Paraszat Wajigasz

?I przyst?pi? do? Jehuda i rzek?: ?Prosz?, panie m?j! Dozw?l?e s?udze twojemu powiedzie? s?owo w uszy oana mojego, a niech si? nie zapali gniew tw?j na s?ug? twojego…? (Bereszit 44:18)

Tymi ostrymi s?owami, skierowanymi do swego brata Josefa, otwiera Jehuda parsz? na ten tydzie?.

Konfrontacja pomi?dzy dwoma bra?mi ? Jehud? i Josefem rozpocz??a si? ju? wcze?niej, wraz ze sprzeda?? Josefa, i kontynuowa?a si? przez wiele lat p??niej, pocz?tkowo pomi?dzy dwoma bra?mi, a nast?pnie w formie konfrontacji pomi?dzy dwoma plemionami.

Te dwa plemiona ? Jehuda i Josef (plemi? Josefa mia?o kontynuacj?, w p??niejszym czasie, ?poprzez plemi? Efraima ? syna Josefa) rywalizuj? o piersze?stwo, o przyw?dztwo nad narodem Izraela.

W pewnym momencie rywalizacja ta doprowadza do schizmy w?r?d narodu i do powstania dw?ch, istniej?cych w tym samym czasie, kr?lestw: ?Kr?lestwo Judy? ? w sk?ad kt?rego wchodzi?y plemiona Jehuda, Benjamin i cz??? plemienia Lewiego ? w?adcy tego kr?lestwa wywodzili si? z dynastii Dawida. R?wnolegle powsta?o ?Kr?lestwo Izraela?, w sk?ad kt?rego wchodzi?o dziesi?? pozosta?ych plemion, i kt?rego w?adcy wywodzili si? g??wnie z plemienia Efraima. Za?o?ycielem Kr?lestwa Izraela by? Jerobam ben Nawat, tak?e z plemienia Efraima, a prorocy kr?lestwa nazywani byli ?Efraim?.

**

Tradycja ?ydowska m?wi o dw?ch kr?lach ? Mesjaszach, kt?rzy zrodz? si? dla odkupienia Izraela.

Po pierwsze ? ?Meszijah ben Josef?. On stanowi? b?dzie ?tymczasowego Mesjasza?, kt?ry b?dzie d??y? do odkupienia Izraela, walczy? o odkupienie, lecz ostatecznie zostanie zabity podczas wojny (z r?ki z?oczy?cy Armilosa), i nie doko?czy swej misji.

Proces odkupienia zostanie doko?czony przez drugiego Mesjasza ? ?Meszijach ben Dawid?, wywodz?cego si? z linii kr?la Dawida, i to on doko?czy misj? odkupienia, zbierze rozproszony na wygnaniu nar?d Izraela do Ziemi Izraela, odbuduje ?wi?tyni? i b?dzie rz?dzi? w Izraelu w pokoju i spokoju.

*

Werset z opisu stworzenia ? ?I utworzy? B?g dwa owe ?wiat?a wielkie: ?wiat?o wi?ksze dla panowania dniem, a ?wiat?o mniejsze dla panowania noc?…? (Bereszit 1:16), Rabin Remu odnosi (w ksi?dze ?Torat Haola 3, 47) do dw?ch Mesjaszy:

??wiat?o mniejsze, dla panowania noc?? ? to ?Meszijach ben Josef?, panuj?cy nad Izraelem ?noc??, w ciemno?ci wygnania.

Tymczasem ??wiat?o wi?ksze dla panowania dniem? ? to ?Meszijach ben Dawid?, panuj?cy nad Izraelem ?za dnia?, w ?wietle odkupienia.

**

Jak ju? kilkakrotnie o tym pisali?my, ReMa postrzega ?wi?tyni? jako ?mikrokosmos? ? miniaturowy model wielkiego ?wiata, odzwierciedlaj?cy to co si? dzieje w og?lnym ?wiecie.

Dwie ?wi?tynie reprezentuj? dw?ch Mesjaszy ?twierdzi ReMa -? pierwsza ?wi?tynia reprezentuje Mesjasza ben Dawida, a druga ? Mesjasza ben Josefa. Obie ?wi?tynie istnia?y jedynie przez pewien okres czasu (zar?wno jedna jak i druga, troch? ponad czterysta lat).

Trzecia ?wi?tynia reprezentuje zjednoczenie dw?ch Mesjaszy ? Meszijacha ben Dawida i Meszijacha ben Josefa, st?d te? ma ona zapewnione wieczne istnienie.

Tak pisze Rabin Remu w Torat Haola (3, 83).

*

W? ?wietle powy?szych rozwa?a?, dobrze jest zapozna? sie z proroctwem proroka Ezechiela, wyra?aj?cym t? sam? ide? zjednoczenia obu plemion, dw?ch kr?low-Mesjaszy, ktorzy wsp?lnie zapewni? narodowi wieczne istnienie (d?ugi fragment, lecz warto przeczyta?) ?

?Haszem skierowa? do mnie te s?owa:??Synu cz?owieczy, we? sobie kawa?ek drewna i napisz na nim: ?Juda i Izraelici jego sprzymierze?cami?. Potem we? sobie inny kawa?ek drewna i napisz na nim: ?J?zef, <drewno Efraima> i ca?y dom Izraela jego sprzymierze?cami?.??Z??cz je z sob? jedno z drugim w jeden kawa?ek drewna, tak by w r?ku twoim stanowi?y jedn? ca?o??.?A je?li potem m?wi? b?d? do ciebie rodacy: ?Czy? nam nie powiesz, co przez to masz na my?li?? Wtedy powiedz im: Tak m?wi Wiekuisty B?g: Oto bior? drewno J?zefa, kt?re jest w r?ce Efraima oraz plemion Izraela, jego sprzymierze?c?w, i przyk?adam je do drewna Judy, i czyni? je jednym drewnem po to, by w r?ku moim byli jedno.??A drewna, na kt?rych b?dziesz pisa?, b?d? przed ich oczami w twym r?ku.?Wtedy powiedz do nich: Tak m?wi Haszem: Oto wybieram Izraelit?w spo?r?d lud?w, do kt?rych poci?gn?li, i zbieram ich ze wszystkich stron, i prowadz? ich do ich kraju.??I uczyni? ich jednym ludem w kraju, na g?rach Izraela, i jeden kr?l b?dzie nimi wszystkimi rz?dzi?, i ju? nie b?d? tworzy? dw?ch narod?w, i ju? nie b?d? podzieleni na dwa kr?lestwa.??I ju? nie b?d? si? kala? swymi bo?kami i wstr?tnymi kultami, i wszelkimi odst?pstwami. Uwolni? ich od wszystkich ich wiaro?omstw, kt?rymi zgrzeszyli, oczyszcz? ich i b?d? moim ludem, Ja za? b?d? ich Bogiem.
S?uga m?j, Dawid, b?dzie kr?lem nad nimi i wszyscy oni b?d? mie? jedynego Pasterza i ?y? b?d? wed?ug moich praw, i moje przykazania zachowywa? b?d? i wype?nia?. B?d? mieszkali w kraju, kt?ry da?em s?udze mojemu, Jakubowi, w kt?rym mieszkali wasi przodkowie. Mieszka? w nim b?d?, oni i synowie, i wnuki ich na zawsze, a m?j s?uga, Dawid, b?dzie na zawsze ich w?adc?.?I zawr? z nimi przymierze pokoju: b?dzie to wiekuiste przymierze z nimi. <Za?o?? ich i rozmno??>, a m?j przybytek po?r?d nich umieszcz? na sta?e.? Mieszkanie moje b?dzie po?r?d nich, a Ja b?d? ich Bogiem, oni za? b?d? moim ludem.? Ludy za? poga?skie poznaj?, ?e Ja jestem B?g, kt?ry u?wi?ca Izraela, gdy m?j przybytek b?dzie w?r?d nich na zawsze?.? (Ksi?ga Ezechiela 37:15-28)