Jom Jeruszalaim

671
W tym tygodniu, w czterdziestym trzecim dniu Omeru obchodzili?my nasze najm?odsze ?wi?to czyli Jom Jeruszalaim. Podobnie jak reszta dodanych w ostatnich czasach ?wi?t naszej tradycji – Jom Haszoa, Yom Hazikaron i Yom Ha’acmaut, wypada ono w okresie liczenia Omeru i nie istnieje konsensus co do tego, jak ?wi?towa? ten dzie?. Jedyn? pewn? tradycj? towarzysz?c? obchodom tego ?wi?ta, o czym dowiedzieli?my si? mieszkaj?c w Jerozolimie, to grilowanie.

Do jakiego wydarzenia odnosi si? to ?wi?to? W Jom Jeruszalaim obchodzimy wyzwolenie i zjednoczenie wiecznej stolicy Narodu Izraela; powr?t suwerenno?ci ?ydowskiej Jerozolimy po prawie dw?ch tysi?cach lat. To niezwykle wa?ny dzie? dla naszego narodu, wreszcie mo?emy swobodnie porusza? si? po naj?wi?tszym z naszych miejsc, w ko?cu mogli?my wznie?? nasze g?owy po?r?d wsp?lnoty narod?w jako bohaterowie, kt?rzy s? ?miali, inteligentni i silni na tyle, by obroni? naszych ludzi i zjednoczy? nasz kraj .

Jom Jeruszalaim to r?wnie? niezwykle wa?ny dzie? dla samego miasta Jerozolima; od jej zniszczenia tysi?c osiemset dziewi??dziesi?t dziewi?? lat temu, Jerozolima straci?a status stolicy narodu czy kraju. Cho? Izrael nie jest jedynym krajem inwestuj?cym zasoby i energi? w celu budowy tego miasta, od kiedy Izrael straci? kontrol? nad Jerozolim?, straci?a ona znaczenie. Sta?a si? symbolem religijnym o kt?ry warto walczy?, ale przesta?a wywiera? wp?yw na ?wiat. Odk?d Jerozolima zosta?a ponownie zjednoczona, powr?ci?a do bycia jedn? z najwa?niejszych stolic ?wiata, odwiedzan? przez szef?w najbardziej zaawansowanych i pot??nych pa?stw na ?wiecie.

Wielu z nas, zmawia modlitw? Hallel w dniu Jom Jeruszalaim na pami?tk? cud?w, jakich dokona? Haszem dla nas w ten dzie?. Chcia?bym odnie?? si? do jednego z nich. W 1948 roku po podpisaniu przez Izrael zawieszenia broni z Jordani? du?a cz??ci ziemi Izraela pozosta?a w r?kach Jordanii. W gruncie rzeczy niemal wszystkie miejsca, kt?re s? wymienione w Biblii pozosta?y wtedy niedost?pne dla nas, w tym Bet El, Szilo, Hebron i Stare Miasto w Jerozolimie. Po zawieszeniu broni Izrael utrzymywa? tajne kontakty z Jordani? i ustalono, ?e Jordania nie przy??czy si? do wojny, kt?ra mia?a wybuchn?? w 1967 roku. Kr?l Jordanii Husajn powiedzia? swoim ?o?nierzom, by sporadycznie strzelali z karabin?w, lecz by nie podejmowali, poza tym, innych dzia?a?.

W dniu 22 maja Egipt utworzy? wojskow? blokad? cie?niny Tiran, zamykaj?c wszelki ruch morski w drodze do do Eilatu i odcinaj?c dost?p Izraela do Azji. Po dw?ch tygodniach zabieg?w dyplomatycznych Izrael zareagowa? na ?w akt wypowiedzenia wojny i wczesnym rankiem dokonal ataku z zaskoczenia na lotnictwo Egiptu. Izrael by? w stanie zniszczy? niemal wszystkie egipskie si?y powietrzne, zanim opu?ci?y one ziemi?. Po tym jak dzia?ania wojenne rozpocze?y si?, Nasser – prezydent Egiptu poinformowa? kr?la Husajna, ?e siedemdziesi?t pi?? procent z izraelskich si? powietrznych zosta?o zestrzelonych, i ?e Izrael by? atakowany przez Egipt i Jordania powinna przy??czy? si? do rzezi.

Hussein nie ufa? Nasserowi i, sprawdzi? wi?c wojskowy radar Jordanii, i ku jego rado?ci, zobaczy? wiele samolot?w lec?cych w kierunku serca Izraela z Egiptu. Hussein my?la?, ?e to co widzi jest potwierdzeniem s??w Nassera, lecz w rzeczywisto?ci, by?y to izraelskie si?y powietrzne powracaj?ce ze swej operacji ca?kowitego unicestwienia si? powietrznych Egiptu. W obliczu tego, co uwa?a? za bezsporny dow?d egipskiego zwyci?stwa, Kr?? Hussein da? swoim ?o?nierzom rozkaz do ataku.

Tak jak uczyni? to z faraonem trzy tysi?ce lat wcze?niej Haszem utwardzi? serce kr?la Husajna i zmusi? Izrael do tego, by odzyska? nasz? obiecan? ziemi?. Gdyby Jordania nie zaatakowa?a Izraela w 1967 roku, Jerozolima i prawie ca?y biblijny Izrael pozosta?by w jej r?kach, a Jom Jeruszalaim oznacza?oby jedynie 43-i dzie? liczenia Omeru. Jom Jeruszalaim jest naszym najnowszym ?wi?tem wskazuj?cym na to, jak ponownie w historii cuda wielkie i ma?e, pojawi?y si? razem, by pchn?? Nar?d i m?ode pa?stwo Izrael , do przodu, w kierunku naszego przeznaczenia.

Szabat Szalom,?z mi?o?ci?, Jehoszua.