Paraszat Wajera

004Czasami warto zwr?ci? uwag? na aspect ?mikro? – naucza chasydyzm – tzn nie tylko na najbardziej znane historie czy wersety, lecz na detale, kt?re zazwyczaj s? pomijane, umykaj? naszej uwadze.

Oto przyk?ad, autorstwa rabina Menachema Mendla z Warki.

Pod koniec opisu wyj?tkowego wydarzenia jakim jest ?Akidat Icchak? (ofiarowanie Izaaka dos?owane t?umaczenie ? ?zwi?zanie Izaaka?) w Parszy na ten tydzie?, pojawia si? ?techniczny? werset m?wi?cy o powrocie do domu ?
?I wr?ci? Abraham do pacho?k?w swoich, i powstali, i poszli razem do Beer Szewa…? (Bereszit 22:19)

Werset bez specjalnego znaczenia, widniej?cy zaraz po wersetach opisuj?cych niesamowite wydarzenie. Werset ten umyka nam, i nie zapada nam on w pami??.

Tymczasem Rabin Menachem Mendel zwr?ci? uwag? w?a?nie na ?w werset, i tak wyja?nia on jego znaczenie ?
Oni wr?cili razem, z jedn? my?l? i jednym uczuciem. ?Oni? ? to znaczy Abraham i Icchak, wracaj? z wielkiego wydarzenia, jakim by?o ?ofiarowanie?: polecenie zabicia, zbudowania o?tarza, ofiarowania ukochanego syna, bliska ?mier?, ukazanie si? anio?a i cudowne wybawienie to wszystko stanowi?o niezwyk?e prze?ycie. ?Oni? to tak?e dw?ch pacho?k?w, kt?rzy nie uczestniczyli w owym dramacie, dla kt?rych jest to zupe?nie zwyk?y dzie?, dzie? piasku towarzysz?cego ich drodze; pacho?kowie czekali na swego pana, a on wr?ci? wraz z synem i teraz id? wszyscy razem do domu, bez specjalnych emocji, w spokoju.

Id? wszyscy razem, Abraham, Ichcak i dw?ch pacho?k?w ? ?i poszli razem?, bez heroizmu, bez specjalnej dumy z tego, ?e do?wiadczyli oni czego? tak trudnego, oni poprostu id? sobie jak gdyby nic si? nie sta?o.

Rabin z Warki wyci?ga z tego takie wnioski ? ludzie, kt?rzy dokonali du?ej micwy lub kt?rzy do?wiadczyli czego? trudnego ? nie powinni czu? dumy i by? z tego powodu aroganccy. Powinni zachwowywa? si? za to tak jak Abraham i Ichcak, kt?rzy powracaj? do domu w pokorze, ze skromno?ci?, dok?adnie tak jak ich dwaj pacho?kowie, kt?rzy nie maj? ?adnego powodu by czu? jak?kolwiek dum? czy chlub?.

Tak? lekcj? wyci?gn?? Rabin Menachem Mendel z lektury wersetu ko?cz?cego parsz? Akedat Icchak.

***

Menachem Mendel Kalisz z Warki (chodzi o miasto Warka, a nie piwo!)

Rabin Icchak Kalisz, za?o?yciel chasydzkiej dynastii Warka, mia? dw?ch syn?w ? rabina Jakowa Dawida Kalisza z Amszinow (Mszczon?w) i rabina Menachema Mendla Kalisza z Warki. Pierwszy z nich zaanga?owany by? w sprawy spo?eczno?ci, edukacj?, nauczanie, stara? si? wykszta?ci? chasydzkie masy. Drugi z nich natomiast zamkn?? si? w swym pokoju i studiowa? Tor?, rzadko zajmowa? si? sprawami publicznymi i chcia? unikn?? bycia przyw?dc?.

Po ?mierci swego ojca odm?wi? obj?cia funkcji lidera dynastii, dopiero po tym jak do sprawy wtr?ci? si? rabin Menachem Mendel z Kocka, wys?ucha? porad i nam?w i zgodzi? si? by zasi??? na tronie swego ojca i piastowa? funkcj? jako Admor.

Jego przyw?dztwo by?o po??czeniem styl?w chasydyzmu Warka ? prostego, i chasydyzmu Kock ? b?yskotliwego.

Nazywano go przydomkiem ?Cichy?, gdy? niewiele m?wi?, ja jego wyk?ady na temat Tory by?y bardzo zwi?z?e.

Oto kr?tki wyk?ad Szlomo Carlebacha na temat Rabina Menachema Mendla z Warki, pos?uchajcie ?

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=3CdRh-ogsHM&playnext=1&list=PL2972992182DC3450[/youtube]