Ofiarowanie

Odnosz?c si? do ofiarowania Icchaka, XVI ? wieczny m?drzec Don Isaak Abarbanel powiedzia?:

?Ten fragment stanowi o egzystencji Izraela. Na oczach jego Ojca, kt?ry jest w niebie. Buduje to nasze relacje i poznanie cz??ci naszych codziennych modlitw oraz odpowiednich podstaw wymagaj?cych jeszcze g??bszych po?wi?ce? nad odkrywaniem siebie.?

Tekst m?wi jasno, ?e Awraham mia? zosta? przetestowany. Ale czym by? ?w test?

Co by?o wyj?tkowego w pro?bie Boga ?we? swego syna, swego jedynego syna, kt?rego kochasz?? Czym wyr??nia? si? test, kt?ry by? kulminacj? Awrahamowej s?u?by Bogu, a kt?ry pozostawi? ?lad w ?ydowskim narodzie po dzi? dzie??

Rabbin Shlomo Carlebach urodzony w Polsce w poprzednim wieku t?umaczy?, ?e B?g sprawdza ka?d? osob? stawiaj?c j? w sytuacji, w kt?rej zachowywa? si? ma w zupe?nie inny spos?b ni? zachowywa?a si? przez ca?e swoje ?ycie. Gdyby by?o to prawd?, gdy mowa o owym te?cie, to c?? takiego znale?? w nim mo?na niezgodnego z charakterem Awrahama?

  1. Zabijanie? W Genesis 14:14-15 Awraham prowadzi? swoj? armi? na wojn? z kr?lami. Oczywistym jest, ?e jest got?w zabija?.
  2. Skazanie syna na ?mier?? W Genesis 21:14 Awraham wysy?a chorego Iszmaela na pustynie z niewystarczaj?ca ilo?ci? wody. Iszmael zawdzi?cza? prze?ycie mo?e tylko cudownym wydarzeniom.

Wi?c co by?o tak trudnego dla Awrahama w ofiarowaniu, co by?o tak bardzo nie zgodne z jego natur?? Wskaz?wka do odpowiedzi mo?e znajdowa? si? w nast?puj?cym rozdziale, w kt?rym to Eliezer, s?uga Awrahama, przygotowuje si? do odpoczynku w domu Betuela. Powiedziane jest w Genesis 24:32 ?I wszed? m??czyzna do domu i zluzowa? wielb??dy?. S?owo ?WaJiFTaCH? u?yte w wersecie oznacza? mo?e nie tylko ?zluzowa??, ale te? ?otworzy??. Rashi, autorytatywny XI -wieczny komentator wyja?nia tutaj: ?wzi?? ich kaga?ce, poniewa? ich pyski by?y zamkni?te, by zwierz?ta nie jad?y z p?l innych ludzi podczas gdy byli w drodze?.

Awraham nie znosi? kradzie?y i robi? wszystko co w jego mocy, by si? od niej odsun??. M?drcy Talmudu wyja?niaj?: ?o to w?a?nie k??cili si? pasterze Awrahama i Lota w Genesis w rozdziale 13. Awraham odzieli si? na tysi?ce mil od swojego bratanka, jedynego krewnego jakiego mia?, by by? jak najdalej od jakiegokolwiek rodzaju kradzie?y czy oszustwa. Awraham wierzy? w moralno?? i etyczno??. B?g nalega?, by oddzieli? si? od wszelkiej nieuczciwo?ci, niezale?nie od tego jak ma?a by by?a.

Jak to mo?liwe, by zwi?zanie Icchaka spowodowa?o, ?e Awraham musia? ukra??? W kt?rym miejscu jego ?wewn?trzny? z?odziej zosta? w to wpl?tany? Oczywista odpowied? to taka, ?e poprzez zwi?zanie Icchaka Awrahama zabra? swoj? woln? wol?. Nasza tradycja m?wi nam co? innego ? Icchak zgodzi? si? dobrowolnie na zwi?zanie, by nie rozproszy? uwagi ojca. To co Awrahama zabra? Icchakowi by?o wolno?ci? to?samo?ci, woln? przysz?o?ci?. Na o?tarzu Awrahama zwi?zywa? nie tylko Icchaka, ale te? wszystkich jego potomk?w, tak jak ich misje, przeznaczenie i ich Boga.

Jaki? czas temu podczas spotkania z Polakami, kt?rzy niedawno odkryli, ?e s? ?ydami ta opowie?? zosta?a przytoczona. Jedna kobieta zapyta?a swoj? matk? dlaczego jej babka mia?a takie dziwne nazwisko. Matka odpowiedzia?a: ?poniewa? by?a ?yd?wk?, tak jak i ty i ja nimi jeste?my?. C?rka by?a bardzo zdziwiona. ?Czemu k?ama?a??? zapyta?a. Matka odpowiedzia?a: ?nie chcia?am by? musia?a przechodzi? przez to przez co ja przechodzi?am?. Matka zdecydowa?a si? trzyma? to?samo?? c?rki w sekrecie, by nie zabiera? jej ?ycia, by oszcz?dzi? jej mo?liwego upokorzenia i wszelkiego rodzaju alienacji.

Wyzwanie Awrahama podczas kr?powania Icchaka polega?o na tym czy mo?e on zabra? wolno?? syna, czy mo?e przywi?za? go do etycznego, kulturowego i religijnego systemem, kt?ry na zawsze pozostawi go r??nym w ?wiecie dooko?a. Podczas gdy Awrahama unieruchomiania Icchaka na o?tarzu na g?rze Moria przywi?zywa? swego syna do specyficznego powo?ania. Sprawi?, ?e jego syn pozosta? w najlepszym wypadku odmie?cem, a w najgorszym wypadku wrogiem po?r?d wszystkich s?siad?w.

To jest to samo wyzwanie, kt?re konfrontuje ka?dego ?yda z podj?ciem decyzji o zostaniu rodzicem. Czy jestem got?w podzieli? si? swoj? wiara z innymi? By po?o?y? na ich jeszcze nieuformowanych ramionach t? odpowiedzialno??? I na ich jeszcze nie uformowanych g?owach to naznaczenie? Czy moja wiara w nasz? misj? i nasz? drog? jest wystarczaj?ca bym m?g? wybra? j? dla moich ukochanych dzieci? To jest w?a?nie test, kt?ry przeszed? Awraham na g?rze Moria. Odni?s? sukces m?wi?c ?tak?. To jest test, kt?ry my kontynuujemy za ka?dym razem gdy decydujemy si? zaj?? nasz? to?samo?ci?, wype?ni? nasze obowi?zki wobec innych ludzi i wobec Boga i wychowa? kolejne pokolenia w dumie i ?wiadomo?ci ich ?ydowsko?ci.