R?wnowa?enie pomi?dzy osobistym a uniwersalnym

Paraszat Noachnoah's ark

Zar?wno w Parszy na zesz?y tydzie? jak i w parszy na ten tydzie?, mamy do czynienia z ciekawym wydarzeniem ? zamian? imion B-ga. Kiedy B-g poleca Noachowi zbudowa? ark? i zabra? na ark? po parze ? czyli samca i samic?, z ka?dego gatunku zwierz?t, nosi wtedy imi? E-lohim. P??niej, kiedy B?g poleca Noachowi, by wzi?? on na ark? po siedem par z ka?dego czystego gatunku, obok jednej pary z ka?dego nie czystego gatunku, nazywany jest A-donaj. O co chodzi z tymi r??nymi imionami, czy? nie mamy do czynienia z tym samym B-giem? I jaki jest cel tego, ?e Noach otrzyma? dwa r??ne polecenia, odno?nie tego, jakie zwierz?ta dopu?ci? do arki?Paraszat Noach

Na wst?pie przedyskutujemy wa?ny punkt i to, ?e r??ne nazwy B-ga, u?ywane przez nasze teksty i modlitwy, wszystkie odnosz? si? do r??nych aspekt?w tego samego B-ga. Kiedy nasz syn jest wyj?tkowo s?odki,a zawsze jest s?odki, nazywamy go Danielek. Kiedy jest niegrzeczny i testuje granice, nazywam go Daniel Jakow Ellis. Wydaje mi si?, ?e podobnie by?o kiedy ja by?em m?ody i moja mama zwraca?a si? do mnie na r??ne sposoby… Zawsze m?wi? do tej samej osoby, lecz zwracam si? do niego r??nymi imionami w zale?no?ci od charakteru naszej relacji w danym momencie. Podobnie za ka?dym razem gdy nasza tradycja u?ywa innego imienia dla B-ga, odnosi si? to, do r??nego postrzegania B-ga w r??nych okresach czasu.

Na co wi?c wskazuj? dwa r??ne imienia B-ga w naszej Parszy? Na pocz?tku Parszy B-g nazywa si? E-lohim. Imi? to ma tak? sam? warto?? numeryczn? jak hebrajskie s?owo Tewa ? przyroda, natura. Kiedy B-g poleca Noachowi, by zbudowa? on ark? i wype?ni? j? zwierz?tami, po jednym samcu i jednej samicy z ka?dego gatunku – to natura przynagla Noacha do dzia?ania. Noach jest ostrze?ony, i? nadchodzi wielka katastrofa, kt?ra zagra?a kontynuacji wszelkiego ?ycia na ziemi, i dostaje instrukcje, co zrobi?, by z?agodzi? zniszczenia. Noach dzia?a wraz z si?ami natury, aby zapewni? przysz?o?? charakteryzuj?c? si? now? r?wnowag?, i po to by sprawi?, ?e zepsucie natury, b?d?ce skutkiem zachowania cz?owieka, nie by?o trwa?e. Noach jest poinstruowany by przyj?? zwierz?ta przychodz?ce do arki. Zwierz?ta przychodz? wiedzone naturaln? wol? przetrwania, a Noach dzia?a jako cz??? przyrody, zabezpieczaj?c jej przetrwanie. Oczywi?cie, ?e wysi?ek, w?o?ony przez Noacha i jego rodzin? w celu utrzymania przy ?yciu wszystkich istot w trakcie ich wsp?lnej podr??y, by? nadludzki, jego dzia?ania jednak nie mia?y nadprzyrodzonego charakteru.

Kiedy B-g zwraca si? do Noacha po raz drugi, Tora nazywa Go A-donaj. Spos?b w jaki imi? to zapisane jest w j?zyku hebrajskim, to po??czenie trzech s??w – by?, jest i b?dzie. Imi? to odnosi si? wi?c do aspekt?w B-ga, kt?re s? poza przestrzeni?, czasem i zrozumieniem ? czyli do nadprzyrodzonego charakteru B-ga. B-g m?wi Noachowi by wzi?? on wszystkie swoje rzeczy i po siedem par czystych zwierz?t i uda? si? do arki. Przekazuje On Noachowi, ?e ma on teraz mo?liwo??, by wznie?? si? ponad swoj? rol? jako cz??? natury, i by sta?o si? to jego osobistym celem i misj?. Noach wchodzi do arki jako jednostka, ma prawo do wzniesienia si? ponad sw? zbiorow? rol? i ma prawo do tego, by s?u?y? B-gu, kt?ry jest poza czasem i przestrzeni?. Aby pom?c mu w tej roli, B-g nakazuje mu wzi?? siedem par zwierz?t odpowiednich do z?o?enia ofiar, tak by ?wiat m?g? rozpocz?? si? od nowa z oddaniem i po??czeniem z Nim, kt?ry jest, by? i b?dzie. W czasie gdy Noach przygotowuje si? do spe?nienia swej roli jako cz??? natury, A-donaj wzywa go zapraszaj?c, by zrobi? on nast?pny krok w kierunku po??czenia ze ?r?d?em; b?d?cym poza natur? i by w ten spos?b zmieni? ?wiat.

B-g wyjawia Noachowi a tak?e nam wszystkim niesamowity sekret, w Parszy na ten tydzie?. S?u?ba B-gu nie oznacza uniewa?nienia siebie na rzecz wi?kszego dobra. Oczywi?cie, ?e B-g wzywa ka?dego z nas do ?ycia w r?wnowadze ze ?wiatem, kt?ry On stworzy?, jednak to nie wszystko. Nie szukamy tylko tego, by dopasowa? si? do jakiego? wcze?niej powzi?tego planu dla tego ?wiata, i tego by by? anonimow? cz??ci? naturalnego porz?dku. Sposobem, by s?u?y? B-gu jest raczej rozwijanie w?asnej osobowo?ci i swych umiej?tno?ci, dzi?ki czemu b?dziemy mogli sprawi? by ?wiat sta? si? lepszym miejscem; dzi?ki czemu b?dziemy mogli stworzy? nowy plan tego jaki powinien by? ?wiat i by plan ten zrealizowa?.

Szabat Szalom,
Z mi?o?ci?
Yehoshua Ellis