?ydowskie spo?eczno?ci z ca?ego ?wiata, kt?rym pomaga Shavei Israel

San Nicandrosn

Wyj?tkowa historia ?yd?w z San Nicandro z W?och zaczyna si? wraz z ko?cem I Wojny ?wiatowej, gdy ci??ko ranny ?o?nierz o imieniu Donato Manduzio powr?ci? z frontu do domu. Analfabeta Manduzio, kt?ry ze wzgl?du na sw?j stan zdrowia musia? le?e? w ???ku, zdecydowa? si? nauczy? czyta?. Szybko robi?c post?py po?era? wr?cz powie?ci i inne prace literackie. W ko?cu zainteresowa?a go Biblia. Wtedy w?a?nie odkry? judaizm cho? pocz?tkowo by? pewien, ?e na ?wiecie ?adnego ?yda ju? nie ma. Zacz?? praktykowa? ?ydowsk? wiar?. Z czasem coraz wi?cej i wi?cej s?siad?w do??cza?o do niego, by towarzyszy? w tych duchowych poszukiwaniach. W ko?cu spo?eczno?? liczy?a 80 cz?onk?w.

Pod koniec II wojny ?wiatowej, po wkroczeniu si? alianckich do W?och, cz?onkowie ?ydowskiej Brygady tryumfalnie przechodzili przez wsie z Gwiazd? Dawida umieszczon? na jeepach. Dla Donato i jego zwolennik?w by?o to pierwsze spotkanie na ?ywo z prawdziwymi ?ydami. Zbli?y? si? do ?o?nierzy, serdecznie ich obejmowa? i b?aga?, by zabrali jego i innych cz?onk?w spo?eczno?ci do Ziemi Obiecanej.

Ostatecznie w 1946 roku wi?kszo?? na?ladowc?w Danoto uda?o si? zrobi? oficjaln? konwersj? na judaizm. Znaczna ich cz??? zrobi?a alij? w 1949 roku. Dzisiaj nadal jest wiele cz?onk?w spo?eczno?ci w San Nicandro. Mimo, ?e nie przeszli przez formaln? konwersj? prowadz? ?ydowskie ?ycie oraz praktykuj? na co dzie? judaizm. Raz na miesi?c rabin przybywa, by odwiedzi? grup?, by uczy? ich judaizmu oraz, by zapewni? im duchowe przewodnictwo.

Shavei Israel pozostaje w kontakcie ze spo?eczno?ci? przesy?aj?c jej wiele drogocennych religijnych obiekt?w oraz materia??w edukacyjnych.

Bnei Anousim z Hiszpaniiba

We wczesnym ?redniowieczu Hiszpa?scy ?ydzi byli jedn? z najstarszych i odnosz?c? najwi?kszy sukces diaspor? ?ydowskiej spo?eczno?ci. Ale w roku 1931 seria straszliwych zdarze? i wielkich cierpie? spotka?a ?yd?w z P??wyspu Iberyjskiego. Nast?pstwem tego by?y bezprecedensowe fale wydale? z pa?stwa, prze?ladowania oraz przymusowe konwersje. Te tragiczne wydarzenia mia?y sw?j punkt kulminacyjny w 1942 roku kiedy to wszyscy ?ydzi zostali oficjalnie wygnani przez Hiszpa?skich monarch?w. Wielu z tych, kt?rzy przeszli na katolicyzm ? znani jako Bnei Anousim ? mimo wszystko nadal czu?o si? ?ydami i nadal praktykowa?o ?ydowsk? tradycj? z dala od w?cibskich oczu Inkwizycji.

Najbardziej znanym przyk?adem byli ?ydzi po konwersji z Palma de Majorca znani po dzi? dzie? jako ?chuetas?(?winie).

Bnei Anousim z Portugalii

W 1497 roku portugalski kr?l postawi? ?yd?w mieszkaj?cych w jego kr?lestwie przed trudnym wyborem: konwersja lub ?mier?. Niekt?rzy wybrali ?mier?, ale wi?kszo?? portugalskich ?yd?w zosta?a zmuszona do przyj?cia chrztu oraz przej?cia na katolicyzm. Ale wielu z tych ?nowych katolik?w? dok?ada?o wszelkich stara? i robi?o wszystko co by?o w ich mocy, by pozosta? wiernymi swoim ?ydowskim korzeniom przekazuj?c przez pokolenia wiar? oraz wszelkie praktyki swoich przodk?w.

Podczas gdy ogromna liczba os?b musia?a zap?aci? Inkwizycji ogromn? cen? za ci?g?? wierno?? judaizmowi innym w jaki? spos?b uda?o si? zachowa? swoj? ?ydowsk? to?samo??. Prawdopodobnie najlepiej znanym przyk?adem by?a spo?eczno?? z Belmonte, w p??nocnej Portugalii, gdzie przed dwoma dekadami ok. 150 Bnai Anousim dzi?ki specjalnie w tym celu wys?anemu z Izraela s?dowi rabinicznemu, zosta?o formalnie przywr?conych ?ydowskiej spo?eczno?ci.

Bnei Anousim z Brazylii

Gdy drzwi do Nowego ?wiata zosta?y w XVI i XVII wieku otworzone, Brazylia odegra?a wa?n? rol? dla Bnei Anousim. Coraz bardziej oddalaj?c si? od P??wyspu Iberyjskiego, gdzie d?o? inkwizycji by?a silniejsza, Bnei Anousim aktywnie brali udzia? w kolonizacji i odkrywaniu nowego kontynentu. Brazylia oferowa?a nowe ?ycie oraz nadziej? na to, by pewnego dnia spokojnie m?c powr?ci? do wiary przodk?w.

Niestet d?uga r?ka inkwizycji si?gn??a przez Atlantyk i nadal prze?ladowa?a Bnei Anousim ani na chwil? nie pozostawiaj?c ich w spokoju. ?ciga?a tych, kt?rzy zostali pos?dzeni o sekretne praktykowanie judaizmu i pozostawanie wiernym prawom Moszego. Ale nawet najwi?ksze okrucie?stwo i bezwzgl?dne praktyki inkwizytor?w nie mog?y zgasi? p?omienia judaizmu. Niezliczone tysi?ce rodzin, w szczeg?lno?ci na terenie p??nocnej Brazylii, kontynuowa?o praktyki religijne oraz ?ydowsk? tradycj?. Ten p?omie? jest nadal silnie obecny i w takich miastach jak Recife, Fortaleza czy Natal, brazylijscy potomkowie Bnei Anousim po raz kolejny domagaj? si? o ponowne w??czenie ich do ludu i Izraela.

W poprzednich latach w Hiszpanii, Portugalii i P??nocnej Ameryce coraz wi?ksza liczba potomk?w wychodzi z cienia historii, patrz?c w prz?d z nadziej? na po??czenie si? z ?ydowskim narodem oraz na powr?cenie do wiary, kt?ra zosta?a tak okrutnie odebrana ich pradziadom pi?? wiek?w wcze?niej.

?ydzi Incain

Ponad pi??dziesi?t lat temu, w p??nocno peruwia?skim mie?cie Cajamarca, dw?ch braci zacz??o duchow? podr??, kt?ra zmieni?a ich oraz ?ycie setki innych ludzi.

Po tym jak Alvaro i Segundo Villanueva Correa przeczytali Tor? w ko?cu zdecydowali si? przyj?? judaizm tworz?c w 1958 roku spo?eczno??, kt?rej cz?onkowie restrykcyjnie przestrzegali szabatu oraz ?wi?t oraz trzymali koszer.

Grupa znana jako ?Bnei Mosze? (inaczej ?dzieci Moszego?) nie ma ?ydowskiego pochodzenia. Raczej sk?ada si? z rodzin o podobnych pogl?dach oraz indywidualnych jednostek, kt?re odkry?y duchow? prawd? w judaizmie. Wszyscy oni zdecydowali si? bez najmniejszych w?tpliwo?ci do??czy? do ?ydowskiej spo?eczno?ci.

Nadal wiernie praktykowali judaizm i robi? to od kilkudziesi?ciu lat, r?wnie? przenosz?c si? do miasta Trujillo oraz rozrastaj?c do liczby ponad 500 ludzi.

Prawie wszyscy z po?r?d ?yd?w Inca przeszli konwersj? pod dow?dztwem Naczelnego Rabanutu w Izraelu i zrobili alij?. Du?? zas?ug? w tym mia?o Shavei Israel.

?ydzi z Amazoniija

W XIX wieku, w P??nocnej Ameryce rewolucja przemys?owa przynios?y socjaln? i ekonomiczn? transformacj? w regionie Amazonii. Tysi?ce emigrant?w z drugiej strony Atlantyku, w??cznie z liczn? grup? m?odych Maroka?skich ?yd?w wyruszy?a do P??nocnej Ameryki szukaj?c lepszych mo?liwo?ci.

Pocz?tkowo nie mieli zamiaru zosta?, ale wi?kszo?? w ko?cu wysz?a za m?? za lokalne kobiety i osiedli?a si? w tym regionie. Mimo to, m?odzi maroka?scy ?ydzi zaszczepili w swoich potomkach silne poczucie ?ydowskiej to?samo?ci.
Wielu z po?r?d ich potomk?w kontynuowa?o nadawanie typowo ?ydowskich imion takich jak Cohen, Ben-Zaken czy Ben-Shimon, podczas gdy ich wygl?d zewn?trzny pozosta? niezwykle ?miejscowy?.

W poprzednich latach coraz wi?ksza liczba z po?r?d tych ?yd?w z Amazonii zacz??a powraca? do korzeni co doprowadzi?o kilka setek do zrobienia aliji.

Ukryci ?ydzi w Polscepo

Zaraz przed rozpocz?ciem si? II Wojny ?wiatowej Polska by?a domem dla ponad 3,000,000 ?yd?w. 90% polskiego ?ydostwa zgin??o podczas Holocaustu. Powojenny komunistyczny re?im i opresje zmusi?y tych, kt?rzy prze?yli do opuszczenia Polski. Ci kt?rzy zostali cz?sto musieli ukrywa? swoje pochodzenie.

Ale po upadku ?elaznej Kurtyny i polskiej transformacji w pa?stwo demokratyczne ogromna ilo?? Polak?w zacz??a odkrywa? ?ydowskie korzenie swoich rodzin.

Dotyczy to te? m?odych ludzi, kt?rych rodzice lub dziadkowie zostali oddani do adopcji polskim rodzinom i instytucjom. W akcie desperacji byli gotowi te prawie siedem dekad temu, zrobi? wszystko, by uratowa? swoje dzieci przed nazistowskim atakiem.

Wychowani na polskich katolik?w wielu dopiero niedawno dowiedzia?o si? o swoich ?ydowskich korzeniach. Teraz bior? czynny udzia? w przywracaniu i odbudowywaniu ?ydowskiego ?ycia w Polsce.

Subbotniccy ?ydzisu

Subbotnicy ?yli w po?udniowej Rosji, gdzie praktykowali religi? ?ydowsk? ponad 200 lat temu pod carskimi rz?dami. Zostali nazwani ?Subotnikami? ze wzgl?du na ich mi?o?? do ?subbot? czyli do szabatu po rosyjsku.

Na pocz?tku XIX wieku car Aleksander I wygna? ?yd?w z ich dom?w i wysiedli? ich do odleg?ych teren?w imperium. Mia?a to by? kara za przyj?cie na judaizm.

W p??niejszym okresie byli bezlito?nie prze?ladowani przez komunist?w. Tysi?ce z nich zosta?o zamordowanych przez nazist?w po ich wkroczeniu do Zwi?zku Radzieckiego podczas II Wojny ?wiatowej.

Nadal pozostaje szacunkowa liczba 15,000 Subotnickich ?yd?w, kt?rzy ?yj? w p??nocnej Rosji oraz na Syberii. Wi?kszo?? z nich marzy o tym, by powr?ci? do korzeni i do tradycji ich przodk?w oraz by wyemigrowa? do Izraela.

?ydzi Kaife?scyka

Kaifeng to miasto we wschodnich Chinach, w prowincji Henan, w dolinie rzeki Huang He, na wsch?d od miasta Zhengzhou. Pierwsi ?ydzi przybyli do Kaifeng ponad tysi?c lat temu gdy ?ydowscy kupcy z Persji osiedlali si? w okolicy.
W ?redniowieczu gmina miasta liczy?a a? 5000 ?yd?w, w tym wielu rabin?w. By?y w nim synagogi i inne instytucje religijne. Ale asymilacja w ko?cu zacz??a zbiera? swoje ?niwo. Ostatni rabin Kaifeng zmar? ok. 200 lat temu. Do po?owy XIX wieku wsp?lnota by?a zmuszona sprzeda? synagog? i zwoje Tory. W ostatnich latach nast?pi?o ma?e przebudzenie. Coraz wi?cej m?odych ?yd?w z Kaifeng stara si? odzyska? swoje dziedzictwo. Shavei Israel pomaga wielu z nim w tej nowej drodze.

Bnei Menaszebm

Bnei Menashe (“synowie Menaszego”) z Indii to jeden z dziesi?ciu zaginionych plemion Izraela, kt?ry zosta? wygnany przez Kr?lestwo Asyryjskie ponad 2700 lat temu. Przez wieki w?drowali przez Azj? ?rodkow? i daleki wsch?d.

W ko?cu osiedlili si? w p??nocno-wschodnich Indiach przy granicy mi?dzy Birm?, a Bangladeszem. Mimo wygnania Bnei Menashe kontynuowali praktyki judaistyczne tak samo jak ich przodkowie: przestrzeganiem szabatu, koszerno?ci?, obchodzeniem ?wi?t ?ydowskich oraz pilnowaniem praw ?czysto?ci? ma??e?skiej. Nigdy nie przestali marzy?, ?e pewnego dnia wr?c? do Ziemi Izrael.

W ostatnich latach Shavei Israel pom?g? przyby? do Izraela wielu z tych 1.700 Bnei Menasze. Kolejnych 7.200 os?b nadal pozostaje w Indiach czekaj?c na dzie?, w kt?rym do??cz? do braci.