Paraszat Waera

Pierwsza z plag zamieniaj?ca ca?? wod? Egiptu w krew, spada na Egipt, po tym jak Aron wyci?ga r?k? i lask? nad Nilem, w obecno?ci Faraona. B-g m?wi do Moj?esza: ?Powiedz Aronowi: we? lask? swoj?, a wyci?gnij r?k? twoj? na wody Micraimu, na strumienie ich, na kana?y ich, na jeziora ich, i na wszystkie zbiorniki wody ich.? (Szemot 7:19). Co oczywiste, Aron by? w stanie podnie?? r?k? tylko nad kawa?kiem rzeki, dlaczego wi?c B-g wymienia wszystkie te miejsca, obejmuj?c wszystkie zbiorniki wody w Egipcie?

Przed sprowadzeniem na Egipcjan ka?dej z plag, B-g instruuje Moj?esza na temat tego, w jaki spos?b konkretnie plaga ta zostanie zainicjowana. To niesamowite, ?e pomimo i? idea ka?dej z plag rodzi si? w umy?le B-ga a nie Moj?esza, B-g ? Tw?rca, Ten, kt?ry podtrzymuje ca?y ?wiat, polega na Moj?eszu je?li chodzi o realizacj? planu sprowadzenia plag. Na tym przyk?adzie uczymy si? wiele na temat relacji B-ga z nami, i og?lnie o ?wiecie fizycznym.

Pomimo, i? B-g kontroluje wszystko, w procesie tworzenia ?wiata, odda? On cz??ciowo swemu stworzeniu kontrol? nad sob? (nad stworzeniem). Jako, ?e ludzie stanowi? najwy?sz? form? stworzenia, B-g da? nam wi?cej kontroli nad przedmiotami stworzenia, ni? jakimkolwiek innym stworzeniom. Posiadamy tak?e moc je?li chodzi o trzy dziedziny: my?li, s?owa i dzia?ania. B-g da? nam owe umiej?tno?ci, aby?my mogli z nich korzysta? i za ich pomoc? doprowadzi? stworzenie do stanu, dla jakiego zosta?o ono stworzone: chodzi o rozpoznanie, objawienie i urzeczywistnianie Niesko?czonego w sferze sko?czonego.

Aby do tego doprowadzi?, B-g ukry? si? w naszym ?wiecie, obci??aj?c nas zadaniem poszukiwania Go i wzywania Go. Chocia? og?lna kontrola B-ga nad fizyczno?ci? jest og?lnie pe?na i absolutna, to ma ona miejsce za kulisami. Wyprawa J?zefa do Egiptu jest doskona?ym tego przyk?adem. Plan B-ga zak?ada?, i? to Jakub ma i?? do Egiptu, jednak Jakub nigdy dobrowolnie nie opu?ci?by Ziemi Izraela. B-g uruchomi? wi?c ?a?cuch wydarze?, kt?ry doprowadzi? do umieszczenia Jakuba na tronie, i postawienie Izraela w potrzebie po?ywienia.

Czasami B-g nie ma innego wyboru, jak zawiesi? zasady, pod?ug kt?rych stworzy? ?wiat i podj?? dzia?ania w celu naprawy obranego przez nas kursu. Plagi s? jednymi z pierwszych przyk?ad?w tego typu interwencji w Torze. Ich si?a i zasi?g by?y tak wielkie, ?e nawet doradcy Faraona byli zmuszeni przyzna?, ?e zosta?y one dokonane przez B-ga, a nie przez ?adn? salonow? sztuczk? czy prawa natury. Jednak, jak ju? wcze?niej by?o wspomniane, B-g nie by? sam w sprowadzaniu plag na Egipt.

Plagi inicjowane by?y i ko?czy?y si? dopiero w odpowiedzi na dzia?ania podj?te przez Moj?esza lub Arona. Podstawowym pragnieniem B-ga, jest to, by Jego wola zosta?a objawiona przez jego stworzenie. Nawet wtedy, kiedy zmienia On porz?dek stworzenia, zmiany te powinny pojawi? si? poprzez to, co stworzone. To w?a?nie jest powodem, dla kt?rego to Moj?esz wzywa i odwo?uje plagi i dla kt?rego plagi wyst?puj? pod postaci? zjawisk przyrody.

Zatem cho? B-g zaplanowa? i przeprowadzi? atak plag, to Moj?esz i Aron umo?liwili wykonanie tego planu, B-g odda? im wprowadzenie planu w ?ycie. Tak samo jest dzisiaj; cho? B?g zaplanowa? i realizuje ostateczne odkupienie, polega On na nas, by odkupienie mog?o si? sta? faktem. Moj?esz i Aron realizuj? wol? B-ga na dwa sposoby: modlitwy i dzia?ania. Plagi by?y ko?czone modlitw? Moj?esza, inicjowane natomiast przez dzia?ania Moszego lub Arona. Cho? dzia?ali oni jako pe?nomocnicy B-ga, realizuj?c Jego wol?, ostateczny wynik zale?a? od ich dzia?a? i intencji.

B-g mia? wizj? tego, jak powinien wygl?da? atak plagi krwi,jednak polega? on na Moj?eszu i Aronie w realizacji ataku plagi. Nie wystarcza?o by Moj?esz i Aron wykonali biernie ruchy, a B-g wykona reszt? – wynik zale?ny by? od ich dzia?a? i intencji. Kiedy B-g m?wi Aronowi, by wyci?gn?? on r?k? nad ca?? wod? Egiptu, m?wi mu tym samym: wyci?gnij r?k? nad rzek?, jednak miej wszystkie wody Egiptu w umy?le. Cho? B-g wiedzia?, do czego chce doprowadzi?, od Arona zale?a?a realizacja celu.

My obecnie znajdujemy si? w?a?nie w sytuacji Arona. Ka?dy z nas wykonuje nasz? cz??? pracy,maj?cej na celu sprowadzenie B-ga na nasz ?wiat, musimy wiedzie?, i? dzia?ania nie wystarcz?, wa?ne s? r?wnie? intencje. Podobnie jak pierwsze odkupienie rozpocz??o si? wizj? obejmuj?c? ca?? ziemi? egipsk?, ostateczne odkupienie nast?pi dopiero wtedy, kiedy b?dziemy wyobra?a? sobie, mie? intencje i dzia?a? obejmuj?c ca?y ?wiat w naszym umy?le.