Paraszat Balak

?Calo?? jest wieksza niz suma jej cz?sci?040

Balak, kr?l Moabu, wraz z Balamem ?? przekle?czym prorokiem?, poszukuj? optymalnego miejsca widokowego, z kt?rego wida? b?dzie ob?z Izraelit?w i z kt?rego b?dzie mo?na przekl?? nar?d Izraela.

Balam poszukiwa? jakiej? wady Izraela, dzi?ki kt?rej, poprzez jej podkre?lenie, uwypuklenie, by?by w stanie przekl?? lud.
Balak i Balam pr?buj? co raz to nowych punkt?w widokowych.

Balak zaprowadza w ko?cu Balama ?na pole Stra?nik?w, na szczyt Pisgi? (Bamidbar 23:14), a tam ?
?I rzek? do? Balak: P?jd??e ze mn? na miejsce inne, z kt?rego go zobaczysz, – tylko cz??? jego ujrzysz, a ca?ego nie zobaczysz, – i przeklnij mi go stamt?d!? (Bamidbar 23:13)

Rabin Menachem Mendel z Kocka komentuje owe wersety Tory ?

?Tylko cz??? jego ujrzysz? ? kiedy patrzymy jedynie na jeden szczeg??, cz???, wtedy ?ujrzysz?, tzn. mo?na b?dzie wtedy zobaczy? jakie? braki, wady i zaszkodzi? narodowi Izraela. Jednak kiedy patrzymy na ?ca?o???, na sum? wszystkich element?w sk?adaj?cych si? na ca?o?? narodu, zjednoczon? sum? element?w ? wtedy ?nie zobaczysz?, i nie b?dzie mo?na znale?? wtedy ?adnych brak?w i uderzy? w nar?d.

Kiedy Izrael stanowi monolit, zjednoczon? ca?o?? ? nie wida? w nim wtedy niedoskona?o?ci.

Tak pisze rabin z Kocka.

***

Rabin Menachel Mendel Morgensztern, Admor Kocka, to protoplasta dynastii chasydzkiej Kock, od kt?rej to dynastii wzi??y swe istnienie inne chasydzkie dynastie (takie jak: Gur, Aleksander, Izbica, i inne).

By? uczniem rabina Jakowa Icchaka, ?Dobrego ?yda? z Przysuchy.

Jeden z najbardziej wyj?tkowych przyw?dc?w chasydzkich, sta? si? s?awny dzi?ki swemu ostremu j?zykowi i radykalnym atakom, twierdzi?, ?e ?jedynie konie chodz? ?rodkiem ulicy, ludzie natomiast chodz? po bokach.? Znany by? ze swych pikantnych powiedze?.

Wymaga? od siebie i od swych chasyd?w funkcjonowania wed?ug prawdy ca?kowitej, bez adorowania samego siebie, bez kompromis?w i bez ?adnego fa?szerstwa. Wymaga? de facto czego? niemo?liwego do osi?gni?cia w tym pe?nym fa?szerstwa ?wiecie…Powiada?: Ka?da rzecz na tym ?wiecie jest do podrobienia, poza prawd?, a sztuczna prawda te? nie jest prawd?.

Kiedy jego najzdolniejszy ucze?, rabin Josef Leiner, autor dzie?a ?Mei Hasziloach? z Izbicy, odszed? od niego, porzuci? jego chasydzki dw?r, poniewa? uwa?a?, i? jego rabin przesadza ze swym radykalizmem, rabin Menachem Mendel zrezygnowa? z kontaktu ze ?wiatem zewn?trznym, i zamkn?? si? w swym pokoju, gdzie przebywa? dwadzie?cia dwa lata, a? do swej ?mierci.

Odm?wi? napisania ksi??ki, gdy? twierdzi?, ?e ?pisze ludzi a nie papiery?, jednak jego s?owa ? nauki i powiedzenia obecne s? na kartach wielu chasydzkich dzie?.