Paraszat Toldot

Dwa kr?tkie komentarze do parszy na ten tydzie?, autorstwa Rabina Isaja Horowitza – Szelacha Hakadosz.007

Tora opisuje charakter dw?ch braci ? Jakowa i Esawa. Tak czytamy w naszej parszy ?

? I podrastali ch?opcy; i sta? si? Esaw m??em bieg?ym w my?listwie, m??em pola, a Jak?b m??em skromnym, przebywaj?cym w namiotach.? (Bereszit 25:27)

Ze wszystkich cech Jakowa, za najwa?niejsz? Tora uwa?a w?a?nie t?? ? stawia pytanie Rabin Isaja ?Najbardziej znacz?c? i najwa?niejsz? cech? naszego praojca Jakowa, jest to, ?e by? on ?m??em skromnym (?Isz tam?)? –

Rabin Isaja odpowiada ?

Tak! Ponad wszelkimi dobrymi cechami, zaletami cz?owieka, najwa?niejsze jest by by? ?skromnym cz?owiekiem?, prostolinijnym, godnym zaufania.

***

Komentarz numer dwa.

W kolejnym wersecie naszej parszy Tora opisuje relacj? pomi?dzy rodzicami ? Rebek? i Icchakiem, a dzie?mi – Jakowem i Esawem ?

?I umi?owa? Esawa, bo ?owy na ustach jego; a Rywka mi?uje Jak?ba.? (Bereszit 25:28)

Gramatycznie zdanie to jest dziwne nieco, gdy? mi?o?? Icchaka do Esawa wyra?ona jest w czasie przesz?ym: ?umi?owa??, a tymczasem mi?o?? Rywki do Jakowa wyra?ona jest w czasie tera?niejszym ? ?mi?uje?. Sk?d takie rozr??nienie?

Szelach wyja?nia ?

Istniej? dwa rodzaje mi?o?ci ? mi?o?? interesowna, gdzie mi?o?? ma przynosi? jak?? korzy??, i mi?o?? prawdziwa, nie zale?na od korzy?ci.

Pierwszy rodzaj mi?o?ci zwany jest ?mi?o?ci? zale?n? od rzeczy?. Drugi ? ?Mi?o?ci? bezwarunkow??.

Pierwsza ? warunkowa, nie wytrzymuje pr?by czasu. Druga ? to mi?o?? na dobre i z?e, na zawsze.

Tak czytamy w Misznie, Traktacie Awot (5, 16) ?

?Ka?da mi?o??, zale?na od przemijaj?cych rzeczy, przemija wraz z przemijaniem tej rzeczy; natomiast ka?da mi?o?? niezale?na od przemijaj?cych rzeczy, nigdy nie przemija.? (Miszna Awot 5:16)

W ?wietle tych rozwa?a?, w ten spos?b mo?emy odczyta? s?owa naszej Parszy ?

Mi?o?? Icchaka do Esawa by?a warunkowa ?zale?na od rzeczy?, a interesem w?asnym Icchaka by?o to, ?e ??owy na ustach jego?, to znaczy chodzi?o o to, ?e Esaw by? przy jego boku i go ?ywi?. Mi?o?? ta zosta?a wyra?ona w czasie przesz?ym, ?i umi?owa? Esawa?, poniewa? by?a ona aktualna w przesz?o?ci i nie jest ona dana na zawsze. Tego samego nie mo?na z pewno?ci? powiedzie? o mi?o?ci Rywki do Jakowa ? mi?o?? Rywki to prawdziwa matczyna mi?o??, bezinteresowna, bezwarunkowa. Mi?o?? ta zosta?a wyra?ona w czasie tera?niejszym ? ?a Rywka mi?uje?, gdy? tego rodzaju mi?o?? nigdy nie przeminie, b?dzie istnie? zawsze.

Tak wyja?nia Rabin Isaja Horowitz, Szelacha Hakadosz.

***

Rabin Isaja Halevi Horowitz, by? jednym z najwybitniejszych rabin?w siedemnastego wieku. Znany jako ?Szelach? lub ?Szelach HaKadosz?, od nazwy swej ksi??ki ? ?Sznej Luchot Habrit? (inicja?y trzech s??w sk?adaj?cych si? na tytu? ksi??ki to ?SZ-L-H? (??”? )? ?Szelach?. Urodzi? si? w Krakowie, jako syn Rabina Awrahama Halevi Horowitza, ucznia Rabina Remu. Studiowa? w jesziwie w Lublinie.

Piastowa? funkcj? rabina w kilku miastach w Polsce i w Niemczech, mi?dzy innymi w Poznaniu, Metz, i we Frankfurcie nad Menem.

By? wybitnym znawc? Tory, a ponadto uwa?any jest za jednego z najwi?kszych kabalist?w z Niemiec, i jego nazwisko wymieniane jest jednym tchem z nazwiskami takich kabalist?w jak Rabin Samson z Ostropola, i rabin Natan Neta Szapira z Krakowa ? ?Megale Amukot?.

Pod koniec swego ?ycia, odby? d?ug? podr?? do Ziemi Izraela. Zamieszka? w Jerozolimie, po czym przeni?s? si? do Tzfat (Safed), gdzie oczekiwa? przyj?cia Mesjasza. Zgodnie z tradycj? Mesjasz ma przyby? najpierw do Safed, i dopiero potem uda? si? do Jerozolimy.

Zosta? pochowany w Twerii (Tyberiadzie).

Jego najwa?niejsze dzie?o to ?Sznej Luchot Habrit? ? wa?na praca z dziedziny etyki ?ydowskiej, zawieraj?ca ?hiduszim?, etyczne przypowiastki, opowie?ci, agadot, kaba??. Dzie?o to mia?o du?y wp?yw na rozw?j ?ydowskiej my?li, zw?aszcza chasydzkiej.