gemary w Pesachim ?
R. Eleazar powiedzia?: ?wi?ty, niech b?dzie b?ogos?awiony, nie wygna? Izrael do innych narod?w, w innym celu jak po to, by do??czyli do nich konwertyci, jak napisane jest: ?Rozsiej? go po kraju? (Ksi?ga Ozeasza 2:25); cz?owiek sieje ?sea?, by zebra? wiele ?kor?! (Pesachim 87b)
(sea i kor to miary wagi z czas?w Tory ? sea = ok 7 litr?w, kor ? 220 litr?w).
Je?li konwertyci s? powodem, dla kt?rego Izrael znajduje si? na wygnaniu, w oddzieleniu od siebie, i od przyj?cia ich do narodu Izraela, zale?e? b?dzie po??czenie r??nych cz??ci sk?adaj?cych si? na nar?d, czyli zjednoczenie ca?ego narodu, i w j?zyku ReMa: ?Dzi?ki ?wi?temu ger (konwertycie), kt?ry ??czy lud, nar?d Izraela osi?ga co? wielkiego…dzi?ki niemu, lud Izraela w galucie, ustawia suk? -dzi?ki konwertycie cadikowi?.
W ten spos?b mo?liwe jest ustawienie ?suki Dawida?, i zrealizowanie s??w proroka Amosa: ?W tym dniu podnios? sza?as Dawidowy, kt?ry upada, zamuruj? jego szczeliny, ruiny jego pod?wign?
i jak za dawnych dni go zbuduj?.? (Ksi?ga Amosa 9:11)
Na podstawie ksi egi Rabina Remu ?Torat Haola?, cz??? 3, rozdzia? 62