Parszat Chukat

G?upi nauczyciele.039

Oto parsza ?w?d Meryba?. Lud chce si? napi? wody. Haszem przykazuje Moj?eszowi wzi?? lask? i wydoby? wod? ze ska?y. Tak opowiada o tym Tora ?

?I wzi?? Moj?esz bu?aw? z przed oblicza Wiekuistego, jako mu rozkaza?. I zgromadzi? Moj?esz i Aron lud przed ska??, i rzek? do nich: ?Pos?uchajcie?, przekorni (hamorim), czy? ze ska?y tej, wydob?dziem wam wod??? Zatem podni?s? Moj?esz r?k? swoj?, i uderzy? w ska?? bu?aw? sw? dwukrotnie, – a wyp?yn??y wody obfite, i napi? si? zb?r i dobytek jego. ? (Bamidbar 20: 9-11)

HaMorim ? co oznacza to s?owo? Po hebrajsku s?owo to posiada dwa znaczenia: jedno to ?nauczyciele?. Drugie znaczenie to: niepokorni, ci co wyst?puj? przeciwko czemu?.

Raszi podaje dwie kolejne interpretacje ?

??Czy? ze ska?y tej wydob?dziem wam wod???: …Dlatego te? on powiedzia? do nich, Hamorim, przekorni; po grecku ?g?upcy?, ci kt?rzy pouczaj? (morim) swych nauczycieli.? (Raszi Bamidbar 20:10)

Raszi podaje dwa znaczenia s?owa ?morim?:

1. G?upcy

2. Nauczyciele

Jaki jest zwi?zek pomi?dzy tymi dwoma znaczeniami?

Zwi?zek ten wyja?nia rabin z G?ry Kalwarii, rabin Awraham Mordechai Alter, autor dzie?a ?Imrej Emes? ?
Kto?, kto chce by? nauczycielem swego nauczyciela, i naucza? swego rabina, poucza? go na temat tego co ma robi?, kto? taki uwa?a siebie za wyj?tkowo m?drego, uwa?a siebie za m?drzejszego od swego rabina. To najg?upsza rzecz na ?wiecie, jak? mo?na zrobi?. Cz?owiek taki, kt?ry nie zna swych w?asnych ogranicze?, jest zarazem ?mieszny jak i ?a?osny.
O kim? takim w?a?nie m?wi kr?l Salomon. W Ksi?dze Przys??w czytamy ?

?Widzia?e? takiego, co m?dry w swych oczach? Wi?cej nadziei w g?upim ni? w takim.? (Miszlei 26:12)

Dlatego te?, gdy cz?onkowie ludu Izraela zacz?li postrzega? siebie jako ?morim? (nauczycieli) swego przyw?dcy Moj?esza, zrobili z siebie g?upc?w.

***

Rabin Awraham Mordechai Alter, znany jest pod pseudonimem ?Imrei Emes?, od nazwy swej ksi??ki b?d?cej komentarzem do Tory. By? czwartym Admorem dynastii Ger. W czasach jego przyw?dztwa dla ruchu chasydzkiego (by? on jego przyw?dzc? przez czterdzie?ci trzy lata!) ruch ten si?gn?? szczyt?w je?li chodzi o zasi?g, liczebno?? i moc oddzia?ywania.

Wielokrotnie odwiedzi? Erec Izrael i zach?ca? swych zwolennik?w, chasyd?w, do aliji i do osiedlania si? na Ziemi Izraela, dzi?ki czemu wielu z nich uratowa?.

Uda?o mu si? uciec z Polski na pocz?tku II wojny ?wiatowej i zosta? pochowany na dziedzi?cu Jesziwy Gur ?Sfat Emet? (jesziwa ta zosta?a tak nazwana na cze?? jego ojca) w centrum Jerozolimy.