Aseret Jamei Tszuwa

yom kipurCzyta?em ostatnio ksi??k?, kt?ra m?wi?a o tym, ?e podczas ostatniego tygodnia roku, powinni?my si? bardzo stara?, by ka?dy dzie? wype?nia? jak najwi?ksz? liczb? Micwot i by jak najwi?cej czasu przeznacza? na nauk? Tory. Ka?dy dzie? tego ostatniego tygodnia reprezentuje bowiem wszystkie te dane dni z poprzedniego roku. I tak te? ostatnia niedziela reprezentuje wszystkie pi??dziesi?t kilka niedziel, jakie mia?y miejsce tego up?ywaj?cego roku. Powinieniem wi?c wype?ni? t? niedziel? tak du?? ilo?ci? dobra jak to tylko mo?liwe, tak by rzuca?a ona ?wiat?o na wszystkie poprzednie niedziele.

Istnieje podobna koncepcja dotycz?ca Eseret Jamej Tszuwa ? dziesi?ciu dni pokuty ? okresu czasu, kt?ry zaczyna si? wraz z Rosz Haszana i ko?czy Jom Kippur. Je?li odejmiemy dwa dni Rosz Haszany i jeden na Jom Kippur, pozostanie nam siedem dni , gdzie ka?dy z tych siedmiu dni reprezentuje wszystkie przesz?e dni roku. Nasz tradycja uczy nas o tym, ?e ka?dego dnia mamy szans?, by dokona? Tszuw? za wszystkie przewinienia, b??dy, zaniechania, kt?re zosta?y dokonane podczas tego konkretnego dnia (np. poniedzia?ek, czy wtorek) podczas ca?ego roku. Po Jom Kippur mamy jeszcze jedno ?wi?to ? siedmiodniowe Sukkot. W przypadku Sukkot tradycja uczy nas, ?e szcz??cie jakie kreujemy ka?dego dnia tego ?wi?ta, jest potem rezerwowane dla ka?dego z tych siedmiu dni na ca?? reszt? roku.

Widzimy wi?c, ze nasza tradycja przyznaje tym kilku tygodniom w rocznym kalendarzu ogromn? moc i wielki potencja?. Okres czasu w kt?rym si? teraz znajdujemy ma ogromny wp?yw na to, postrzegany jest poprzedni rok i jak b?dzie postrzegany nadchodz?cy rok. Jest to troch? przera?aj?ce. Co, je?li m?j ostatni tydzie? nie by? najlepszym tygodniem tego roku? Co, je?li jestem zbyt zaj?ty egzaminami i prac? na to, by odpowiednio dokona? Tszuw? ka?dego dnia w trakcie Eseret Jamei Tszuwa? Co je?li pada w Sukot, spali? si? czulent i poprostu nie jestem w stanie wype?ni? ka?dego dnia rado?cia? Czy ju? po mnie? Czy m?j poprzedni rok i ten nadchodz?cy rok, s? stracone, i straci?em je w okresie czasu zaledwie trzech tygodni?

Pytania te n?kaj? mnie i nie tylko w omawianym przez nas kontek?cie. Oto pytanie, z jakim musimy mierzy? si? nieustannie w ?yciu ? je?li nie rozpoczniemy jakiej? sprawy w idealny spos?b, czy jest jakakolwiek nadzieja na zako?czenie jej w prawid?owy spos?b? Bardzo cz?sto przekonujemy siebie, ?e odpowied? na to pytanie brzmi: nie; ?e bez perfekcyjnego pocz?tku, ca?e przedsi?wzi?cie skazane jest na pora?k?, lub w najlepszym razie na przeci?tno??. Jest to niebezpieczna a nawet destrukcyjna perspektywa. B?dzie ona przeszkod? dla wszystkich pr?b rozwoju i samodoskonalenia. Ponadto, perspektywa ta jest w oczywisty spos?b nie-?ydowska.

Rosz Haszana, to ?wi?to, kt?re nie jest szczeg??owo dyskutowane przez Tor? pisan?. Jest wspomniane wraz z jego sk?adanymi ofiarami i d?ciem w szofar. Jednak wi?kszo?? tego, co wiemy o Rosz Haszana, jak jest te? w przypadku prawie wszystkich innych temat?w w judai?mie, wiemy na podstawie Tory Ustnej. Miszna, podstawowe ?r?d?o Ustnej Tory, dedykuje ca?y traktat po?wi?cony Rosz Haszana.

Pierwsza Miszna w traktacie Rosz Haszana stwierdza, ?e w ?ydowskim kalendarzu istniej? cztery ?nowe roki?. Miszna stwierdza, z legalistycznego punktu widzenia, i? istniej? cztery rodzaje roku, zale?nie od tego pod jakim k?tem je analizujemy. Podobnie jak nowy rok fiskalny w danej firmie prowadz?cej biznes, nie zaczyna si? zazwyczaj pierwszego stycznia, tak Miszna wymienia cztery r??ne ?pocz?tki roku? dla: kr?la, podatk?w rolniczych, podatk?w z byd?a, i historii ?wiata. Po wymienieniu tych czterech r??nych pocz?tk?w roku, Miszna nigdy nie wraca ju? do tego tematu, dlaczego? Je?li s? one tak wa?ne, by umieszcza? ich omawianie w pierwszym zdaniu traktatu na temat nowego roku, dlaczego potem znikaj? one ca?kowicie z dyskusji. Je?li natomiast nie s? one wystarczaj?co wa?ne, by o nich zn?w m?wi?, to dlaczego nie pozostawiono ich na p??niejsze rozdzia?y?

Miszna rozpoczyna dyskusj? o Rosz Haszana m?wi?c nam o tym, ?e istniej? inne pocz?tki roku, tak by?my nie stali si? zbyt obsesyjni w temacie Rosz Haszana. Z pewno?ci? Rosz Haszana to dzie?, kt?ry ma wielk? moc i niesie ze sob? ogromny potencja?, jest to dzie? w kt?rym ca?y ?wiat staje przed B-giem, jeden za drugim, i jest os?dzany. A te dni, dziesi?? dni Tszuwy, maj? wielki potencja?, by pom?c nam wr?ci? do naszego najg??bszego i najbardziej prawdziwego jestestwa . Mimo tego Miszna informuje nas o tym, ?e nie jest to jedyny pocz?tek roku. Nasz kalendarz ma jeszcze trzy inne ustalone nowe pocz?tki. Dalej w ci?gu roku wci?? mamy niesko?czon? ilo?? mo?liwo?ci by zacz?? od nowa.

Oczywi?cie, teraz znajdujemy si? w czasie, kiedy ca?e stworzenie swiata, zaczyna od pocz?tku, i to daje nam potencjja? by wspom?c nas w tym procesie. Jednak nie stanowi to dla nas ograniczenia. Je?li nie jestem got?w by zacz?? m?j nowy rok teraz, on zacznie si? bez tego, a kiedy b?d? got?w by zacz?? od nowa, mo?liwo?? napewno si? pojawi.

Chcia?bym pob?ogos?awi? nas wszystkich, i ca?y ?wiat, by?my mogli zrozumie? moc i potencja? obecny w tych dniach, tym okresu czasu. Tak by?my byli w stanie wykorzysta? ?w czas w jak najlepszy spos?b, i by?my stali si? pe?niejszymi lud?mi i pe?niejszym ?wiatem. Pami?tajmy jednak, ?e ka?dy moment zawiera w sobie ?w potencja?, i je?li nie mo?emy si? z nim skontaktowa? teraz, wci?? mog? to zrobi? nast?pnego dnia, w nast?pnym tygodniu, miesi?cu. Ka?da chwila daje nam mo?liwo?? by rozpocz?? na nowo.

Oby?my wszyscy zostali zapisani w ksi?dze ?ycia!

Z mi?o?ci?

Yehoshua