Paraszat WeZot-Habracha

1?Nauk?, kt?r? przekaza? nam Moj?esz, jako dziedzictwo zgromadzenia Jak?ba. I tak sta? si? w Jeszurun kr?lem, gdy zebrali si? naczelnicy ludu, zgromadzi?y si? pokolenia Israela.?

Jaka forma sprawowania w?adzy uwa?ana jest za najlepsz? przez judaizm? Monarchia, republika czy demokracja?
Okazuje si?, ?e Tora nie ma wyra?nej jasnej preferencji w tym zakresie. Istnieje jedynie wym?g by rz?dy opiera?y si? na Torze i tradycji narodu Izraela, na podstawie praw Tory, zasad sprawiedliwo?ci i moralno?ci.

Tak dowodzi Rabin Josef Dov, rabin Briska, na podstawie omawianych przez nas werset?w.

Oto spos?b w jaki komentuje on nasz werset ?

?I tak sta? si? w Jeszurun kr?lem? ? to rz?dy kr?lewskie, monarchia.

?Gdy zebrali si? naczelnicy ludu? ? to republika parlamentarna, gdzie ?naczelnicy ludu? i ich przedstawiciele spotykaj? si? i podejmuj? decyzje.

?Zgromadzi?y si? pokolenia Israela? ? to system demokratyczny, gdzie suwerenni ludzie sami podejmuj? decyzje dotycz?ce swego przeznaczenia.

I monarchia i republika i demokracja ? wszystkie te systemy s? w porz?dku.

Jednak wszystko dobrze i pi?knie jedynie pod warunkiem, ?e systemy te oparte b?d? na Torze ? ?Nauce, kt?r? przekaza? nam Moj?esz?, i nie zapomn? one o tradycji ? ?dziedzictwo zgromadzenia Jak?ba?, wtedy ka?da z tych trzech form sprawowania rz?d?w b?dzie dobra.

Tak komentuje Rabin Josef Dow w swym dziele ?Beit Halevi?

***

Rabin Josef Dov Halevi Soloveitchik, znany te? jako Josze Ber, piastowa? funkcj? rosz jesziwa (rektor) jesziwy Volo?in (Wo?o?yn) , uznawanej za ?matk? wszystkich jesziw?. By? te? rabinem w Sluck (S?uck) i w Brisk (Brze?? Litewski). Od niego wywodzi si? tzw. ?dynastia Brisk?, do kt?rej zaliczaj? si? tak wybitni rabini jak jego syn (Chaim), wnuczek (Itzchak Zev) i wybitni prawnukowie, pra-prawnukowie, i wielu innych.

Jego dzie?a to ? szelot we tszuwot (responsa) ? ?Beit Halevi? a tak?e ?Beit Halevi? na temat Tory.

W ?szeelot we tszuwot? Beit Halevi znajdujemy pocz?tki metody studiowania Tory zwan? ?metod? brisk?, lub ?metod? analizy brisker? w ramach kt?rej osoba studiuj?ca Tor? stara si? zrozumie? istot? studiowanego prawa, przez podzia? na kilka r?wnoleg?ych czynnik?w.