Parszat Wajiszlach

?I zosta? Jak?b sam jeden, i pasowa? si? kto? z nim a? do wzej?cia jutrzenki. A widzia?, ?e nie podo?a mu, – a dotkn?? by? stawu biodra jego, i zwichn?? si? staw biodra Jak?ba podczas pasowania si? z nim. I rzek? ? ?Pu?? mnie, bo wzesz?a jutrzenka!? I odpowiedzia? ? ?Nie puszcz? ci?, p?ki nie pob?ogos?awisz mnie!? I rzek? do niego: ?Jakie imi? twoje?? I odpowiedzia? ? ?Jak?b.? I rzek?: ?Nie Jak?b b?dzie nazywane odt?d imi? twoje, ale Israel; gdy? walczy?e? z istot? bosk? i lud?mi, i przemog?e??.? (Bereszit 32: 25-29)

Jaki sekret kryje imi? Izrael?

ReMa wyja?nia ?

Imi? ?Jak?b? wskazuje na niedoko?czono??. Imi? ?Izrael? wskazuje na pe?ni?, ca?kowito?? .

Imi? ?Jak?b? przypisane jest osobie prywatnej, tej kt?ra si? z imieniem tym urodzi?a. Imi? ?Izrael? przypisane jest ojcu narodu Izraela.

Nar?d Izraela z?o?ony jest, jak wiadomo, z dwunastu cz??ci, dwunastu plemion, b?d?cych potomkami dwunastu syn?w Jak?ba.

Nar?d jest pe?ny, kompletny, tylko wtedy gdy wszystkie dwana?cie cz??ci, dwana?cie plemion, istniej?, sk?adaj? si? na nar?d.

Kiedy brakuje cho? jednego z element?w, jednego z plemion, ojciec narodu nazywany jest nie Izrael, tylko ?Jak?b?.

Kiedy Jak?b opuszcza Haran, wyruszaj? wraz z nim jego ?ony (mia? ich czw?rk?) i dzieci. W tamtym momencie Jak?b mia? tylko jedena?cioro dzieci. Dwunaste jeszcze si? nie urodzi?o.

Nar?d Izraela nie by? jeszcze pe?nym tworem, nie by? kompletny.

Anio? walczy? z Jak?bem pr?buj?c zapobiec dalszej budowie narodu, czyli narodzinom dwunastego dziecka.

Nie uda?o mu sie to.

Zaraz po zako?czeniu walki anio? b?ogos?awi Jak?ba ? ??Nie Jak?b b?dzie nazywane odt?d imi? twoje, ale Israel?, innymi s?owy, b?ogos?awie?stwo to pozwala na doko?czenie budowy narodu, na narodziny ostatniego syna, tak ?e nie kompletny ?Jak?b? zmieni si? w kompletnego, pe?nego ?Izraela?.

**

Na jakim tek?cie ?r?d?owym opar? Rabin Remu sw? ide??

Chodzi o werset z Ksi?gi Kr?lewskiej, opowiadaj?cy o ?teologicznej? debacie proroka Eliasza z prorokami Baala (http://pl.wikipedia.org/wiki/Baal) ? i udowania ludowi, ze to Haszem jest prawdziwym Bogiem. Dowodem by? tu ogie?, kt?ry zst?pi? z nieba i spali? ofiar? na o?tarzu.

Tak prorok Eliasz buduje o?tarz –

?Wreszcie Eliasz przem?wi? do ludu: “Zbli?cie si? do mnie!” A oni przybli?yli si? do niego. Po czym naprawi? rozwalony o?tarz Haszem.?Potem Eliasz wzi?? dwana?cie kamieni wed?ug liczby pokole? potomk?w Jakuba, kt?remu Pan powiedzia?: “Imi? twoje b?dzie Izrael”.?Nast?pnie u?o?y? kamienie na kszta?t o?tarza…? (Malachin 1, 18: 30-32)

?O?tarz Haszem? ? reprezentuje nar?d Izraela, licz?cy dwana?cie plemion ? ?wed?ug liczby pokole? potomk?w Jakuba?, i kiedy wszystkie one s? razem, nazywa si? on ? ?Izrael?.

**

Jak?b pod??a dalej sw? drog?. Spotyka swego brata. Oddziela si? od niego. Idzie dalej i dociera do miasta Schem, tam zatrzymuje si? i buduje o?tarz.

Dwana?cie kamieni u?ytych jest do budowy o?tarza.

I jak nazywa on ten o?tarz? ? ?Moc Boga Izraela?.

?I postawi? tam ofiarnic?, i nazwa? j?: Moc Boga Izraela.? (Bereszit 33: 20)

Jak?b mia? ju? wtedy obiecanego ostatniego syna i doko?czenie budowy narodu. Dlatego te? m?g? wybudowa? pe?ny o?tarz, sk?adaj?cy si? z dwunastu kamieni, i nazwany ?Izraelem?, imieniem oznaczaj?cym pe?ni?, kompletno?? narodu.

***

Ide? t? znajdujemy ponownie w innym miejscu w Tanachu, jednak wyra?ona jest ona w mniej przyjemny spos?b.

Wiele wiele lat p??niej, pod koniec epoki s?dzi?w, kompletno??, integralno?? narodu by?a zagro?ona. Jedno z plemion zosta?o prawie w ca?o?ci zg?adzone, w wyniku wojny domowej z pozosta?ymi plemionami, w zwi?zku z histori? ?konkubiny z Gibea?, oto w skr?cie przebieg tej historii ?

Historia opowiada o tym, jak ludzie z plemienia Benjamina zachowali sie brutalnie wobec go?cia, wizytuj?cego ich miasto Gibea, i wyrzucili go z owego miasta. Pozosta?e plemiona domagaj? si? wydania i os?dzenia z?oczy?c?w, jednak cz?onkowie plemienia Benjamin odmawiaj? i wyruszaj? na wojn? z pozosta?ymi plemionami. Po stoczeniu wielu bitew, podczas kt?rych szala zwyci?stwa przesuwa?a si? z jednej strony na drug?, ostatecznie plemi? Benjamina zosta?o prawie ca?kowicie zg?adzone. Jedynie sze?ciuset m??czyzn pozosta?o przy ?yciu, nie maj?c szans na za?o?enie rodziny, gdy? nar?d przysi?g?, i? nie da im kobiet, tak by nie mogli si? oni juz wi?cej reprodukowa?.

Tak przedstawia si? owa historia w ostatnich rozdzia?ach Ksi?gi S?dzi?w (rozdzia?y 19-21). Warto j? przeczyta?.

Pod koniec wojny, opowiedziane jest ?

?Uda? si? wi?c lud do Betel, gdzie trwa? przed Bogiem a? do wieczora, podnosz?c lament i zalewaj?c si? gorzkimi ?zami.?M?wili: “Panie, Bo?e Izraela, dlaczego? zdarzy?o si? to w Izraelu, ?e dzisiaj uby?o w nim jedno pokolenie?” (Szoftim 21: 2-3)

Przy ?yciu pozosta?o, jak ju? m?wili?my, 600 m??czyzn, nie mieli oni jednak szans na kontynuowanie istnienia jako plemi?, poniewa?: ?M??owie izraelscy z?o?yli w Mispa tak? przysi?g?: “Nikt z nas nie wyda swej c?rki za ?on? Beniaminowi”.(Szoftim 21:1)

Jednak nar?d rozumie, ?e nie jest mo?liwe, by brakowa?o jednego z plemion, poniewa? integralno?? narodu zale?na jest od tego, tak wi?c ?

? Nazajutrz lud wsta? i zbudowa? tam o?tarz, na kt?rym z?o?y? ca?opalenia i ofiary biesiadne.? (Szoftim 21:4)

Buduj? o?tarz z dwunastu kamieni, wskazuj?c na istot? bycia narodem, jego ca?kowito??, integralno??. Nast?pnie rozwi?zuj? problem sziduch?w dla m??czyzn ocala?ych z plemienia Benjamina, ratuj?c tym samym istnienie plemienia Benjamina i ratuj?c dzi?ki temu kompletno??, integralno?? narodu Izraela.

(Na podstawie ksi?gi Torat HaOla, autorstwa Rabina Remu, cz??? 3, rozdzia? 79)