Hodesz Nisan ? Pierwszy Rozkwit Odkupienia

W tym tygodniu ?wi?tujemy pocz?tek miesi?ca Nisan, miesi?ca cud?w. Nisan jest miesi?cem cud?w, poniewa? to podczas tego miesi?ca, Nar?d Izraela zosta? wyzwolony z niewoli, przetransportowany z miasta Ramsese na skrzyd?ach or??w i przeszed? przez ?rodek morza na suchy l?d. To w tym miesi?cu w?a?nie po?wi?cili?my Miszkan, pierwsze miejsce stworzone specjalnie jako siedziba Haszem w tym ?wiecie; miejsce kt?re w cudowny spos?b umieszcza niesko?czone w sko?czonej przestrzeni. Mamy tak?e tradycj?, m?wi?c? o tym, ?e w tym miesi?cu zostanie zbudowana trzecia i ostateczna Beit Hamigdasz (?wi?tynia), ostatecznie zapewniaj?c ?wiadectwo cudownemu przetrwaniu i rozkwitowi Narodu Izraela, przeciwko wszystkim przeciwno?ciom. Nazwa tego miesi?ca, Nisan, oznacza cuda.
Istnieje bardzo wyj?tkowa tradycja zwi?zana z miesi?cem Nisan. Talmud (Brachot 33b) donosi:

?Osoba kt?ra wychodzi na zewn?trz podczas dni [miesi?ca] Nisan i widzi kwitn?ce drzewo [owocowe] recytuje [nast?puj?ce b?ogos?awie?stwo]:

?B?ogos?awiony jeste? Ty Haszem, nasz Bo?e, Kr?lu wszech?wiata, kt?ry? nie pozwoli?e? ?eby czegokolwiek brakowa?o w Twoim ?wiecie i [kt?ry?] stworzy? dobre stworzenia i dobre drzewa dla dawania przyjemno?ci dla ludzko?ci poprzez nie.?”

B?ogos?awie?stwo to znane jest jako Birkat Hailanot, b?ogos?awie?stwo na drzewa owocowe. W Izraelu i Babilonii, sk?d pochodzi nasza tradycja, drzewa owocowe kwitn? ju? od dw?ch miesi?cy, dlaczego wi?c wypowiadamy b?ogos?awie?stwo w?a?nie w Nisan? Co wi?cej, b?ogos?awie?stwo wypowiadane jest jedynie wtedy gdy widzimy drzewo owocowe, w czasie gdy ono kwitnie, a nie wtedy kiedy ma ju? owoce.

Dlaczego tak jest?

Rabin Akiva Tatz, omawiaj?c r??ne rodzaje cud?w w naszej tradycji wymienia trzy poziomy. Najwy?szy poziom to cud objawiony, czyli co?, co niemo?liwe jest, wed?ug naszego zrozumienia tego w jaki spos?b dzia?a ?wiat, jak np. rozst?pienie si? morza, kiedy uciekali?my przed armi? egipsk?. Poziom po?redni to cud, kt?ry ma miejsce za po?rednictwem natury, co? co wydaje si? nam bardzo ma?o prawdopodobne, nie stoi jednak w sprzeczno?ci z naszym rozumieniem spos?bu w jaki dzia?a ?wiat – takim cudem jest np. historia Purim.Trzecim poziomem cudu jest sama natura. Rozumiemy, ?e spos?b, w jaki dzia?a ?wiat na codzie? jest cudowny. Oczywi?cie mo?liwe ?e przyzwyczaili?my si? do niego i postrzegamy go jako zwyk?y, nie sprawia to jednak, ?e jest on w istocie mniej cudowny. Cud ten ?atwo jest dostrzec, na przyk?ad, zabieraj?c dzieci do lasu i pozwoli? im tam eksplorowa? przestrze?, szybko stan? si? one przepe?nione g??bokim poczuciem podziwu i zdumienia. Fakt, ?e las stoi tam ca?y czas, nie t?umi zdolno?ci dzieci do zrozumienia, ?e stanowi on co? naprawd? cudownego.

Birkat Hailanot wypowiadamy tylko wtedy, gdy na drzewie owocowym s? kwiaty, poniewa? pozwalaj? nam one dostrzec potencja? drzewa do produkcji owoc?w. Dla B?ogos?awie?stwa wa?niejszy jest kwiat ni? owoc, wa?niejszy od produktu ko?cowego jest niesamowity proces, kt?ry do produktu tego prowadzi. Moment b?ogos?awie?stwa jest dla nas, pomaga nam w rozpoznaniu tego, ?e to Haszem stworzy? ?wiat; ?wiat kt?ry da nam wszystko, co potrzebne, w odpowiednim czasie. Kiedy owoc jest w naszych r?kach, wydaje si? to nam oczywiste, lecz kiedy widnieje przed nami tylko jako potencja?, wtedy b?ogos?awie?stwo stanowi prawdziwy wyraz wiary.

W ziemi Izraela istnieje tradycja, by natychmiast po porannej modlitwie w pierwszym dniu miesi?ca Nisan, przej?? si? w poszukiwaniu dw?ch drzewek owocowych i wypowiedzie? b?ogos?awie?stwo.

Istnieje g??bokie zrozumienie, co do tego, ?e miesi?c Nisan powinien rozpocz?? si? ow? Micw?. Miesi?c Cud?w musi si? zacz?? cudami, wychodzimy wi?c i b?ogos?awimy owocowe drzewa; mo?emy w ten spos?b rozpozna? cuda, kt?re s? nierozerwalnie zwi?zane z normalnym funkcjonowaniem przyrody. B?ogos?awimy potencja? tkwi?cy w ka?dym drzewie, potencja? by prowadzi? nas drog? do Haszem. Dlatego te? rozpoczynamy miesi?c cud?w naprawd? cudownym wydarzeniem, ca?y nar?d pr?buje dostrzec r?k? Haszem, w tym, co wydaje si? by? normalnym funkcjonowanie owocowego drzewa. Wzmocnieni takim rozumieniem jeste?my w stanie do?wiadczy? Pesach, ?wi?to cud?w, ?wi?to cudownego ocalenia, na zupe?nie nowy spos?b. Przede wszystkim musimy zrozumie?, ?e ka?de wybawienie ma cudown? natur?, zw?aszcza je?li wydarza si? pod auspicjami przyrody. Po drugie, tak jak kwiat jest niezb?dn? cz??ci? owocu, tak wyzwania, poprzedzaj?ce nadej?cie wolno?ci s? niezb?dn? jej (wolno?ci) cz??ci?. Po trzecie – rozpoznaj?c owoc, kt?ry zawiera si? w kwiecie jako potencja?, rozpoznajemy to, ?e wszystkie nasze pr?by faktycznie wskazuj? drog? do naszego zbawienia.

Miesi?c Nisan rozpoczyna si? z Birkat Hailanot, tak by w Pesach, kiedy ?wi?tujemy nasze cudowne oswobodzenie si? z niewoli, b?dziemy mogli by? prawdziwie wolni. Kiedy zasi?dziemy by wypi? nasze cztery kieliszki wina, rozpoznamy cudown? natur? ?wiata w jakim ?yjemy. Co wi?cej, do?wiadczymy zupe?nego wyzwolenia, poniewa? b?dziemy w stanie zrozumie?, ?e nieod??cznym elementem ka?dego problemu z jakim si? obecnie zmagamy, jest kwitni?cie naszego odkupienia.