Paraszat Wajiszlach

009Jakub, wracaj?cy z wieloletniego wygnania, po dwudziestu latach sp?dzonych w Haranie, obawia si? spotkania ze swym bratem Esawem, pod??aj?cym w stron? Jakuba wraz z czterystoma ?o?nierzami ?

?I ul?k? si? Jak?b bardzo, i strwo?y? si?…? (Bereszit 32:8)

Czego tak bardzo obawia? si? Jakub?

Midrasz odpowiada ?

?Powiedzia? Jakub: Wszystkie te lata Esaw mieszka? w Ziemi Izraela, przybywa wi?c do mnie z pozycji tego, kt?ry mieszka w Ziemi Izraela…? (Midrasz Raba Bereszit 76:2)

Rabin Samuel Mohilewer z Bia?egostoku, stawia pytanie: I co z tego, ?e Esaw posiada przywileje wynikaj?ce z zamieszkiwania Ziemi Izraela, skoro Jakub posiada przywileje wynikaj?ce z wype?niania przez niego wszystkich micwot jakie istniej?, tak bowiem napisane jest w pasuku –

?U Labana przebywa?em…?(Bereszit 32:5)

Raszi naucza? ?

??Przebywa?em? (?garti? ? w oryginale hebrajskim) ? Garti posiada w Gematrii warto?? numeryczn? 613. Co oznacza: Mieszka?em ze z?ym Labanem, lecz przestrzega?em wszystkich sze?ciuset trzynastu przykaza?, i nie przej??em po nim z?ych zachowa?.? (Raszi Bereszit 32:5)

Skoro tak, i zas?ugi Jakuba s? niezliczone, tymczasem Esaw zas?u?y? sobie tylko mieszkaniem w Erec Israel, dlaczego Jakub obawia si? tak bardzo przywileju Esawa zwi?zanego z jedn? wype?nion? przez niego micw??

Rabin Samuel Mohiweler z Bia?egostoku wywodzi wi?c z tego ?e micwa zamieszkiwania w Ziemi Izraela jest najwa?niejsz? micw? i jest ona wa?niejsza od wszystkich innych micwot razem wzi?tych, jakie wype?ni? mo?emy w diasporze.

Dlatego te? obawia? sie Jakub, ?e z powodu przywileju wynikaj?cego z wype?nienia tej niezwykle wa?nej micwy, jak? jest mieszkanie w Ziemi Izraela, Esaw b?dzie mia? silniejsz? pozycj? ni? Jakub. Jakub obawia? si?, ?e jego zas?ugi nie r?wnaj? si? z zas?ugom Esawa.

**

Owe s?owa Rabina Samuela Mohilewera ? wyra?nie popieraj?ce tezy ruchu syjonistycznego ? by?y odpowiedzi? na twierdzenia przeciwnik?w syjonizmu, kt?rzy uwa?ali, i? wi?kszo?? ?pionier?w? buduj?cych Erec Israel, nie wype?nia?o micwot ani nie ?y?o wedle przykaza? Tory.

Rabin Mohilewer broni? syjonist?w twierdz?c, ?e przykazanie m?wi?ce o nakazie odnowienia ?ydowskiego osadnictwa w Ziemi Izraela i przygotowaniu gruntu pod ?alij?? czyli powr?t wielu ?yd?w do Erec Izrael, jest na tyle wa?ne, ?e nie trzeba tak bardzo przywi?zywa? wagi do ?cis?ego przestrzegania micwot przez owych ?pionier?w?.

W podobnym duchu wypowiada si? Midrasz ?

?Rzek? ?wi?ty, niech b?dzie b?ogos?awiony: Tak bardzo bym chcia?, by m?j lud m?g? mieszka? w Erec Israel, nawet je?li ziemia ta zosta?aby przez nich sprofanowana? (Jalkut Szimoni Eicha 3, 1038)

***

Rabin Samuel Mohiweler by? jednym z najwybitniejszych rabin?w rosyjskich wieku dziewi?tnastego i przyw?dc? ruchu ?Howewei Cion?, wzywaj?cego ?yd?w do powrotu do Izraela. By? absolwentem jesziwy Wolozin (Wo?o?yn), pe?ni? funkcj? rabina w kilku miastach w Polsce i Rosjii, ostatecznie osiad? na sta?e w Bia?ymstoku gdzie piastowa? stanowisko rabina miasta.

By? bardzo aktywny na rzecz swego ruchu, w zwi?zku z czym wiele podr??owa? i odbywa? wiele spotka?, mi?dzy innymi z baronem Rotszildem, podczas kt?rego to spotkania przekona? barona do wspierania rolniczych koloni w Erec Izrael.

Ca?ym sercem popar? ide? syjonistyczn? i migracj? do Ziemi Izraela oraz budowanie nowych osad.

Jego liczne dzie?a zosta?y utracone w pogromie w Bia?ymstoku w roku 1906, jedynie niewielka cz??? jego pism zosta?a zebrana w ksi??ce pod tytu?em ?Kowcei Chalacha we Szeelot we Tszuwot?

Jeden z kibuc?w w Izraelu zosta? nazwany na jego cze?? ?Gan Szmuel?

Rabin Samuel Mohilewer z Bia?egostoku, stawia pytanie: I co z tego, ?e Esaw posiada przywileje wynikaj?ce z zamieszkiwania Ziemi Izraela, skoro Jakub posiada przywileje wynikaj?ce z wype?niania przez niego wszystkich micwot jakie istniej?, tak bowiem napisane jest w pasuku –

?U Labana przebywa?em…?(Bereszit 32:5)

Raszi naucza? ?

??Przebywa?em? (?garti? ? w oryginale hebrajskim) ? Garti posiada w Gematrii warto?? numeryczn? 613. Co oznacza: Mieszka?em ze z?ym Labanem, lecz przestrzega?em wszystkich sze?ciuset trzynastu przykaza?, i nie przej??em po nim z?ych zachowa?.? (Raszi Bereszit 32:5)

Skoro tak, i zas?ugi Jakuba s? niezliczone, tymczasem Esaw zas?u?y? sobie tylko mieszkaniem w Erec Israel, dlaczego Jakub obawia si? tak bardzo przywileju Esawa zwi?zanego z jedn? wype?nion? przez niego micw??

Rabin Samuel Mohiweler z Bia?egostoku wywodzi wi?c z tego ?e micwa zamieszkiwania w Ziemi Izraela jest najwa?niejsz? micw? i jest ona wa?niejsza od wszystkich innych micwot razem wzi?tych, jakie wype?ni? mo?emy w diasporze.

Dlatego te? obawia? sie Jakub, ?e z powodu przywileju wynikaj?cego z wype?nienia tej niezwykle wa?nej micwy, jak? jest mieszkanie w Ziemi Izraela, Esaw b?dzie mia? silniejsz? pozycj? ni? Jakub. Jakub obawia? si?, ?e jego zas?ugi nie r?wnaj? si? z zas?ugom Esawa.

**

Owe s?owa Rabina Samuela Mohilewera ? wyra?nie popieraj?ce tezy ruchu syjonistycznego ? by?y odpowiedzi? na twierdzenia przeciwnik?w syjonizmu, kt?rzy uwa?ali, i? wi?kszo?? ?pionier?w? buduj?cych Erec Israel, nie wype?nia?o micwot ani nie ?y?o wedle przykaza? Tory.

Rabin Mohilewer broni? syjonist?w twierdz?c, ?e przykazanie m?wi?ce o nakazie odnowienia ?ydowskiego osadnictwa w Ziemi Izraela i przygotowaniu gruntu pod ?alij?? czyli powr?t wielu ?yd?w do Erec Izrael, jest na tyle wa?ne, ?e nie trzeba tak bardzo przywi?zywa? wagi do ?cis?ego przestrzegania micwot przez owych ?pionier?w?.

W podobnym duchu wypowiada si? Midrasz ?

?Rzek? ?wi?ty, niech b?dzie b?ogos?awiony: Tak bardzo bym chcia?, by m?j lud m?g? mieszka? w Erec Israel, nawet je?li ziemia ta zosta?aby przez nich sprofanowana? (Jalkut Szimoni Eicha 3, 1038)

***

Rabin Samuel Mohiweler by? jednym z najwybitniejszych rabin?w rosyjskich wieku dziewi?tnastego i przyw?dc? ruchu ?Howewei Cion?, wzywaj?cego ?yd?w do powrotu do Izraela. By? absolwentem jesziwy Wolozin (Wo?o?yn), pe?ni? funkcj? rabina w kilku miastach w Polsce i Rosjii, ostatecznie osiad? na sta?e w Bia?ymstoku gdzie piastowa? stanowisko rabina miasta.

By? bardzo aktywny na rzecz swego ruchu, w zwi?zku z czym wiele podr??owa? i odbywa? wiele spotka?, mi?dzy innymi z baronem Rotszildem, podczas kt?rego to spotkania przekona? barona do wspierania rolniczych koloni w Erec Izrael.

Ca?ym sercem popar? ide? syjonistyczn? i migracj? do Ziemi Izraela oraz budowanie nowych osad.

Jego liczne dzie?a zosta?y utracone w pogromie w Bia?ymstoku w roku 1906, jedynie niewielka cz??? jego pism zosta?a zebrana w ksi??ce pod tytu?em ?Kowcei Chalacha we Szeelot we Tszuwot?

Jeden z kibuc?w w Izraelu zosta? nazwany na jego cze?? ?Gan Szmuel?

Rabin Samuel Mohilewer z Bia?egostoku, stawia pytanie: I co z tego, ?e Esaw posiada przywileje wynikaj?ce z zamieszkiwania Ziemi Izraela, skoro Jakub posiada przywileje wynikaj?ce z wype?niania przez niego wszystkich micwot jakie istniej?, tak bowiem napisane jest w pasuku –

?U Labana przebywa?em…?(Bereszit 32:5)

Raszi naucza? ?

??Przebywa?em? (?garti? ? w oryginale hebrajskim) ? Garti posiada w Gematrii warto?? numeryczn? 613. Co oznacza: Mieszka?em ze z?ym Labanem, lecz przestrzega?em wszystkich sze?ciuset trzynastu przykaza?, i nie przej??em po nim z?ych zachowa?.? (Raszi Bereszit 32:5)

Skoro tak, i zas?ugi Jakuba s? niezliczone, tymczasem Esaw zas?u?y? sobie tylko mieszkaniem w Erec Israel, dlaczego Jakub obawia si? tak bardzo przywileju Esawa zwi?zanego z jedn? wype?nion? przez niego micw??

Rabin Samuel Mohiweler z Bia?egostoku wywodzi wi?c z tego ?e micwa zamieszkiwania w Ziemi Izraela jest najwa?niejsz? micw? i jest ona wa?niejsza od wszystkich innych micwot razem wzi?tych, jakie wype?ni? mo?emy w diasporze.

Dlatego te? obawia? sie Jakub, ?e z powodu przywileju wynikaj?cego z wype?nienia tej niezwykle wa?nej micwy, jak? jest mieszkanie w Ziemi Izraela, Esaw b?dzie mia? silniejsz? pozycj? ni? Jakub. Jakub obawia? si?, ?e jego zas?ugi nie r?wnaj? si? z zas?ugom Esawa.

**

Owe s?owa Rabina Samuela Mohilewera ? wyra?nie popieraj?ce tezy ruchu syjonistycznego ? by?y odpowiedzi? na twierdzenia przeciwnik?w syjonizmu, kt?rzy uwa?ali, i? wi?kszo?? ?pionier?w? buduj?cych Erec Israel, nie wype?nia?o micwot ani nie ?y?o wedle przykaza? Tory.

Rabin Mohilewer broni? syjonist?w twierdz?c, ?e przykazanie m?wi?ce o nakazie odnowienia ?ydowskiego osadnictwa w Ziemi Izraela i przygotowaniu gruntu pod ?alij?? czyli powr?t wielu ?yd?w do Erec Izrael, jest na tyle wa?ne, ?e nie trzeba tak bardzo przywi?zywa? wagi do ?cis?ego przestrzegania micwot przez owych ?pionier?w?.

W podobnym duchu wypowiada si? Midrasz ?

?Rzek? ?wi?ty, niech b?dzie b?ogos?awiony: Tak bardzo bym chcia?, by m?j lud m?g? mieszka? w Erec Israel, nawet je?li ziemia ta zosta?aby przez nich sprofanowana? (Jalkut Szimoni Eicha 3, 1038)

***

Rabin Samuel Mohiweler by? jednym z najwybitniejszych rabin?w rosyjskich wieku dziewi?tnastego i przyw?dc? ruchu ?Howewei Cion?, wzywaj?cego ?yd?w do powrotu do Izraela. By? absolwentem jesziwy Wolozin (Wo?o?yn), pe?ni? funkcj? rabina w kilku miastach w Polsce i Rosjii, ostatecznie osiad? na sta?e w Bia?ymstoku gdzie piastowa? stanowisko rabina miasta.

By? bardzo aktywny na rzecz swego ruchu, w zwi?zku z czym wiele podr??owa? i odbywa? wiele spotka?, mi?dzy innymi z baronem Rotszildem, podczas kt?rego to spotkania przekona? barona do wspierania rolniczych koloni w Erec Izrael.

Ca?ym sercem popar? ide? syjonistyczn? i migracj? do Ziemi Izraela oraz budowanie nowych osad.

Jego liczne dzie?a zosta?y utracone w pogromie w Bia?ymstoku w roku 1906, jedynie niewielka cz??? jego pism zosta?a zebrana w ksi??ce pod tytu?em ?Kowcei Chalacha we Szeelot we Tszuwot?

Jeden z kibuc?w w Izraelu zosta? nazwany na jego cze?? ?Gan Szmuel?