Paraszat Pinchas

Kto jest prawdziwym pasterzem?041

Moj?esz dobiega ko?ca swego ?ycia i zwraca si? do Haszem z pro?b? o powo?anie jego (Moj?esza) nast?pcy ?

?I rzek? Moj?esz do Wiekuistego, i powiedzia?: ?Niechaj ustanowi Wiekuisty, B?g duch?w wszelkiego cia?a, nad zborem tym ? m??a, kt?ryby wychodzi? przed nimi, i kt?ryby wchodzi? przed nimi; kt?ryby ich wywodzi? i kt?ryby ich przywodzi?; a niechaj nie zostanie zb?r Wiekuistego jako owce, kt?re nie maj? pasterza!?

Prawdziwym ?pasterzem? jest Haszem. Tak wypowiada si? Jakub ?

?…B?g, kt?ry mnie prowadzi? od pocz?tku istnienia mojego a? do dnia obecnego.? (Bereszit 48:15)

Podobnie czytamy w Ksi?dze Psalm?w ?

?Psalm. Dawidowy. Haszem jest moim pasterzem, nie brak mi niczego.? (Tehilim 23:1)

Je?li wi?c to Haszem jest ?pasterzem?, czy potrzebny jest wog?le ludziom przyw?dca z krwi i ko?ci? A je?li tak, to dlaczego?

Na pytanie to odpowiada ?Sfat Emes? ? Rabin Jehuda Arie Lejb Alter, rabin chasyd?w Ger, oto jego wyja?nienie ?

Ludzie, spo?eczno??, nie zawsze zdaje sobie spraw? z obecno?ci prawdziwego ?pasterza?; ludzie czasem nie czuj? tego, ?e s? bezpo?rednio prowadzeni przez ?wi?tego, niech b?dzie b?ogos?awiony. Dlatego te? potrzebny jest im przyw?dca duchowy, rabin, kt?ry poka?e im prawd?, otworzy ich oczy, tak by dowiedzieli si? oni i rozpoznali, ?e ich prawdziwym przyw?dc? jest sam Haszem.

Oto prawdziwa rola lidera ? nie przewodzi?, lecz pokaza? ludziom, ?e maj? oni ?pasterza? przewodz?cego im z niebios, i ?e ?Haszem, wasz B?g, jest kr?lem waszym? (1 Ksi?ga Samuela, 12:12). Przyw?dca ma za zadanie nauczy? lud, by absolutnie zaufali oni Haszem, tak jak ufa? Kr?l Dawid, o czym czytamy w Ksi?dze Psalm?w: ?Haszem jest moim pasterzem, nie brak mi niczego.? (Tehilim 23:1).

Tak oto wyja?nia ?Sfat Emes? intencj? s??w Moj?esza –

?Niechaj ustanowi Wiekuisty, B?g duch?w wszelkiego cia?a, nad zborem tym ? m??a… a niechaj nie zostanie zb?r Wiekuistego jako owce, kt?re nie maj? pasterza.?

?Niechaj ustanowi Wiekuisty, B?g duch?w wszelkiego cia?a, nad zborem tym ? m??a? ? Moj?esz prosi, by Haszem da? ludowi takiego przyw?dc?, kt?ry b?dzie w stanie urzeczywistni? obecno?? Haszem ca?emu narodowi, tak by ludzie nie czuli si? jak ?owce, kt?re nie maj? pasterza?, lecz by wiedzieli oni, rozumieli i czuli, ?e posiadaj? pasterza, tak?e, ?e ?nad wysokim czuwa wy?szy? (Ksi?ga Koheleta 5:7)

Tak w?a?nie wyja?nia ?Sfat Emes?.

***

Rabin Jehuda Arie Lejb Alter, trzeci Admor dynasti chasydzkiej Gur, znany pod nazw? ?Sfat Emet?, kt?ra to nazwa pochodzi od tytu?u jego ksi??ki na temat Tory i Talmudu. Wykszta?cony zosta? przez swego dziadka, rabina Icchaka Meira Altera (Hiduszei Harim?), za?o?yciela dynastii Gur.

Zosta? mianowany na stanowisko rabina w m?odym wieku, dwudziestu trzech lat, jednak odm?wi? siedzenia u g?ry sto?u, w miejscu swego poprzednika, i od tego czasu wszyscy admorzy Gur siedzieli nie u g?ry sto?u, lecz na ?rodkowym miejscu.

W jego ksi??ce ?Sfat Emet?, znajdujemy szeroki wachlarz chasydzkich perspektyw na ?wiat oraz wybitne, g??bokie i oryginalne idee wyra?one w wyra?nym, i zrozumia?ym j?zyku. Dlatego te? dzie?o to sta?o si? bardzo popularne, tak?e poza kr?gami chasydyzmu Gur.