Paraszat Weatchanan

?Wy za?, kt?rzy?cie lgn?li do Haszem, Boga waszego, ?yjecie wszyscy po dzi? dzie?.? (Dwarim 4:4)045

Ile organ?w posiada cia?o cz?owieka? ? 248

Ile jest micwot (przykaza?) ?pozytywnych? (?ase? ? czyli ?zr?b?) jest w Torze? ? 248

Ile s??w znajduje si? w modlitwie ?Szema? (w trzech paragrafach Kriat Szema)? ? Zgadnijmy, tak: 248

248 s??w w Kriat Szema, wyposa?aj? 248 organ?w cia?a ludzkiego w si?? i witalno??, dzi?ki kt?rym cz?owiek mo?e wype?ni? 248 przykaza? Tory ? tak napisane jest w ?wi?tych ksi?gach.

*

Istnieje jednak problem ? w Kriat Szema nie ma wcale 248 s??w, jest tylko 247!

Dlatego te? do??czamy s?owo ?emet? (prawda) ? pierwsze s?owo nast?puj?ce po Kriat Szema, ?Emet wejaciw, wenachon,wekajam, wejaszar…? Czyli do ko?c?wki ostatniego paragrafu Kriat Szma, kt?ry brzmi: ?Ani Haszem Elohejchem Aszer Hoceti Etchem MeErec Micraim Lihijot Lachem LeElochejchem, Ani Haszem Elocheichem? (w t?umaczeniu: Ja jestem Haszem, B?g wasz kt?ry wywi?d? was z ziemi Egiptu, aby by? wam Bogiem, Jam Haszem, B?g wasz) dodajemy ?Emet?, i czytamy trzy ostatnie s?owa jako: ?Haszem Elochejchem Emet? (Haszem, B?g Wasz jest Prawd?). (te trzy s?owa s? tak?e powt?rzone g?o?no przez chazana).

**

W ksi??ce ? Degel Machane Efraim, autorstwa Rabina Mosze Chaima Efraima z Sudlikowa, znajdujemy wskaz?wk?, co do znaczenia wersetu: ?Wy za?, kt?rzy?cie lgn?li do Haszem, Boga waszego, ?yjecie wszyscy po dzi? dzie?.? (Dwarim 4:4)

Rabin Mosze Chaim Efraim tak komentuje ?

?Emet? musi przylgn?? do ?Haszem Elocheichem? ? podobnie jak napisane jest w wersecie: ?Wy za?, kt?rzy lgn?li do Haszem, Boga Waszego? ? i razem s?owa te brzmi?: ?Haszem Elochejchem Emet?.

Moj?esz m?wi do Izraela, je?li naprawd? ?przylgniecie do Haszem Boga Waszego, wasz? nagrod? b?dzie ??ycie wszystkich po dzi? dzie??.

***

Rabin Mosze Chaim Efraim z Sudlikowa, zwany jest pod nazw? ?Baal HaDegel? od nazwy swego dzie?a ?Degel Mechane Efraim?.

Syn ?Udl? ? c?rki Baal Szem Towa. Pocz?tkowo piastowa? funkcj? rabina w Sudlikowie, po czym wr?ci? do Mi?dzyborza i modli? si? w synagodze swego wspania?ego dziadka, Baal Szem Towa.

Jego ksi??ka ?Degel Mechane Efraim? to jedno z pierwszych dzie? wpisuj?cych si? w ruch chasydzki, i jego wa?no?? polega na tym, ?e zawiera ono wiele cytat?w z wypowiedzi Baal Szem Towa, us?yszanych przez autora ksi??ki na w?asne uszy. St?d te? dzie?o to stanowi jedno z pierwszych i najbardziej godnych zaufania ?wiadectw Tory Baal Szem Towa.