Rodzina Szawei

imagesZawsze uwa?a?em si? za mniej lub bardziej normaln? osob?, usytuowan? powy?ej ?redniej, lecz nie wyr??niaj?c? si? specjalnie po?r?d innych os?b na ulicy. Mam dwoje rodzic?w, mam? i tat? i dw?jk? rodze?stwa w Kansas. Czy? mo?na by? bardziej normalnym? Ostatnio jednak spojrza?em na moj? rodzin? i zda?em sobie spraw?, ?e podczas gdy ja nie zwraca?em na pewne rzeczy uwagi, sta?em si? dziwakiem. M?j ojciec zmar? dwadzie?cia lat temu, sta?em si? wtedy sierot?. Moja mama wysz?a ponownie za m??, i zosta?em wtedy przyrodnim synem. Moja mama rozwiod?a si? w p??niejszym czasie, pozostawiaj?c mi tr?jk? ex-przyrodniego rodze?stwa.

W tym samym dniu, w kt?rym moja mama dosta?a sw?j Get, m?j brat da? Get swojej ?onie, kt?ra po pi?ciu latach, w momencie kiedy ma??e?stwa jednop?ciowie sta?y si? legalne w stanie Massachusetts, po?lubi?a kobiet?. Po?lubiona przez ni? kobieta ma syna, kt?ry wo?a na mojego brata Aba. Moja mama nast?pnie ponownie wysz?a za m?? za cz?owieka, kt?ry ma za sob? dwa poprzednie ma??e?stwa i sam posiada sw?j w?asny zestaw dzieci i przyrodnich dzieci. Kim dla mnie s? ci wszyscy ludzie? W jaki spos?b mam przedstawi? mojemu synowi przyrodniego syna m??a mojej mamy? Czy powinieniem wys?a? kartk? urodzinow? synowi ?ony by?ej ?ony mojego brata?

Rodzina jest fundamentem naszej ?ydowskiej to?samo?ci. Jeste?my narodem, kt?ry powsta? z jednej rodziny, i cho? od tamtego czasu rozwin?li?my si?, zmienili?my, wi?zy rodzinne pozosta?y fundamentem tego, czym jako nar?d jeste?my. Kiedy Tora zakazuje nam pobierania odsetek od innych ?yd?w, podkre?la, ?e zakaz ten stosuje si? zw?aszcza do relacji z naszym rodze?stwem. Kiedy Faraon chce nas zniszczy?,robi to poprzez systematyczne niszczenie rodziny, i Haszem wyprowadza nas z Egiptu jedynie po tym, kiedy sp?dzamy noc razem z naszymi rodzinami.

Widzimy wi?c, ?e ze wszystkich b?ogos?awie?stw, jakie Jakow daje swym synom, najbardziej warto?ciowe s? te zwi?zane z ich indywidualnymi ograniczeniami. B?ogos?awi?c ka?dego z syn?w poszczeg?lnymi zdolno?ciami, Jakow daje ka?demu z nich tak?e specyficzne ograniczenia. Sukces w handlu, jaki ma przypa?? w udziale Zebulonowi,idzie w parze z ograniczeniem jego zdolno?ci do siedzenia przy nauce Tory. Zdolno?? do s?u?enia w roli edukator?w Izraela, ogranicza mo?liwo?? Lewit?w do tego by osadzi? si? w jednym miejscu.Poprzez rozpoznanie i b?ogos?awienie specjalnych zdolno?ci ka?dego z syn?w, Jakow ujawnia im ostateczne ?r?d?o wszystkich ich b?ogos?awie?stw, jakie stanowi mo?liwo?? wzajemnego uzupe?niania si?.

Po latach wszystkich napi?? i walk w jego rodzinie, pod koniec swego ?ycia Jakow mo?e wreszcie pob?ogos?awi? swych syn?w jako jedn? rodzin?. Ostatnie siedemna?cie lat swego ?ycia sp?dza on ze swoimi synami, kt?rzy zdaj? sobie spraw? z tego, ?e nawzajem si? potrzebuj?; tak?e marzyciel kt?ry spowodowa? tak wiele problem?w sobie to u?wiadamia. Dzi?ki Jakowowi widzimy wi?c, ?e rodzina to taka grupa ludzi, bez kt?rej nie mo?emy si? obej??. Rodzina nie jest wi?c definiowana przez krew czy genetyk?, lecz przez nasz? zdolno?? by otworzy? serce na innych.

Widzimy to jasno w Halasze, mimo ?e nar?d Izraela zosta? stworzony z dwunastu syn?w i sk?ada si? z potomk?w tych syn?w, ka?dy mieszkaniec tego ?wiata mo?e si? do??czy? poprzez konwersj?. Za ka?dym razem gdy konwertyta zobowi?zuje si? przestrzega? praw i zwyczaj?w Izraela, dzieli? nasz los, prze?ywa? nasz smutki i rado?ci, staje si? zasadnicz? i integraln? cz??ci? narodu, cz?onkiem rodziny.

Chc? nas b?ogos?awi?, w tym tygodniu kiedy czytamy o rodzinnym pojednaniu jakie mia?o miejsce w rodzinie Jakowa, aby?my tak?e mogli do?wiadczy? owego wgl?du. Aby?my byli pobog?os?awieni si?? mi?o?ci do naszych braci, tak by?my mogli kocha? ich takimi jakimi s?, i by?my mogli zrozumie?, ?e s? oni istotn? cz??ci? tego, kim my jeste?my i, ?e jedynym sposobem na to, bym rozwija? si? i wzrasta?, jest ich pomoc. Tak jak przyrodni syn mego ojczyma jest w?jkiem mego syna, podobnie ka?da osoba na ulicy, mo?e by? moim bratem.

Szabat Szalom,

Z mi?o?ci? Jehoshua