Paraszat Jitro

IMG_0817Cho? to oczywiste, ?e ca?a Tora i wszystko co si? w niej zawiera, posiada niezwyk?? warto??, wa?no?? dla ca?ego ?wiata, trudno nie zgodzi? si? z tym, ?e to Parsza na ten tydzie? jest najwa?niejsz? Parsz? dla ca?ego ?wiata zachodu. Dlaczego w?a?nie ona? Poniewa? znajduje si? tam Dziesi?? Przykaza?. Mimo, ?e Dziesie? Przykaza? przeznaczonych by?o tylko dla narodu Izraela, chrze?cija?stwo r?wnie? je przyj??o, to znaczy przynajmniej co? zbli?onego do Dziesi?ciu Przykaza?. St?d te? moralny fundament USA, Europy, Australii, Po?udniowej Ameryki, wielu kraj?w Azji czy ONZ, oparty jest na tegotygodniowej Parszy.

Dlaczego wi?c nazwa tej Parszy brzmi Jitro? Czy nazw? nie powinno by? Dziesi?? Przykaza?? Lub mo?e ?Powiedzia? B-g?, czy przynajmniej ?Moj?esz otrzymuje Tor? na Synaju?? Dlaczego najwa?niejszy fragment Tory dla ca?ego ?wiata, nosi nazw? te?cia Moj?esza? Jaki jest zwi?zek pomi?dzy Jitro a Dziesi?cioma Przykazaniami?

Nawet w przypadku gdyby ca?a reszta ?wiata zingorowa?aby Dziesi?? Przyjaza?,Parsza na ten tydzie? wci?? posiada?aby uniwersalne znaczenie, jako ?e zawiera ona dokumentacj? najwa?niejszego wydarzenia w historii ? tego, kiedy ca?y nar?d wchodzi w bliski kontakt z Haszem. Dzi?ki dziesi?ciu plagom, nar?d Izraela, Egipt i inne s?siednie narody, zdoby?y powierzchowne zrozumienie B-ga. Podobnie jak mo?na dowiedzie? si? nieco o mnie, poprzez czytanie tego co pisz?, r?wnie? plagi w pewien ograniczony spos?b ujawni?y r??ne aspekty B-ga,ludziom kt?rzy byli ?wiadkami ich ataku. Na Synaju natomiast, B-g odrzuci? wszelkie po?rednictwo i spotka? si? z naszym narodem twarz? w twarz.

Do?wiadczenie to, jakim jest bezpo?redni kontakt z B-giem, nazywa si? proroctwo. Przez ponad dwa tysi?ce lat proroctwo by?o powszechnym do?wiadczeniem po?r?d narodu Izraela, jednak dotyczy?o ono jednostek a nie grup. Chocia? ?wiat nie jest ju? na takim poziomie rozwoju duchowego, jaki niezb?dny jest po to by otrzyma? proroctwo, nasza tradycja zachowa?a opis sposobu w jaki cz?owiek przygotowuje si? do otrzymania proroctwa. Rambam stwierdza w Miszne Tora ?Proroctwo nie przychodzi do tego, kto jest w depresji, ani tego kto gnu?ny, tylko do tego, kto jest radosny.? (Hilchot Deot 7:4)

Na Synaju ca?y nar?d Izraela otrzyma? proroctwo. Jak napisa? Rambam, aby to by?o mo?liwe, ca?a spo?eczno?? musia?a czu? si? radosna. Niestety w drodze z Egiptu na Synaj spotkali?my nar?d Amaleka. Amalek zaatakowa? nas jedynie z tego powodu, ?e byli?my narodem Izraela. To stanowi?o dla nas bardzo smutne do?wiadczenie. Dopiero co opu?cili?my morze czerwone, gdzie ca?y ?wiat zobaczy? ?e B-g jest sk?onny zmieni? dla nas prawa przyrody, a teraz przyby? Amalek, kt?ry przypomnia? nam, ?e B-g nie mo?e sprawi?, ?e ca?y ?wiat b?dzie nas kocha?, i ?e w istocie ludzie z pewnych obszar?w ?wiata naprawd? nas nie kochaj?. Na co nam mi?o?? B-ga, skoro nikt inny nas nie lubi?

I wtedy w?a?nie Tora wspomina Jitro. Jitro by? Koenem Midianu ? koen oznacza czasami kap?ana, a czasami tytu? ten zarezerwowany jest dla bardzo wa?nych ludzi. Jitro by? liderem plemion Midianu ? Arabii, doradc? kr?l?w i protoplast? w?asnego narodu ? Kenit?w. Jitro, po tym jak by? on zwi?zany z Amalekiem, przyby? do nas w czasie gdy znajdowali?my si? na pustyni i zrobi? konwersj?. Najwa?niejsza osoba w Midianie podejmuje podr?? na ?rodek pustyni i przy??cza si? do narodu Izraela.

Jitro przy??czy? si? do nas i przywr?ci? nam nasze poczucie w?asnej warto?ci, pozwoli? nam zn?w poczu? si? radosnymi z powodu tego, kim jeste?my i tego, co mamy do zrobienia.Bez owego poczucia rado?ci, nie byliby?my w stanie otrzyma? proroctwa i Moj?esz stan??by sam na Synaju. Mimo tego, ?e B-g daje nam Tor? w Parszy na ten tydzie?, Jitro daje nam co?, czego nie mo?e nam da? nawet B-g ? akceptacj? innego cz?owieka.

Dlaczego Parsza na ten tydzie? nosi nazw? Jitro? Po to by pokaza? nam, ?e czasami to, co wa?niejsze jest od wszystkich dar?w jakimi mo?e nas obdarowa? B-g, to mi?o?? i szacunek jakie mo?emy dosta? od innych ludzi. Zanim zaczniemy przygotowywa? si? do tego, by us?ysze? g?os B-ga, musimy by? najpierw w stanie us?ysze? g?os potrzebuj?cych ludzi wok?? nas. Gdyby Jitro nie przyby? do nas na pustyni, nie mogliby?my stan?? na Synaju. Cho? nie ka?dy z nas ma mo?liwo?? by sta? si? Moj?eszem, i prowadzi? nar?d oraz rozmawia? twarz? w twarz z B-giem, ka?dy z nas mo?e by? Jitro, i wspiera? z?amane serca w czasach potrzeby.

Z mi?o?ci?,

Yehoshua

 

Za??czam zdj?cie z Synagogi w O?wi?cimiu, na kt?rym czytam dziesi?? przykaza?, Sekretarzowi Generalnemu ONZ ? Ban Ki Moonowi.