Paraszat Wajera

?I obrzeza? Abraham Icchaka, syna swego, gdy mia? o?m dni, jak przykaza? mu B?g? (Bereszit 21, 4).

*

Zwyczaj posi?ku, kt?ry spo?ywany jest po obrzezaniu obchodzony jest w ?ydowskich spo?eczno?ciach od dawien dawna. Od czas?w pierwszego, kt?rego obrzezali gdy mia? osiem dni ? Icchaka praojca. Tak jest napisane w naszej parszy:

?I podros?o dzieci?, i zosta?o odstawionem, i wyprawi? Abraham uczt? wielk? w dniu odstawienia Icchaka? (Bereszit 21, 8).

Wed?ug midrasza t? ?wielk? uczt?? by?a seudat brit mila (posi?ek z okazji obrzezania).

 

Zwyczaj ten pojawia si? r?wnie? w Szulchan Aruch:

?Mamy w zwyczaju organizowa? posi?ek przy obrzezaniu? (Szulchan Aruch, Jore Dea 265, 12)

Rama dodaje, ?e warto postara? si? o to aby w czasie posi?ku by? minjan. Wspomina r?wnie?, ?e uczta mie?ci si? w kategorii seudat micwa, to znaczy, ?e ka?dy uczestnik spe?nia przykazanie (micw?). Uczestnictwo w niej nie jest tylko alternatyw?, ale i obowi?zkiem spoczywaj?cym na ka?dym kto zosta? zaproszony. Przewidziana jest nawet sankcja: ?ka?dy kto nie je na uczcie jest jak wyrzutek niebios?.

*

Stanowisko Rama znajduje swoje ?r?d?o w traktacie Pesachim:

?Siedmiu niebiosa odrzucaj?, oto oni: niezam??ny, zam??ny, ale bezdzietny [z w?asnej woli], posiadaj?cy dzieci, ale nie wychowuj?cy ich do nauki Tory, nie maj?cy ani tefilin na g?owie, ani tefilin na ramieniu, ani fr?dzli przy ubraniu, ani mezuzy przy wej?ciu, oraz odmawiaj?cy swym stopom but?w. Inni dodaj?: nie przy??czaj?cy si? do grupy spe?niaj?cych micw??.

Tosfot (komentarz do Talmudu) wyja?niaj? tam, ?e grupa spe?niaj?cych micw?, to w?a?nie ludzie zaproszeni na uczt? z okazji obrzezania. Na podstawie tego komentarza Rama podj?? powy?sz? decyzj?.

Stwarza to pewne problemy kiedy kto? zaproszony na brit mila nie mo?e przyj?? z r??nych powod?w. B?dzie wtedy uwa?any za ?wyrzutka niebios?, Bo?e bro?. W nast?pstwie s??w Rama, przyj?tym zwyczajem jest nie zapraszanie na obrzezanie w formie bezpo?redniej: ?Jeste? zaproszony/a na brit mila?, bowiem w chwili kiedy on lub ona nie b?d? mogli przyby? narodzi si? powa?ny problem. Wobec tego informuj? si? o obrzezaniu w spos?b og?lny: ?powiadamiamy o tym, ?e brit mila nowo narodzonego syna odb?dzie si? dnia tego i tego…szcz??liwi rodzice?. Kto? kto czuj? si? zobowi?zany lub ma potrzeb? uszcz??liwienia rodzic?w zrozumie, ?e jest zaproszony. Ten kto nie przyb?dzie, opr?cz tego, ?e oszcz?dzi? na prezencie, nie zostanie ?wyrzutkiem niebios?.

W przesz?o?ci obowi?zek zapraszania na brit mila spoczywa? na wo?nym synagogi, kt?ry chodz?c od domu do domu zaprasza? kolejno wszystkich. R?wnie? ten zwyczaj anulowano z tego samego powodu.

Wsp??cze?ni rabini ograniczaj? lekko s?owa Rama o ?odrzuconym przez niebiosa?. Mianowicie ??cz? oni s?owa o wyrzutku z tym co Rama pisa? wcze?niej, to znaczy, ?e warto postara? si? o 10 doros?ych m??czyzn, aby byli obecni w czasie posi?ku. W takiej sytuacji kto? kto nie przyszed?by na uroczysto?? powoduje sw? nieobecno?ci? brak minjanu. W przypadku gdy jest minjan r?wnie? bez niego, nie ma powodu aby obci??a? go powy?sz? sankcj?.

Rabini wskazuj? na inne jeszcze okoliczno?ci ?agodz?ce. Twierdz?, ?e ca?a sprawa dotyczy kogo? kto nie stawi? si? na uroczysto?ci bez wyra?nych powod?w, jak na przyk?ad lenistwo. Je?li natomiast zaanga?owany by? w inne zaj?cia (takie jak modlitwa, praca lub sprawy micwy), to wtedy nie jest zobowi?zany przyby?.