Przymierze na G?rze Synaj, ofiarowanie Izaaka i dzisiejszy Erec Izrael

????Rabin Jonatan Grossman w biuletynie Herzog Collage Gush Etzion, zwraca uwag? na pewne paralele jakie znale?? mo?emy pomi?dzy wydarzeniem jakim by?o otrzymanie Tory, o kt?rym czytamy pod koniec naszej parszy (rozdzia? 24), a pomi?dzy wydarzeniem jakim by?o ?Akedat Icchak? (ofiarowanie Izaaka), o kt?rym czytamy w parszy Wajera. To bardzo wa?ne by?my zrozumieli owe podobie?stwa, a tak?e przeciwie?stwa pomi?dzy dwoma tymi tekstami, oraz przes?anie zawarte w grze s??w, maj?ce na celu przypomnie? nam o pierwszym wydarzeniu, w czasie gdy odwo?ujemy si? do drugiego wydarzenia.

1. W obu sytuacjach mamy do czynienia z grup? ludzi, kt?rzy stoj? obok g?ry, i cz??? z ludzi wchodzi na g?r? na spotkanie z Haszem a reszta zostaje. Nawet j?zyk opisuj?cy te sytuacje jest podobny: ?Oczekujcie nas tu p?ki nie powr?cim do was? i ?Zosta?ce tu przy o?le..i powr?cim do was?.

2. W Ksi?dze Szemot czytamy:?…a wy uk?onicie si? z dala?. W Ksi?dze Bereszit czytamy: ?I ujrza? miejsce one z daleka?.

3. Szemot: ?I ofiarowali ca?opalenia i zarzynali ofiary op?atne?. Bereszit: ?z?o?y? go na ca?opalenie, miasto syna swojego?.

4. Szemot: ?I wsta? rano?. Bereszit: ?I wsta? Abraham rano?.
5. Szemot:?Trawi?cy ogie??. Bereszit: ?ogie??

6. Szemot: ?I na wybranc?w syna Izraela nie wyci?gn?? r?ki swojej?. Bereszit: ?Nie wyci?gaj r?ki swojej na ch?opca?.

Na czym polega?o przymierze zawarte na G?rze Synaj? Dlaczego Moj?esz musia? skropi? ofiarnic? krwi? z ofiar zar?ni?tych przez m?odzie?c?w Izraela? Do czego odnosi si? symbolika tego wydarzenia?

Rabin Grossman odwo?uje si? do komentarza Rambana na ten temat. Ramban zada? pytanie ? dlaczego Haszem wybra? w?a?nie ?m?odzie?c?w? do dokonania ofiary potrzebnej do tego by skropi? lud krwi?? Ramban t?umaczy, ?e m?odzieniec oznacza ma?ego ch?opca, kt?ry jeszcze nie zazna? smaku grzechu, niewinne dziecko. Kiedy przychodzimy by sprzymierzy? si? z Haszem, musimy by? gotowi do tego by po?wi?ci? to, co najbardziej kochamy. Wtedy dopiero b?dziemy gotowi przyj?? Haszem jako suwerennego w?adc?.

Przyj?cie brzemienia kr?lestwa niebios to nie taka prosta sprawa. To powa?ny czyn, kt?ry musi obj?? nasz? to?samo?? i ca?? nasz? moc. Mo?emy powiedzie? poprostu: ?Naase we niszma? (t?umaczenie: tak uczynimy i wys?uchamy), i poczu? si? dobrze, ?e jeste?my narodem wybranym, ale to wcale nie jest przes?aniem tych s??w. Paralele pomi?dzy tekstami przypominaj? nam o tym, co winien po?wi?ci? cz?owiek, po to by znale?? si? pod opiek? Szechiny (Boskiej Obecno?ci).

Ziemia Izraela wsp??cze?nie stanowi warto?? podobn? do zawarcia przymierza przez naszych praojc?w. Ka?dy ?yd, kt?ry robi alij? i przybywa do Izraela, sk?ada sw? dusz?, swe ?ycie, swe ko?ci w r?ce Haszem, i robi to z pe?n? ?wiadomo?ci? tego, ?e istniej? tu wrogowie, kt?rzy chc? nas zniszczy?. Co takiego robimy po to by pokaza? jasno zar?wno sobie jak ca?emu ?wiatu, ?e jeste?my gotowi na to, by towarzyszy?a nam Szechina? Po?wi?camy nasze dzieci, wysy?amy nasze niewinne dzieci by nas broni?y, naszych granic. Czasami nasze dzieci gin? nawet za nasz kraj, za to by Izrael m?g? wci?? istnie? na tej ziemi i za to by przyspieszy? przyj?cie naszego zbawienia.

Pami?tajmy o tych, kt?rzy polegli, b?ogos?awionej pami?ci, i niech Haszem towarzyszy naszym ?o?nierzom na l?dzie, w powietrzu i w wodzie.