Letnie seminarium dla ?ukrytych ?yd?w? z Polski rozpocz??o si? dzisiaj w Jerozolimie

Uczestnicy letniego seminarium pod ?cian? P?aczu w 2012 roku

Izabela dopiero w wieku 13 lat odkry?a, ?e jej dziadek by? ?ydem. Agata dowiedzia?a si?, ?e jest ?yd?wk? gdy mia?a 8 lat. Jej matka jednak, boj?c si? reakcji r?wie?nik?w ze szko?y, zabroni?a Agacie komukolwiek o tym m?wi?. Micha? zrobi? test DNA, kt?ry udowodni? mu jego zwi?zek z ?ydowsk? spo?eczno?ci? oraz pom?g? mu odnale?? dawno zagubionych krewnych z U.S.A. Sandra znalaz?a nazwisko rodziny, kt?re pojawia si? na li?cie ?yd?w z miasta Lubraniec ok. 13 razy. Mateusz niedawno znalaz? dokumenty potwierdzaj?ce jego ?ydowskie korzenie. Jego rodzice robili formaln? konwersj? na judaizm, teraz on chcia?by do nich niebawem do??czy?.

Co ??czy Izabel?, Agat?, Micha?a i Sandr?? Wszyscy znajduj? si? w grupie ?ukrytych ?yd?w? z Polski, kt?rzy przyjechali dzisiaj do Jerozolimy. B?d? uczestnikami corocznego seminarium zorganizowanego przez organizacj? Shavei Israel. W tym roku 16 m?odych os?b z Polski (10 kobiet i 6 m??czyzn) we?mie udzia? w dwutygodniowym specjalnie dla nich przygotowanym programie, kt?ry jest po??czeniem nauki, podr??y i goszczenia w izraelskich domach. W?a?nie to uczestnicy z poprzednich lat uwa?ali zawsze jako najbardziej ?zmieniaj?ce ich ?ycie do?wiadczenie?.

Seminarium Shavei Israel przepe?nione jest mo?liwo?ciami, by powr?ci? do judaizmu I by nauczy? si? wi?cej zar?wno o historyczny jak i wsp??czesnym Izraelu. Ka?dego dnia odbywaj? si? zaj?cia z polsk- j?zycznymi rabinami i nauczycielami. Rabbin Baruch Babaev, rabin Boaz Pash oraz wys?annik Shavei Israel do Katowic rabin Yehoshua Ellis b?d? prowadzi? nauki. Ranki, jak w latach poprzednich, po?wi?cone b?d? na lekcje hebrajskiego. Popo?udniami za? odbywa? si? b?d? zaj?cia dotycz?ce wiary, prawa ?ydowskiego oraz zbli?aj?cych si? ?wi?t. Poranne, popo?udniowe oraz wieczorne modlitwy te? b?d? mia?y miejsce.

Objazdowa cz??? seminarium zawiera? b?dzie wycieczki do Masady i Morza Martwego, ?ydowskiej dzielnicy oraz tuneli pod ?cian? P?aczu w Starym Mie?cie w Jerozolimie, Jad Vashem, Mea Szarim oraz Wzg?rza Golan.

Grupa b?dzie w Izraelu przez dwa szabaty i oba sp?dzi ?w drodze?. W czasie pierwszego weekendu uczestnicy b?d? mieszka? u rodzin z Dolev niedaleko Modi?in. Dla wielu b?dzie to pierwszy raz gdy zetkn? si? z ?yciem religijnej rodziny.

Szabatony organizowane przez Shavei Israel podczas wyjazdu na seminarium zawsze oceniane s? jako najatrakcyjniejsze z ca?ego programu. Kolejny szabat grupa sp?dzi w kabalistycznym mie?cie Safed.

Uczestnicy programu sp?dz? r?wnie? ca?y dzie? w jeshivie i uczelni w Jerozolimie. Dla ch?opc?w b?dzie to jeshiva Machon Meir, a dla dziewcz?t Instytut Nishmat.

Dzi?ki sponsorom Shavei Israel uczestnicy program p?acili tylko symboliczn? sum? jak na taki wyjazd. Ca?kowity koszt seminarium, w??cznie z zakwaterowaniem, wy?ywieniem, materia?ami, wycieczkami, wyk?adami i zaj?ciami to ponad 20,000 dolar?w. Je?eli chcia?by? pom?c pokry? cz??? tych koszt?w, odwied? stron? wsparcia Shavei Israel.

Tutaj znajduje si? troch? zdj?? z seminarium oraz film nakr?cony w zesz?ym roku. Zapraszamy niebawem do przeczytania najnowszych wiadomo?ci.