Nieoczekiwana Generacja: ?ydowski renesans w Polsce

2W ci?gu ostatniej dekady Polska prze?ywa zjawisko, kt?re wielu nazywa ?ydowskim renesansem – nap?dzany przez nowe pokolenie, kt?re nieoczekiwanie odkrywa swoje ?ydowskie korzenie.

Nigdzie nie jest to lepiej widoczne ni? na Kazimierzu – starej ?ydowskiej dzielnicy Krakowa. Do niedawna opuszczona okolica sta?a si? domem dla jednej z najmodniejszych i najbardziej t?tni?cych ?yciem europejskiej kawiarnianej i barowej sceny.

Restauracje ze swoimi chlubnymi “koszernymi” menu oraz nazwami wypisanym wielkimi hebrajskimi literami wype?nione s? zar?wno turystami, jak i mieszka?cami Krakowa. Co lato dziesi?tki tysi?cy ludzi przyje?d?a na coroczny festiwal ?ydowskiej muzyki, teatru i filmu. Ale jak? rol?, je?li w og?le, odgrywa ?ydowska wiara w tym ca?ym nag?ym o?ywieniu?
Centrum Spo?eczno?ci ?ydowskiej (JCC) zosta?o otworzone w 2008 roku. Obecnie oferuje mieszank? lekcji j?zyka hebrajskiego i jidysz, wst?pu do judaizmu, jak r?wnie? jogi, ch?ru, a nawet klubu dla 30-latk?w lokalnej spo?eczno?ci.

Jonathan Ornstein, dyrektor centrum, popiera takie po??czenia. Uwa?a on, ?e od upadku komunizmu w 1990, Polacy staj? si? coraz bardziej otwarci i gotowi do przyj?cia r??nych kultur i religii.

Wys?annik Shavei Israel rabin Avi Baumol my?li podobnie. Od kiedy przyby? do Krakowa spotka? dziesi?tki ludzi, kt?rzy dopiero niedawno odkryli swoje ?ydowskie pochodzenie. Wielu z nich przysz?o do JCC lub wprost do niego z nadziej? na znalezienie swojej to?samo?ci i wsp?lnoty.

Dla takich, jak S?awek czy Isa ?ydowska religia odegra?a znaczn? rol? w ich ?yciu. Dla innych, jak Ishbel, po eksperymentach z ortodoksj? przysz?a decyzja o przyj?ciu bardziej ?wieckiego trybu ?ycia, jednocze?nie nadal po??czonego z judaizmem.

Anna McNamee podr??uj?c po Polsce zauwa?a, ?e niezale?nie od optymizmu jaki panuje m.in. w Krakowie pozostaje pytanie o to co b?dzie dalej z ?ydowskim renesansem. ?ydowskie ?ycie zosta?o prawie zgaszone przez hitlerowc?w w czasie II wojny ?wiatowej. To, co pozosta?o zosta?o zepchni?te do podziemi przez komunizm. W 2011 roku, tylko 7508 Polak?w okre?li?o si? jako ?ydzi. W listopadzie ubieg?ego roku, Dzie? Niepodleg?o?ci Polski zosta? prowadzony przez skrajnie prawicowe manifestacje zar?wno w Warszawie jak i Krakowie. To niewygodne dla wielu przypomnienie burzliwej przesz?o?ci Polski. Czy entuzjazm i energia m?odych Polak?w zapewni, by ?ydowski renesans by? czym? wi?cej ni? tylko historycznym mgnieniem?

http://www.bbc.co.uk/programmes/p01q5cdl?