Paraszat Caw

Tora zabrania spo?ywania (picia) krwi ?

?adnej te? krwi jada? nie b?dziecie we wszystkich siedzibach waszych, ani z ptactwa ani z bydl?t.? (Wajikra 7:26)
Na osoby, kt?re z?ami? zakaz, czeka surowa kara ?

?dusza kt?raby j? jad?a, wytracon? b?dzie z ludu swojego.? (Wajikra 7:27)

*

Rabin Remu, w swej ksi?dze Torat Haola (cz??? 3, rozdzia? 21) wyja?nia przyczyn?, dla kt?rej Tora tak surowo podchodzi do owego zakazu.

Krew jest elementem ??cz?cym cia?o i dusz?. Kiedy zwierz? zostaje zabite, w celu spo?ycia jego mi?sa, cz??ci jego cia?a zostaj? rodzielone i wracaj? do swego ?r?d?a. Dusza powraca gdzie? tam do nieba. Mi?so zwierz?cia wchodzi w cia?o jedz?cego cz?owieka. A krew ??cz?ca cia?o i dusz? zostaje rzucona na o?tarz ? czy w przypadku sk?adania ofiary, czy poprostu uboju na mi?so do jedzenia ? krew jest oddzielana i wyrzucana, aby dusza zwierz?cia, ze swymi zwierz?cymi atrybutami nie wesz?a w dusz? cz?owieka. Dlatego te? Tora zabrania spo?ywania krwi.

**

Tora zabroni?a spo?ywania widocznej krwi. Jedna chachamim nakazali nam p?uka? mi?so, osoli? i zn?w p?uka?, tak by wydoby? z mi?sa wszelk? krew, tak?e krew wsi?kni?t?, znajduj?c? si? w ?rodku mi?sa.

Tak pisze Gemara ?

?Samuel powiedzia?: Mi?so nie mo?e by? wyczyszczone z krwi, je?li nie zosta?o dobrze wysolone i bardzo dobrze wyp?ukane.? (Chulin 113a)

Gemara dodaje kolejne p?ukanie ?

?Zosta?o stwierdzone: R. Huna rzek?: Nale?y osoli? mi?so i je wyp?uka?. W Braicie nauczano: Trzeba wyp?uka?, a nast?pnie ponownie wyp?uka?. Istotnie, nie ma tu sprzeczno?ci, gdy? w jednym przypadku [R. Huny] mi?so zosta?o wyp?ukane przez rze?nika, a w drugim przypadku, zosta?o wyp?ukane przez nie-rze?nika.? (Chulin 113a)
Innymi s?owy, porz?dek koszerowania mi?sa jest uzgodniony: p?ukanie, solenie i ponowne p?ukanie.

**

ReMa podkre?la kilka aspekt?w w temacie koszerowania mi?sa. Przyjrzymy si? dw?m z nich.

Punkt pierwszy ?

Napisane jest w Szulchan Aruch, odno?nie chalachy dotycz?cej solenia ?

Nale?y wyp?uka? mi?so przed soleniem.

ReMa komentuje ?

?Je?li p?uka? rze?nik ? nie ma potrzeby p?uka? w domu? (Szulchan Aruch, Jore Dea, 69:1)

Przypomnijmy sobie s?owa Gemary. Rabin Josef Karo ignoruje mo?liwo??, przywo?an? przez Gemar?, ?e rze?nik wyp?uka? ju? mi?so. Rabin Remu postanawia przywr?ci? t? mo?liwo??.

Czy oznacza to, ?e istnieje pomi?dzy nimi sp?r? ? Mo?liwe, ?e tak.

Wyja?nijmy ?

Dlaczego potrzebne jest drugie p?ukanie?

To jasne. Aby usun?? s?l nape?nion? krwi?, wyssan? z mi?sa.

Dlaczego jednak potrzebne jest pierwsze p?ukanie?

Podano dwa powody: 1. Aby usun?? br?d i krew znajduj?ce si? na powierzchni mi?sa. 1. By zmi?kczy? mi?so, tak by krew, kt?ra znajduje si? w jego ?rodku, mog?a zosta? wci?gni?ta przes s?l.

Czy trzeba wyp?uka? mi?so bezpo?rednio przed soleniem, czy mo?na wyp?uka? je a nast?pnie zasoli? kilka godzin p??niej?

Zale?y od tego, z kt?rym powodem mamy do czynienia. Je?li powodem b?dzie numer 1, dobrze jest usun?? br?d jak najszybciej, i solenie mo?e si? odby? niezale?nie, tzn. p??niej. Je?li jednak powodem b?dzie numer 2, zmi?kczenie mi?sa, nale?y wyp?uka? mi?so chwil? przed zasoleniem, tak by mi?so by?o mi?kkie.

Na podstawie s??w Szulchan Aruch ewidentne jest to, ?e wybrano pow?d drugi, zmi?kczenie mi?sa, dlatego te? omini?to tam mo?liwo?? tego, by rze?nik dokona? p?ukania, i p?ukanie ma mie? miejsce nied?ugo przed zasoleniem mi?sa.

Tymczasem na podstawie s??w Rabina Remu, gdzie ReMa usatysfakcjowany by? p?ukaniem przez rze?nika, ewidentne jest, ?e wybra? on pow?d pierwszy ? usuni?cie brudu i krwi z powierzchni mi?sa ? dlatego te? p?ukanie przez rze?nika jest wystarczaj?ce.

*

Punkt drugi ?

Ile czasu nale?y trzyma? mi?so w soli?

Prawo stanowi, i? czas ten wynosi osiemna?cie minut. Jest to czas, w jakim cz?owiek przemierza na nogach mil?. Dlaczego w?a?nie mil? i osiemna?cie minut, w tym momencie nie jest to dla nas wa?ne. Tyle wynosi czas, jaki zosta? ustalony przez Szulchan Aruch (Jore Dea, Halchot Mechila, 69:6)

Oto chalacha.

Jednak, jak zwykle u Rabina Remu, minhag (zwyczaj) silniejszy jest ni? chalacha, a ?minhag jest taki, ?e mi?so trzyma si? w soli przez godzin??, pe?n? godzin?, czyli oko?o trzech razy wi?cej ni? nakazane przez chalach?. Dlaczego? ? Nie ma ?adnego specjalnego powodu. Jednak tak stanowi minhag i ?nie mo?na go zmienia??.

ReMa dodaje jednak pewn? argumentacj? ? na ?czas stresu?. Chodzi o sytuacj?, w kt?rej nie mo?liwe jest spe?nienie warunk?w minhagu, mo?na wtedy zastosowa? czas okre?lony przez chalach?, tak pisze ReMa: ?Osiemna?cie minut w soli, mo?na zastosowa? bediawad, lub nawet lechatchila, ze wzgl?du na go?ci lub Szabat?.