Wajeshev

009

” Izrael mi?owa? J?zefa ponad wszystkich swoich syn?w , bo by? on dzieckiem kt?re urodzi?o mu si? na staro?? i sprawi? mu ubranie wykonane w wielu kolorach. ?Jego bracia widzieli, ?e ojciec kocha go najbardziej i znienawidzili go i nie potrafili z nim rozmawia? przyja?nie.” Bereszit ? Ksi?ga Rodzaju 37: 3-4

“?i nie potrafili z nim rozmawia? przyja?nie” ? wed?ug rabina Jonatana Eibeszica ? to istota konfliktu mi?dzy J?zefem a jego bra?mi oraz istota ka?dego konfliktu mi?dzy lud?mi : nie rozmawiaj? ze sob? , nie ma dialogu , nie ma porozumienia, jeden nie chce s?ucha? drugiego. Je?li by tylko chcieli s?ucha?, wys?uchaliby i zrozumieliby ? wtedy wszelkie spory zako?czy?y by si? ugod?. I … Izraelici nie musieli by si? znale?? na tak d?ugo w Egipcie w galucie-diasporze.

Rabin Jonathan Eibeshitz czasem te? zapisywany jako Eybeschutz? (Jonatan Eibeszic), urodzi? si? w Krakowie, gdzie dorasta? i uczy? si? i zosta? rozpoznany jako wielki geniusz Tory , i sta? si? symbolem m?dro?ci i przenikliwo?ci. Studiowa? te? nauki ?cis?e jak r?wnie? kaba?? za co rabin Jakub Emden z Amsterdamu oskar?y? go o przynale?enie do ruchu sabataistycznego (od Szabetai Cewi). Ruch ten doprowadzi? do ogromnego sporu i roz?amu w?r?d europejskich ?yd?w w tamtych latach. Sp?r pomi?dzy rabinami znany by? jako “kontrowersja o amulety “. Rabin Jonathan dozwala? amulety a nawet trudni? si? ich wypisywaniem, Rabin Emden uwa?a? je za elementy poga?skie . Obydwoje – jak na ironi? – s? pochowani obok siebie na cmentarzu ?ydowskim w Hamburgu.

Rabin Jonatan Eibeszic s?u?y? jako rabin w Pradze, w Metz , i pod koniec w potr?jnej spo?eczno?ci Altona , Hamburg i Landsberg.

Napisa? wiele ksi??ek mi?dzy innymi: “Kereti u’peleti” oraz “Urim ve tumim” na temat Szulchan Aruch; “Bnei auwa” , “Bina le itim” ? na temat dzie? Rambama. “Tiferet Jehonatan”, “Jaarut dwasz”, “Ahawat Jonatan” to jego kazania na temat Tory. To tylko kilka przyk?ad?w z jego bogatej tw?rczo?ci.”