Paraszat Ki Tece

W parszy na ten tydzie? omawiane s? dwie micwot (dwa przykazania).049

Jednym z przykaza? jest ?Sziluach hakan? ? micwa dotycz?ca ?ptasiego gniazda? –

?Gdyby si? nadarzy?o gniazdo ptasie przed tob? w drodze na jakimkolwiek drzewie, albo na ziemi, z piskl?tami albo jajeczkami, a matka siedzi na piskl?tach albo jajeczkach ? nie zabieraj wtedy matki wraz z m?odymi. Wolno pu?cisz matk?, a m?ode mo?esz zabra? sobie, aby dobrze ci si? wiod?o, i aby? d?ugo ?y?.? (Dwarim 22, 6-7)

Druga z micwot, wymieniona zaraz po micwie ?ptasiego gniazda? to micwa ?por?czy? –

?Gdy zbudujesz dom nowy, zrobisz por?cz woko?o dachu twojego ? aby? nie sprowadzi? krwi na dom tw?j, gdyby kto spad? z niego.? (Dwarim 22:8)

Por?cz na dachu domu to jedynie przyk?ad, przykazanie to odnosi si? do wszystkich sytuacji zagra?aj?cych ?yciu i zawiera nakaz zapobiegania tego typu niebezpiecze?stwom.

Jaki jest zwi?zek pomi?dzy tymi dwoma przykazaniami?

Na pytanie to odpowiada Rabin Meir Simcha z Dwi?ska ?

Jedn? z niewielu micwot zapisanych w Torze, za kt?rych przestrzeganie przys?uguje znana nagroda, jest w?a?nie micwa ?ptasiego gniazda?. Nagrod? za jej przestrzeganie jest przed?u?enie dni ?ycia, jak czytamy w naszej parszy: ?…aby dobrze ci si? wiod?o, i aby? d?ugo ?y?.?

Cz?owiek mo?e wi?c my?le? sobie ? m?wi Rabin Meir Simcha ? skoro wype?ni?em nakaz ?ptasiego gniazda?, i obiecane mi s? d?ugie dni ?ycia, nie musz? ju? wi?c przejmowa? si? zagro?eniami, niebezpiecze?stwami, mog? pozostawi? swe otoczenie niezabezpieczone przed zagro?eniami (jak np. dach bez por?czy). Dlatego te? zaraz po obietnicy przed?u?enia ?ycia, Tora zastrzega: ?zrobisz por?cz wok?? dachu twojego?, m?wi?c: nawet je?li masz gwarancje d?ugiego ?ycia, nie wolno ci lekcewa?y? ?adnych zagro?e?!

Slowa Rasziego, w komentarzu do wersetu naszej parszy, r?wnie? bazuj? na omawianej przez nas idei –
?gdyby kto spad? z niego: Ten, kto [by spad?] zas?uguje na to, by spa?? [na ?mier?, z powodu swych przewinie?]; niemniej jednak to nie ty powinienne? by? tym, kt?ry sprowadzi jego ?mier?, gdy? chwalebne wydarzenia sprowadzane s? przez chwalebnych ludzi, a nieszcz??liwe wypadki powodowane s? przez winnych ludzi.? (Raszi Dwarim 22:8)

***

Rabin Meir Simcha Ha-Kohen. Uwa?any za jednego z najwspanialszych rabin?w epoki przed-holokaustowej, rabin spo?eczno?ci mitnagdim w mie?cie Dwi?sk (Daugavpils) na Litwie. Znany jako autor dzie?a nazwanego ?Or Sameach? b?d?cego komentarzem do ksi?gi ?Jad Hahazaka? Rambama, a tak?e jako autor ksi??ki ?Meszech Chochma? b?d?cej komentarzem do Tory, komentarzem o wyj?tkowej inwencji, lecz tak?e niezwyk?ej prostocie i jasno?ci przekazu.
Potajemnie popiera? idee syjonistyczne i ostrzeg?, na dziesi?? lat przed wybuchem II Wojny ?wiatowej ? ?e ci, kt?rzy uzasadniaj? pozostanie na d?u?ej w galucie (w diasporze), ci kt?rzy twierdzili, ?e ?Berlin to Jerozolima?, ich ko?cem b?dzie ?burza i wichura, kt?ra wyrwie ich z ich miejsca?, jego proroctwo niestety zi?ci?o si?.