Paraszat Mikec

010Faraonowi przy?ni? si? sen o bydle. Budzi si? i co robi?

” … Faraon przebudzi? si? po ?nie i ponownie zasn?? … ” (Bereszit, 41: 4-5)

Nasz praojciec Jakub r?wnie? ?ni wa?ny sen kilka parsz wcze?niej –

” I we ?nie drabina… ”

Budzi si? i co robi ?

” A gdy Jakub zbudzi? si? ze snu, pomy?la?: ?Prawdziwie Pan jest na tym miejscu, a ja nie wiedzia?em?. I zdj?ty trwog? rzek?: ?O, jak?e miejsce to przejmuje groz?! Prawdziwie jest to dom Boga i brama nieba!? Wstawszy wi?c rano, wzi?? ?w kamie?, kt?ry pod?o?y? sobie pod g?ow?, postawi? go jako stel? i rozla? na jego wierzchu oliw?.” (Bereszit 28: 17-18)
R??nica mi?dzy Jakubem a Faraonem, to r??nica pomi?dzy prawym a nieprawym ? wyja?nia rabin Aaron Perlow z Karlina. Jakub budzi si? i natychmiast zaczyna intensywnie anga?owa? si? w sprawy ?wi?to?ci i wyraz uwielbienia dla Boga. A Faraon budzi si? i zaraz przewraca si? na drugi bok i ?pi…

***

Rabin Aaron Perlow Karlin, rabin Aaron Wielki ? jak go nazwali chasydzi by? uczniem Magida z Mezrich, za?o?ycielem Karlina i wielkim propagatorem chasydyzmu na Litwie. To ze wzgl?du na niego chasydzi na Litwie i w Rosji byli znani jako “Karlinaim” ? czyli Karlini?ci. By? znany ze swych entuzjastycznych modlitw, w kt?re w??cza? g?o?ne okrzyki i ko?ysanie si?.

Jego najbardziej znanym dzie?em jest poemat liturgiczny “kach echsaf nojam Szabos”. Natchniony poemat liryczny opisuj?cy ?wi?to?? szabatu i jego wdzi?ki. Ten poetycki utw?r wszed? na zawsze do chasydzkiego kanonu pie?ni.
Rabin Aaron Perlow zmar? m?odo, w wieku 36 lat .

A tak przy okazji wspomn?, ?e nazwisko Rabina – Perlow, pochodzi od imienia jego matki, kt?ra nazywa?a si? Perl.
Tu jest adres internetowy do tej liturgicznej pie?ni “kach echsaf nojam Szabos”: http://www.youtube.com/watch?v=qdP7WPbdd5w