Cud zwyci?stwa dla pokoiju

images (1)
Chanuka to jest ?wi?to, kt?re lubi wielu ?yd?w. Lubimy je?? latkes i p?czki, lubimy gra? z dreidels i pali? ?wiece. W przeciwie?stwie do innych ?wi?t, Chanuka nie ma ?issur melacha? co oznacza?mo?emy pracowa?. W skr?cie, sama zabawa, ?adnych obowi?zk?w.

Ale, tak na prawd?, w czasie Chanuki mamy obowi?zki! Jaki obowi?zki? Musimy modli? si? specjalnymi modlitwami.
Dodajemy modlitw? na birkat hamazon?Al Hanisim co oznacza dla cud?w.

?? ?????? ??? ?????? ??? ??????? ??? ??????? ??? ??????? ????? ???????? ????? ??? ???? ???

Bo wszystkie cuda robi B?g naszym praojcom w tym czasie.

Kt?ry cud pami?tamy, kiedy m?wimy t? modlitw??

Je?li czytamy t? modlitw?, widzimy, ?e cud Chanuki nie jest tym samym cudem, o kt?rym my?leli?my. Nie cud ?wiat?a! Wi?c jaki to cud?

???? ??? ??? ???? ??? ?? ???? ??? ?? ???? ???? ?????? ??? ?????…

B?g pom?g? Dzieciom Izraela kiedy walczy?y przeciwko Grekom. Na pocz?tku, by?o tylko kilkuset ?yd?w walcz?cych przeciwko tysi?com Grek?w. Prymitywna bro? przeciwko armii. Pi?ciu braci przeciwko greckiemu imperium.

Osiem bitew. Podczas trzeciej bitwy bracia Machabeusze podbili Jerozolim? i ponownie po?wi?cili ?wi?tyni?, i palili ?wiece. Wtedy zdarzy? si? cud ?wiat?a. Ale, wtedy bitwa trwa?a. Walczyli przez kilka kolejnych lat. Juda Machabeusz zgin??. Dowodzenie przej?? jego brat, Shimon. Dopiero po kilku latach sta? sie prawdziwy cud ? co to by?o? Koniec walki przeciwko Grekom. Imperium Greckie zdecydowa?o, ?e ?ydzi mog? rz?dzi? swoim krajem w pokoju.

To jest prawdziwe cud Chanuki?pok?j.

Jesli to jest prawdziwy cud Chanuki i nie cud ?wiat?a, dlaczego wszyscy ?ydzi pami?taj? tylko cud ?wiat?a? Dobre pytanie! Jaka jest odpowied??

Odpowied? jest smutna. Przez dwa tysi?ce lat byli?my na wygnaniu. Bez pokoju, bez naszego kraju, w?druj?c od jednego do drugiego miejsca. Nie mogli?my celebrowa? cudu zwyci?stwa dla pokoju! By?o to zbyt ci??kie. Wi?c celebrowali?my tylko cud ?wiat?a.

Sze??dziesi?t pi?? lat temu znowu toczyli?my bitw? o pok?j???? ????? ?????, to jest pa?stwo Izrael! Dzisiaj walczymy przeciwko naszym wrogom na naszej ziemi! Dzisiaj, dzieci Izraela broni? naszych granic! Chocia? jeszcze musimy walczy? przeciwko naszym wrogom, (i niestety jeszcze mamy ich du?o) ale czasami czujemy pok?j!

Dzisiaj mo?emy celebrowa? obydwa cuda ? wieczny cud ?wiat?a i historyczne lecz wci?? aktualny cud zwyci?stwa dla pokoju.

Dzisiaj, na ca?ym ?wiecie, ?ydzi mog? w pe?ni celebrowa? ?wi?to Chanuki. My tutaj w Krakowie celebrujemy odnow? ?ydowskiego ?ycia i nasz? zdolno?? do powrotu do tradycji ? cud wiecznego p?omienia. R?wnocze?nie, jeste?my dumni z naszego kraju i naszego wiecznego zwi?zku z Izraelem.

Weso?ej Chanuki, raz jeszcze prze?yjmy obydwa cuda ? cud ?wiat?a i cud zwyci?stwa dla pokoju.