Parszat Bamidbar

Nauczy? si? na temat ludu Izraela.034

Nasza parsza na ten tydzie? zajmuje si? zliczeniem ludno?ci ludu Izraela.

?I o?wiadczy? Wiekuisty Moj?eszowi na pustyni Synaj…?Zbierzcie poczet zboru syn?w Izraela pod?ug rodzin ich, pod?ug dom?w ich rodowych ? wykaz imienny wszelkiego pog?owia ich m?zkiego?.? (Bamidbar 1:1-2)

Moj?esz dokonuje jak przykazano ?

?Jako rozkaza? Wiekuisty Moj?eszowi, – odby? on przegl?d ich na pustyni Synai.? (Bamidbar 1:19)

Uk?ad zdania nie ma tu sensu, powinno by? najpierw: ?odby? on przegl?d ich na pustyni Synai?, a dopiero potem ?jak rozkaza? Wiekuisty Moj?eszowi?. Tak by?oby stylistycznie lepiej.

To w?a?nie pytanie zostaje postawione przez Rabina Icchaka Lewiego z Berdyczewa, w jego ksi??ce po tytu?em ?Kdoszot Lewi?. Oto odpowied? rabina Icchaka Lewiego w chasydzkim stylu ?

Tora zawiera 600 000 liter (oko?o, nie jest to dok?adna liczba). Jest to r?wnie? liczba wszystkich dusz ludu Izraela, jak liczba os?b, kt?re wysz?y z Egiptu. Ka?da litera w Torze reprezentuje jedn? ?ydowsk? dusz?, a ca?a Tora ? wszystkie dusze.

) ‘?????’ S?owo ?Izrael? (

odszyfrowywane by?o jako:

??? ????? ????? ?????? ??????

Co w t?umaczeniu na polski oznacza: istnieje w Torze sze??dziesi?t ?ribua? liter ? ribua = 10.000, 60 razy 10.000 r?wna si? 600.000.

Kiedy Moj?esz zlicza lud Izraela, w istocie ?uczy si?? ludu Izraela, dowiaduje si? jaki jest korze? ich dusz, jakie jest umiejscowienie liter w Torze.

Dlatego te? Pismo m?wi: ?Jak rozkaza? Wiekuisty Moj?eszowi? ? tak jak uczy si? Moj?esz Tory od Haszem na G?rze Synaj, tak samo uczy si? on ludu Izraela, kiedy dokonuje przegl?du ich i spisuje lud – ?odby? on przegl?d ich na G?rze Synaj.?

***

Rabin Icchak Lewi z Berdyczewa by? jednym z najwi?kszych rabin?w ruchu chasydzkiego, uczniem Magida z Mezricz i autorem ksi??ki ?Kdoszot Lewi?. Znany by? pod przydomkiem ?obro?ca ludu ?ydowskiego?, gdy? zwyk? by? znajdowa? w ka?dym co? dobrego, jak?? dobr? cech? i broni? ka?dego, tak?e tych, kt?rych zachowanie naprawd? by?o trudno broni?.

Wiele opowie?ci traktuje o tym, jak Rabin Lewi Icchak ?znajduje dobr? cech?? w cz?owieku. Oto jeden z przyk?ad?w, typowy dla Rabina Lewiego ?

Pewnego razu Rabin Lewi Icchak uda? si? w towarzystwie swych uczni?w w drog?, i zobaczyli razem cz?owieka, w?a?ciciela wozu, pokrywaj?cego ko?a wozu smo??, i w tym samym czasie mamrocz?cego s?owa werset?w modlitwy porannej Szacharit.

Studenci rozz?o?cili si? na owego m??czyzn?, za to ?e lekcewa?y? on modlitw? i wypowiada? j? w tym samym czasie gdy zajmowa? si? brudn? robot?.

Rabin Lewi Icchak odpowiedzia?: W istocie rzeczy, jak wielki jest ten cz?owiek, nawet gdy zaj?ty jest trudn? prac?, kontynuuje sw? modlitw?…