Paraszat Wajece

008?I wyruszy? Jak?b z Ber Szewy, i uda? si? do Charanu. I natrafi? na pewne miejsce tam i przenocowa? tam, gdy? zasz?o by?o s?o?ce; i wzi?? jeden z kamieni tego miejsca i umie?ci? go w g?owach swoich, i po?o?y? si? na tym miejscu.? (Bereszit 28:10-11)

Wedle prostego odczytania tekstu (pszat) Jakow zabra? jeden kamie? z Ziemi Izraela i stosowa? go jako poduszk?, przez wiele lat swego wygnania z Erec Izrael. Tak czytamy w ?Tosafot?.

Jakow powiedzia?: ?Wygodnym i przyjemnym jest mi ten kamie? z Ziemi Izraela, wygodniejszy i przyjemniejszy ni? wszystkie poduszki i poduchy spoza Ziemi Izraela?.

W istocie tak?e jego potomkowie, nast?pne pokolenia, w okresie wygnania z Ziemi Izraela, nosili ze sob? ?kamienie tego miejsca?, kamienie z Erec Izrael, kt?re towarzyszy?y im podczas wszystkich ich wypraw.

W noc Tisza beAw, podczas kt?rej op?akujemy zniszczenie i wygnanie, wiele ludzi zwyczajowo k?adzie kamie? pod g?ow? zamiast poduszki, tak jak robi? to nasz praojciec Jakow, kiedy uda? si? do ?galut? (na wygnanie).

Tak opowiada ReMa, Rabin Mosze Iserles, w ?Szulchan Aruch? ?

?I s? ludzie, kt?rzy k?ad? kamienie pod swe g?owy, na pami?tk? tego co napisane jest: ?I wzi?? jeden z kamieni tego miejsca?.?

By? mo?e nie macie zawsze pod r?k? kamienia z Ziemi Izraela, w ka?dym razie ka?dy kamie? dobry jest do tego, by przypomnie? nam o Erec Izrael…

***

Rabin Moj?esz Iserless, ReMa, pisali?my ju? o nim wiele, wi?c nie b?dziemy powtarza?.

Przypomnijmy tylko jego pseudonim: ?Baal Mapa? czyli ?Autor Mapy?. Skoro bowiem Rabin Josef Caro z Safed ?nakry? do sto?u? wraz ze swym ?Szulchan Aruch?, to rabin ReMa nakry? st?? ?obrusem? (obrus ? po hebrajsku ?mapa?), tak by mo?na by?o spo?y? posi?ek w przyjemnej, mi?ej atmosferze, innymi s?owy ? uczy? si? ?Szulchan Aruch?.