Paraszat Szemot

Humasz, kt?rego lektur? rozpoczynamy w tym tygodniu nazywa si? ?Szemot?, podobnie jak parsza na ten tydzie?, otwieraj?ca t? ksi?g? Tory. ?Szemot? (w t?umaczeniu na polski: ?imiona?) zawdzi?cza sw? nazw? imionom Jakuba i jego syn?w, kt?re wymienione s? w pierwszych s?owach parszy ?
?Oto imiona syn?w Izraela, przyby?ych do Micraim: z Jak?bem, ka?dy z domem swoim, weszli: Reuben, Szymon, Lewii Jehuda; Isachar, Zebulun i binjamin; Dan i Naftali, Gad i Aszer.? (Szmot 1:1-4)
Zgodnie z tym co m?wi? Chazal (nasi uczeni m?drcy), ka?de z imion posiada znaczenie. Oto wereset z Ksi?gi Psalm?w –
?Przyjd?cie, zobaczcie dzie?a Haszem,
dzie?a (?szamot?) zdumiewaj?ce, kt?rych dokonuje na ziemi.? (Tehilim 46:9)

Gemara komentuje ?w werset ?

?Sk?d wiemy, ?e imi? [osoby] ma wp?yw [na jej ?ycie]? ? R. Eliezer powiedzia?: Pismo m?wi: ?Przyjd?cie, zobaczcie dzie?a Haszem,
dzie?a (?szamot?) zdumiewaj?ce, kt?rych dokonuje na ziemi.? Czytajcie nie SZAMOT [dzie?a] a SZEMOT [imiona]. (Brachot 7b)

Gemara uczy nas, ?e imi? danego cz?owieka ma wp?yw na cechy jego charakteru, a tak?e by? mo?e na istot? jego natury.

Zgodnie z t? zasad?, Gemara analizuje znaczenia r??nych imion, takich jak: Jehuda, Ruben, Rut, i wiele innych ?

?Jehuda. Jakie jest znaczenie ?Jehuda?? ? Od czasu, kiedy ?wi?ty, niech b?dzie b?ogos?awiony, stworzy? Sw?j ?wiat, nie by?o cz?owieka, kt?ry dzi?kowa? ?wi?temu, niech b?dzie b?ogos?awiony; a? do czasu gdy przysz?a Lea i podzi?kowa?a Mu (imi? Jehuda, pochodzi od lehodot = dzi?kowa?)…
Reuben. Jakie jest znaczenie ?Reuben?? ? R. Eleazar rzek?: Lea powiedzia?a: Zobacz r??nic? pomi?dzy moim synem a synem mojego ojczyma (Reuben wyja?niany jest jako reu bein = ?Zobacz r??nic? pomi?dzy?)…
Ruth. Jakie jest znaczenie Ruth? ? R. Jochanan powiedzia?: Poniewa? mia?a przywilej by? przodkini? Dawida, kt?ry przepe?ni? ?wi?tego, niech b?dzie b?ogos?awiony, pie?niami i hymnami (Rut pochodzi od rava = przepe?nia?).? (Brachot 7)

*
Nie tylko imiona ludzi, ale i imiona zwierz?t, a tak?e by? mo?e nazwy rzeczy nieo?ywionych, wskazuj? na charakter zwierz?cia czy przemiotu. Pismo m?wi ?
?A utworzy? by? B?g Wszechmocny z ziemi wszystkie zwierz?ta dzikie, i wszystkie ptactwo nieba, i przywi?d? do cz?owieka, aby obaczy?, jak je nazwie; a jak b?d? nazwie cz?owiek ka?de jestestwo ?ywe, – tak? b?dzie nazwa jego.?(Bereszit 2:19)
Pierwszy cz?owiek (Adam) ?by? m?dry w kwestii natury rzeczy?, i rozumia? charakter i wyj?tkowo?? ka?dego zwierz?cia, zgodnie z czym, nada? ka?demu ze zwierz?t odpowiedni? nazw?, zgodn? z jego natur?. Tak t?umaczy Rabin Remu w Torat Haola (3, 59)
*
Wyja?nijmy owe zagadnienie.
Imi? cz?owieka pochodzi z ?korzenia jego duszy?, czyli z miejsca z kt?rego bierze si? jego dusza. Na podstawie ?korzenia duszy? definiowane jest r?wnie? zadanie jakie dany cz?owiek ma wype?nia? w swym ?yciu.
Imi? nadawane przez rodzic?w nowo narodzonemu dziecku nie jest przypadkowe, lecz przychodzi do nich jako ?ma?e proroctwo?, jako niebia?ska inspiracja, zgodna z charakterem dziecka jak i losem jaki jest mu pisany.
Dlatego te? Hazal ucz? nas, by by? ostro?nym w wybieraniu imienia dla dziecka. Tak pisze Midrasz ?
Zawsze sprawdzaj imi?, tak by nazwa? swe dziecko imieniem o warto?ci bycia cadykiem (sprawiedliwym), gdy? czasami imi? prowadzi do dobrego, a czasem prowadzi do z?ego.? (Midrasz Tanhuma Haazinu 8)
Podobnie odno?nie wersetu z Ksi?gi Przys??w ?
?….a imi? nieprawych zgnije? (Miszlej 10:7)

Gemara komentuje ?

?Jakie jest znaczenie ?a imi? nieprawych zgnije? (Miszlej 10:7)? ? R. Eliezer powiedzia?: Gnicie wchodzi w ich imiona, nie nazywamy dzieci ich imionami.? (Joma 38b)

*
Imi? cz?owieka ma te? wp?yw na jego szcz??cie, los. Dlatego te? Gemara zaleca by zmieni? imi? ? a tak?e kilka dodatkowych rzeczy ? je?li kto? chce zmieni? sw?j obecny los ?
?Rabin Izaak powiedzia?: Cztery rzeczy anuluj? zgub? cz?owieka, a mianowicie, dobroczynno??, b?agania, zmiana imienia i zmiana post?powania…Zmiana imienia, jak napisane jest: ??ony twej nie b?dziesz nazywa? imieniem Saraj, lecz imi? jej b?dzie Sara? (Bereszit 17:15), a nast?pnie napisane jest: ?I pob?ogos?awi? j?, a tak?e dam ci z niej syna? (Bereszit 17.16). (Rosz Haszana 16b)
ReMa w sekcji dotycz?cej praw zwi?zanych z odwiedzaniem chorych (biukur cholim), dos?ownie odczytuje ow? zasad?, zar?wno na rzecz halachy jak i praktyki ?

?Kto?, kto ma w domu le??cego chorego…zwyczaj jest nazywa? go innym imieniem, co rozdziera sekret s?du.? (Szulchan Aruch Jore Dea 335, 10)