Ki Tawo

W pierwszych s?owach parszy na ten tydzie?, Tora nakazuje przestrzeganie micwy ?pierwocin? -?050

?I stanie si?, gdy wejdziesz do ziemi, kt?r? Wiekuisty, B?g tw?j, oddaje ci w udziale, aby? j? posiad?, i zamieszkasz w niej. We?miesz wtedy z pierwocin wszystkich p?od?w ziemi, kt?re otrzymasz z ziemi twojej, kt?r? Wiekuisty, B?g tw?j, oddaje ci, i w?o?ysz w kosz, i udasz si? na miejsce, kt?re wybierze Wiekuisty, B?g tw?j, aby ustanowi? imi? Swoje tam. I przyjdziesz do kap?ana, kt?ry b?dzie pod?wczas, i powiesz mu: o?wiadczam dzisiaj przed Wiekuistym, Bogiem twoim, ?em wszed? do ziemi, o kt?rej zaprzysi?g? Wiekuisty ojcom naszym, i? j? odda nam. We?mie wtedy kap?an kosz z r?ki twojej i postawi go orzed o?tarzem Wiekuistego, Boga twojego…? (Dwarim 26: 1-4)

Tora ko?czy omawianie owej micwy s?owami ?

?I b?dziesz si? weseli? wszystkim dobrem, kt?re da? Wiekuisty, B?g tw?j, tobie i domowi twojemu…? (Dwarim 26:11)

Rabin Szlomo Hacohen, rabin z Radomska, wyja?nia ?w werset w nast?puj?cy spos?b ?
Cz?owiek, kt?ry otrzyma? prezent od kr?la, raduje si? z faktu otrzymania prezentu, lecz to co go najbardziej cieszy, to nie sam otrzymany przedmiot, lecz fakt dostania prezentu od kr?la, poniewa? to, ?e kr?l da? mu prezent wskazuje na znaczenie tego cz?owieka w oczach kr?la, na mi?o?? kr?la do tej osoby. Owo ?wiadectwo wa?niejsze jest, w oczach osoby kt?ra otrzyma?a prezent, od tego jak? warto?? posiada otrzymany przedmiot.

To w?a?nie jest intencj? wersetu ?

?I b?dziesz si? weseli? wszystkim dobrem?, i dlaczego mamy si? weseli?? G??wnie dlatego, ?e ?kt?re da? ci Wiekuisty, B?g tw?j? – Haszem jest tym, kt?ry daje ci to ca?e dobro…

***

Rabin Szlomo Hacohen Rabinowitz, znany jest g?ownie jako ?Tiferet Szlomo?, od nazwy swej ksi??ki. By? uczniem ? Hoze? ? ?Widz?cego z Lublina?. Za?o?yciel dynastii i pierwszy admor chasyd?w Radomsk (z Radomska, w wojew?dztwie ??dzkim).

W swej ksi??ce ?Tiferet Szlomo? po?wi?conej Torze i ?wi?tom, zajmuje si? g??wnie atrybutem ?jesod? ? czyli jedn? z dziesi?ciu ?sfirot? o kt?rych m?wi kabalistyczna Tora, symbolizuj?cym libido, aspekty negatywne i pozytywne, a tak?e posta? Josefa z Tanachu, Josef stanowi personifikacj? owej sfiry. Josef nazywany jest ?sprawiedliwym? gdy? przezwyci??y? swe libido. Prawdziwa praca na rzecz Haszem rozpoczyna si? od przezyci??enia ludzkich ??dzy ? uczy? Rabin z Radomska.