?Shavei Israel organizuje pierwszy szabaton w Katowicach w Polsce?

Hawdala na zako?czenie szabatonu w Katowicach
Hawdala na zako?czenie szabatonu w Katowicach

Shavei Israel zorganizowa? sw?j pierwszy szabaton w Katowicach, w Polsce, pod koniec pa?dziernika. Siedemdziesi?t os?b z ca?ej Polski (oraz kilka specjalnych go?ci z Izraela w??cznie z za?o?ycielem organizacji Shavei Israel Michaelem Freundem) wzi??o udzia? w trzydniowym seminarium. Z po?r?d uczestnik?w ok. 40 nale?y do spo?eczno?ci Katowic, cz??? z nich pojecha?a na wycieczk? do Izraela na letnie seminarium Shavei Israel dla m?odych ?yd?w z Polski. Najwa?niejszym wydarzeniem by?a bar micwa Karola, 16-letniego ch?opca, kt?ry dopiero niedawno odkry?, ?e jego rodzina ma ?ydowskie korzenie. Michael Freund napisa? o tej bar micwie osobny artyku? tutaj.

Emisariusz Shavei Israel, rabbin Yehoshua Ellis zdradzi? nam niekt?re szczeg??y weekednu: ?Szabaton rozpocz?? si? przytwierdzeniem mezuzy do drzwi nowo wyremontowanego budynku spo?eczno?ci. Nast?pnie odby?y si? modlitwy, pi?tkowa uroczysta kolacja oraz szabatowy wsp?lny odpoczynek. W szabat Karol mia? bar micw?. Wyk?ad?w udzielili naczelny rabin Polski Michael Schudrich, Dr. Lawrence Weinbaum, rabin Joel Nowicki, Miriam Gonczarska oraz Monika Krawczyk. Po po?udniu zwiedzali?my ?ydowskie Katowice. W sobot? wieczorem grupa Be?er Miriam (by pozna? szczeg??y tego projektu zajrzyj tutaj) zorganizowa?a imprez? z jedzeniem, pokazem filmu oraz muzycznym performancem.?
W niedziel? rano uczestniczy spotkali si? po raz kolejny na modlitwy gdzie Michael Freund przedstawi? wszystkim Karola, kt?ry za?o?y? swoj? pierwsza par? tfilin. Po po?udniu grupa odwiedzi?a pobliskie miasto B?dzin, kt?re nosi jeszcze ?lady ?ydowskiej historii, dwie zachowane shtiebelach (?ydowskie okre?lenie na ma?? synagog?) oraz ?ydowski cmentarz.

B?dzin by? centrum Syjonistycznych organizacji oraz ?ydowskich edukacyjnych instytucji od lat 1850-tych do II Wojny ?wiatowej. Pionierzy ?Trzeciej Aliji? do Izraela pochodzili w?a?nie z B?dzina. W 1921 roku a? 60% b?dzi?skiej spo?eczno?ci by?? ?ydowska. W rzeczywisto?ci, ca?y region ?l?ska, gdzie Katowice i B?dzin s? po?o?one, by? niegdy? ?ydowsk? metropoli? z czasem tragicznie zdziesi?tkowan? przez nazist?w. A mimo to, Michael Freund napisa? w swoim artykule o bar mitzvi Karola:
?Pomy?la?em, ?e pod ka?dym racjonalnym wzgl?dem, ta chwila nie by?aby mo?liwa 70 lat temu gdy ca?e istnienie ?ydowskiego ?ycia w Katowicach by?o zagro?one zniszczeniem na zawsze. A mimo to, oto tu byli?my, w pokoju sk?panym w ?wi?to?ci szabatu zaprzeczaj?c historii i logice. Dawali?my dow?d temu, ?e ?ydowski nar?d nadal ?yje!

Mamy zdj?cia z szabatonu w??cznie z fotografiami z wycieczki do B?dzin, imprez? Be?er Miriam, uroczysto?ci? zak?adania tfilin oraz wiele innych. Tutaj specjalny album fotograficzny.

[nggallery id=269]