Shavei Israel tworzy nowe bardzo innowacyjne miejsce dla m?odych ?yd?w z Katowic w Polsce

W Israeli Cafe ? kawiarni stworzonej przez Be?er Miriam w Katowicach w Polsce.

Noemi, Varvara i Devora to trzy m?ode kobiety, kt?re ?y?y na peryferiach ?ydowskiej spo?eczno?ci w Katowicach, w Polsce. By?y zawsze ni? zainteresowane, ale jednocze?nie odizolowane od tego co dzia?o si? w centrum. Dodatkowo boryka?y si? z problemami finansowymi. A to bola?o je bardzo osobi?cie. Ich przysz?o?? w najlepszym razie rysowa?a si? niepewnie. Wtedy pojawi? si? wys?annik Shavei Israel rabin Yehoshua Ellis.

Rabbi Ellis zapewni? mieszkanie w centrum Katowic i zaproponowa? dziewczynom, by w nim zamieszka?y. Po?ow? czynszu mia?o p?aci? Shavei Israel. Jedynym warunkiem jaki mia?y sp?dzi? nowe lokatorki by?a organizacja czego? interesuj?cego dla m?odych ?yd?w z Katowic przynajmniej raz w miesi?cu.

Rabin Ellis uwa?a, ?e to sytuacja wygrana ? wygrana. ?Jeste?my w stanie zapewni? dziewczynom dobre i bezpieczne miejsce do ?ycia, a tym samym stworzy? miejsce, w kt?rym m?odzi ?ydzi z Katowic b?d? mieli sw?j g?os. Noemi, Varvara i Devora zgodzi?y si? na taki uk?ad i odk?d zamieszka?y na pocz?tku kwietnia w nowym miejscu aktywnie zabra?y si? do pracy organizuj?c r??ne wydarzenia?.

M?odzi ?ydzi z Polski przez d?ugi czas byli bardzo niewielk? grup? w Katowicach. Spo?eczno?? jako ca?o?? ma jedynie 120 ?zarejestrowanych? cz?onk?w ? ?aden z nich nie ma mniej ni? 40 lat. Rabin Ellis wiedzia?, ?e ro?nie pewne zapotrzebowanie. ?Wszelkiego rodzaju programy dla m?odych ludzi powinny by? tworzone przez m?odych ludzi? ? t?umaczy. ?Gdybym ja si? tym zaj?? by?y by to raczej wydarzenia z cyklu ?spotkaj rabina i zadaj mu pytanie??.

Katowice to stosunkowo ma?e miasto z liczb? mieszka?c?w oko?o 600,000. To jednak centrum miejskiej przestrzeni dla ponad 5 milion?w ludzi. ?ydzi w tym rejonie s? bardzo rozproszeni. Cz?sto trzeba jecha? 30-40 minut autobusem lub tramwajem, by dosta? si? do ?ydowskiej spo?eczno?ci Shavei Israel w centrum Katowic. Noemi, Varvara i Devora zawsze mieszka?y na obrze?ach, wi?c sprowadzenie ich do centrum mia?o bezpo?redni wp?yw na ich ?ycie. Zdoby?y mo?liwo??, by w??czy? si? w znacz?cy spos?b do organizacji ?ydowskiego ?ycia.

Ich nowe mieszkanie po?o?one jest blisko centrum ?ydowskiej spo?eczno?ci w Katowicach. Niedaleko znajduje si? synagoga, biura, kuchnia i sto??wka, w kt?rej koszerne jedzenie jest robione dla spo?eczno?ci i gdzie pomie?ci? si? mog? wszyscy, kt?rzy przyszli na szabatowy lub ?wi?teczny posi?ek. Jest tam te? dodatkowe miejsce, by przenocowa? go?ci.

Zaraz po wprowadzeniu si? do nowego miejsca dziewczynom uda?o si? zorganizowa? wiele wydarze? o tematyce ?ydowskiej skierowanych do m?odzie?y i student?w. ?Izraelski klub filmowy? spotyka si? co drugi wtorek w specjalnie odseparowanym pokoju w miejscowej kawiarni: publiczno?? uczestniczy w pokazie po czym rozmawia o projekcji i o najnowszych wydarzeniach kulturowych w pa?stwie ?ydowskim. W pozosta?e wtorki w ?Kawiarni Izraelskiej? odbywa si? wielkie gotowanie. W powsta?ym mieszkaniu paru student?w medycyny z Izraela, przebywaj?cych aktualnie w Katowicach, uczy miejscowych jak przygotowa? klasyczne izraelskie (i koszerne) jedzenie. Pierwsz? ugotowan? potraw? by?a shakshuka, popularne danie na podstawie jajek i pomidor?w. Podczas gotowania i jedzenia grupa rozmawia o obecnie dziej?cych si? wydarzeniach oraz sytuacji politycznej w Izraelu.

Trzeci? aktywno?ci? s? cotygodniowe zaj?cia z Krav Magi ? izraelskiej sztuki walki, kt?ra ??czy element boxu, judo, jiu-jitsu oraz zapasy.

Wszystkie trzy aktywno?ci maj? zwi?zek z Izraelem. Czy to przypadek czy to specjalnie? Rabin Ellis sugeruje, ?e m?odzi polscy ?ydzi s? bardziej sk?onni, by patrze? w przysz?o?? ni? ogl?da? si? za siebie gdzie jedyne co mo?na dojrze? to Holocaust. A gdy my?li si? o przysz?o?ci to przecie? o niczym innym jak o Izraelu.

Mo?e by? jeszcze innym pow?d dla kt?rego m?odzi ?ydzi z Katowic s? takimi syjonistami. Katowice by?y miejscem gdzie rozpocz?? si? nowoczesny polityczny syjonizm. Trzyna?cie lat przed dobrze znanym Pierwszym Syjonistycznym Kongresem w Basel w Szwajcarii odby? si? w 1884 roku ?Kongres Katowicki?. Po?r?d 30 dygnitarzy, kt?rzy brali udzia? w kongresie by? pionier Leon Pinsker, za?o?yciel Hovevei Zion (?Kochank?w Syjonu?) ? ruchu promuj?cego osiedlanie si? w Izraelu. Organizacja Agudat Israel r?wnie? zosta?a utworzona w Katowicach, w 1912 roku.

Rabin Ellis nazwa? zar?wno program jak i mieszkanie, w kt?rym ?yj? Noemi, Varvara i Devora ?Be?er Miriam? ? w t?umaczeniu z hebrajskiego ?studnia Miriam? ? jest to nawi?zanie zar?wno do siostry Moj?esza- Miriam jak i do studni, kt?ra towarzyszy?a ?ydom podczas ich w?dr?wki po pustyni po tym jak opu?cili G?r? Synaj.

Biblijna posta? Miriam r?wnie? ma bliskie po??czenie z muzyk? ? czwartym wydarzeniem jakie uda?o si? zorganizowa? dziewczynom podczas ich tak kr?tkiej ?pracy? by? koncert klezmerski z okazji ?wi?ta L?ag B?omer. Miejscowy zesp?? ?ydowski zagra? kilka znanych utwor?w. Przyby?o 40 os?b.

Be?er Miriam to nie jedyne ?ydowskie ?r?d?o w Katowicach. Od czasu gdy rabin Ellis zosta? wybrany przez Shavei Israel jako emisariusza wys?anego do Polski uda?o mu si? po??czy? spor? ilo?? aktywno?ci. Co tydzie? odbywaj? si? modlitwy oraz kolacje szabatowe, w niedzielne poranki oraz popo?udnia lekcje na r??ne tematy dotycz?ce ?ydowskiego ?ycia oraz prawa, lekcje hebrajskiego. Niebawem z pomoc? Be?er Miriam planowane jest otworzenie szk??ki niedzielnej dla ?ydowskich dzieci z Katowic oraz okolic.

Rabin Ellis twierdzi, ?e ju? teraz widzi szanse w Noemi, Varvarze i Devorze. ?Bior? ogromny udzia? w tym co dzieje si? w?r?d ?yd?w w Katowicach i nie tylko.? ? m?wi rabin Ellis. ?Do tej pory ?y?y na obrze?u, na zewn?trz tego co wa?ne. Obecnie znajduj? si? one w ?rodku, docieraj?c do pozosta?ych, innych kt?rzy tam zostali.? Rabin dodaje, ?e ma wielk? nadzieje i? ten model zostanie zastosowany w innych polskich miastach. Umo?liwi?o by to m?odym polskim ?ydom przej?cie dowodzenia i stworzenie swojego w?asnego zaplecza kulturowego.

Je?eli chcesz wesprze? Be?er Miriam kliknij tutaj. Z g?ry dzi?kujemy za wk?ad!

Dysponujemy zdj?ciami z chanukat habayit (parapet?wki) Be?er Miriam w??cznie z fotografiami przytwierdzania mezuzy.

?Parapet?wka? w Katowicach
Rabbin Ellis podczas ?parapet?wki?
Grupa mlodrzie?y podczas ?parapet?wki?