“Dzie? Niepodleg?o?ci”

526534_443308092425931_573343974_nGdy zbli?a si? Jom Haatzmaut czyli Dzie? Niepodleg?o?ci Izraela wype?nia mnie wielka rado??. Mimo, ?e mamy wiele wspania?ych ?wi?t i wyj?tkowych?dni?w naszym kalendarzu ?adne nie s? tak przepe?nione czyst? rado?ci? jak Jom Haatzmaut. Dlaczego? Dlaczego ten jeden dzie?, kt?ry nie jest ?wi?towany przez wszystkich, nawet nie przez ca?y ?ydowski ?wiat, uwa?any?jest za tak radosny??Co wi?cej czemu powinno by? to weso?e ?wi?to dla ?yd?w,?kt?rzy nie mieszkaj? i w?przysz?o?ci nie b?d??mieszka??w Izraelu?

Urodzi?em si? i wychowa?em w U.S. Jestem dumnym i?Amerykaninem, czuje si??patriot?.?A mimo to od bardzo wielu lat nie robi? nic by ?wi?towa? 4 lipca.?Jestem obywatelem Izraela zaledwie od o?miu lat, mieszka?em w Izraelu tylko sze?? lat, a mimo to nie mog? przesta? ekscytowa? si? tym dniem, dlaczego?

Dlaczego Izrael jest tak wa?ny dla nas??yd?w, kt?rzy nigdy nie mieszkali i mo?e nigdy nie zamieszkaj? w Izraelu? Bo wszyscy wiemy, ?e mamy w nim sw?j dom. Na najbardziej podstawowym poziomie oznacza to, ?e mamy miejsce do kt?rego zawsze mo?emy wr?ci? w czasach niebezpiecze?stwa. Ale co wa?niejsze mamy podstawy, na kt?rych mo?emy budowa? nasz? to?samo??. Izrael reprezentuje??wiatowe??ydostwo. Czy nam si? to podoba czy nie to co robi pa?stwo Izrael zawsze b?dzie mia?o na nas wp?yw. Gdy nar?d Izraela utworzy? pa?stwo Izrael przewarto?ciowali?my nasze role jako aktywni dzia?acze na arenie mi?dzynarodowej. Za?ka?dym razem w przesz?o?ci?musieli?my?u?ywa? naszej inteligencji i kreatywno?ci, by nasz g?os zosta? us?yszany. Teraz t? energi? mo?emy skupi? na budowie siebie?samych?i naszego?w?asnego??wiata. Nie musz? popisywa? si? moj? w?asn? si??, inteligencj? czy wsp??czuciem by pokaza? innym, ?e nasz nar?d jest ca?o?ci?.?Nie musz? udowadnia? nikomu?co pa?stwo Izrael jest w stanie?dla mnie?zrobi?. Dzi?ki temu mog? skupi? moje zdolno?ci na moich w?asnych umiej?tno?ciach,?celach?i wyzwaniach.

Je?eli to jest dla nas takie wa?ne, by by? cz??ci? narodowej spo?eczno?ci dlaczego zatracili?my pocz?tkowo nasze pa?stwo? Prawie?dwa tysi?ce?lat temu Rzymianie zniszczyli Jerozolim? i spalili ?wi?tyni? zaczynaj?c tym samym nasze wygnanie?do?czterech?kra?cy??wiata, dlaczego? Poniewa? nie potrafili?my kocha? i nale?ycie szanowa? siebie nawzajem. Gdy ?yli?my jako niezale?na politycznie jednostka stracili?my z oczu nasze bezpo?rednie powi?zania mi?dzy sob? i mi?dzy ka?dym ?ydem. Dlatego te? B?g wygna? nas z naszej ziemi.?Sprawi?, ?e znale?li?my si? w sytuacjach, w kt?rych sami nie mogli?my dla siebie wybiera?. Jedyne co nam pozosta?o to poleganie?na sobie nawzajem, przywr?cenia naszych wi?zi i pog??bienia naszego uczucia?do siebie i bli?nich.

Teraz tysi?c trzydzie?ci lat po pierwszej aliji i?sze??dziesi?t?pi?? lat po utworzeniu pa?stwa Izrael jakie?to?miejsce stworzyli?my??Co jest?charakterystyczne dla ludzi, kt?rzy z niego pochodz?? Z dum? mog? powiedzie?, ?e Izrael to miejsce w kt?rym ludzie dbaj? o siebie nawzajem. Gdziekolwiek p?jdziesz,?gdziekolwiek b?dziesz?spotka??mo?esz Izraelczyk?w, kt?rzy zbieraj? si? razem niezale?nie od religijnej?i klasowej przesz?o?ci. Najwi?ksz? przyjemno?ci? i zarazem problemem ?ycia w Izraelu jest to, ?e postrzegamy siebie jako rodzin?. Nigdy w ?yciu nie by?em w ?adnym innym miejscu gdzie obcy sobie ludzie pomagaj? sobie i oferuj? pomoc w takim stopniu. Nigdy nie by?em cz??ci? grupy, kt?ra ?yje ze sob? tak swobodnie,?ale te? tak?ca?kowicie. To?w?a?nie?cecha?charakteru, kt?r? przede wszystkim?powinni?my podzieli? ze ?wiatem.

Czemu to nas B?g wybra???Zostali?my wybrani, by?powszechnie?przekaza? wiadomo???o?braterstwie?ludzko?ci. Po dw?ch tysi?cach lat od?wygnania?jeste?my w stanie stworzy? miejsce gdzie jeste?my nie tylko obywatelami, ale te? bra?mi i siostrami. Teraz nasza kolej by nauczy? tego reszt? ludzi. Gdyby ka?de pa?stwo i nar?d umieli postrzega? swoich cz?onk?w jako rodzin? to by?by ju? ma?y krok do zrozumienia i postrzegania ?wiata jako dziecka Boga.

Dlaczego wszyscy ?ydzi powinni cieszy? si? z Jom Haatzmaut? Nie dlatego, ?e to dzie?, w kt?rym nasze pa?stwo zosta?o utworzone, ale poniewa? to jest dzie? gdy?zacz?li?my?wsp?lnie tworzy? rodzin?.