Paraszat Ekew

?Przeto upakarza? ci?, i morzy? ci? g?odem, i karmi? ci? mann?, kt?rej? nie zna?, ani nie znali ojcowie twoi, – aby ci 046pokaza?, i? nie samym chlebem ?yje cz?owiek, ale i przez ka?de wyrzeczenie ust Haszem, ?y? mo?e cz?owiek.? (Dwarim 8:3)

Cia?o po?ywia si? jedzeniem z materii. Czym natomiast po?ywia si? dusza? Materialne jedzenie nie jest dla duszy po?ywieniem. Dusza potrzebuje duchowej strawy. Jak i sk?d dusza zdobywa duchowe po?ywienie?

Oto pytanie jakie stawia HaAri, i oto jego odpowied? na to pytanie ?

Napisane jest w Ksi?dze Psalm?w: Przez s?owo Pana powsta?y niebiosa i wszystkie ich zast?py przez tchnienie ust Jego? (Ksi?ga Psalm?w 33:6)

Napisane jest tak?e w Misznie ?

??wiat zosta? stworzony za pomoc? dziesi?ciu akt?w mowy…? (Awot 5:1)

?wiat zosta? stworzony przez s?owa Stw?rcy.

Nic z tego, co zosta?o stworzone przez Haszem, nie jest nigdy anulowane. Haszem jest wieczny i wszystko, co On stwarza, istnieje na wieki (tzn. dop?ki Stw?rca tego pragnie). Tak?e s?owa Haszem, nie przestaj? istnie?, jak napisane jest: ?S?owo Twe, Haszem, trwa na wieki, niezmienne jak niebiosa.? (Ksi?ga Psalm?w 119:89).

?S?owo Haszem?, tj. moc mowy, dzi?ki kt?rej Haszem stworzy? ?ywno?? ? zawarte jest w samym jedzeniu. ?S?owo Haszem? to w?a?nie to, co o?ywia, podtrzymuje istnienie po?ywienia.

S?owa te, boska moc zawarta w ?ywno?ci ? to pokarm dla duszy, tak ?e gdy cz?owiek spo?ywa jedzenie, dokonuje dw?ch akt?w na raz: 1. Po?ywienie od?ywia cia?o. 2. Duchowe po?ywienie od?ywia dusz?.

Tak wyja?nia HaAri.

Jednak owa duchowa moc zawarta w po?ywieniu, jest ukryta, aby j? znale??, trzeba jej poszuka?, odkry? j?.

Jak mo?emy tego dokona?? Aby odnale?? duchowe po?ywienie w jedzeniu, nale?y wypowiedzie? b?ogos?awie?stwo, przed spo?yciem danego produktu. Bracha stanowi klucz do odkrycia duchowej strawy, kiedy ?yd trzymaj?c w r?ku jab?ko wypowiada s?owa b?ogos?awie?stwa: ?Baruch Ata Elochejnu Melech Haolam, Bore Pri Haec? (B?ogos?awiony Jeste? Ty Bo?e Kr?lu Wszech?wiata, kt?ry tworzy?e? ten owoc drzewa) duchowa moc zawarta w jedzeniu, owe ?s?owo Haszem? stwarzaj?ce ?wiat ? zostaje odkryte, i ??czy si? z dusz? jedz?cego cz?owieka i od?ywia j?.

To w?a?nie jest intencj? werset?w naszej Parszy ?

?i? nie samym chlebem ?yje cz?owiek…? ? nie samym po?ywieniem materialnym, zewn?trznym, po?ywia sie cz?owiek ? jest to po?ywienie jedynie dla cia?a, jednak poza materi? znajduje si? tam r?wnie? ?wyrzeczenie ust Haszem? ? pradawne, pierwotne, i z niego ??y? mo?e cz?owiek?, dzi?ki niemu ?yje dusza cz?owieka.

***

Rabin Icchak Luria, znany jako ?HaAri Hakadosz? (?wi?ty Lew), jeden z najwi?kszych kabalist?w wszechczas?w, tw?rca metody kabalistycznej, zwanej ?kaba?? luria?sk??. Urodzi? si? w Jerozolimie, wychowa? w Egipcie a naucza? w Cfat (Safed). Sam Ari nie napisa? praktycznie nic i ca?a jego Tora zosta?a przekazana przez jego ucznia – rabina Chaima Vitala. HaAri naucza? swe ?lwie szczeni?ta? (hebr: ?gurim? ? jak nazywano jego uczni?w) bardzo kr?tko, bo jedynie przez p??tora roku, i to w tym w?a?nie czasie zosta?a przekazana ca?a jego spu?cizna.

Wiele legend powsta?o na temat mistycznej postaci HaAriego. Oto jedna z nich, opisana w ksi??ce ?Szabechi HaAri?:
Pewnego razu w erew Szabat, kr?tko przed rozpocz?ciem Szabatu, uda? si? HaAri wraz ze swymi uczniami za miasto, by tam przywita? nadej?cie Szabatu.

W trakcie ?piew?w i modlitw, rabin zwr?ci? si? do swych uczni?w: ?przyjaciele, czy chcecie by?my udali si? do Jerozolimy przed Szabatem i tam w Jerozolimie ?wi?towali Szabat?? A czasu by?o niezmiernie ma?o do nadej?cia Szabatu, a droga z Cfatu do Jerozolimy daleka ? ponad dwadzie?cia pi?? mil. Cz??? uczni?w odpowiadzia?o: ?Tak, podoba nam si? ten pomys? i chod?my prosto do Jerozolimy?. Jednak byli te? uczniowie, kt?rzy wahali si? troch? i odpowiedzieli: ?Najpierw chod?my i powiado?my nasze ?ony…?.

Poniewa? nie wszyscy uczniowie zgodzili si?, by p?j?? prosto do Jerozolimy, rabina ogarn?? wielki niepok?j i uderzy? on d?oni? w d?o? i powiedzia?: ?Oj, biada nam, ?e nie by?o nam dane by? wyzwolonym. Gdyby?cie wszyscy jednog?o?nie o?wiadczyli, ?e z wielk? ch?ci? p?jdziecie do Jerozolimy, ca?y Izrael zosta?by odkupiony. To by?a godzina przygotowana na wybawienie Izraela, jednak przez to ?e wahali?cie si? by p?j?? prosto do Jerozolimy, godzina ta przemin??a, i powr?ci? galut (wygnanie).?