Teruma

8093603150Zazwyczaj gdy pisz? moj? Dewrej Tora, staram si? znale?? uniwersalne duchowe przes?anie zawarte w Parszy na dany tydzie?. W tym tygodniu jednak, za waszym pozwoleniem porusz? kwesti? zwi?zan? bardziej z fizyczno?ci?. Przestrzegam ponadto i? moje s?owa mog? by? nieco szortskie.

Parsza na ten tydzie? to Truma. S?owo to w danym kontek?cie oznacza ofiarowanie, we wsp??czesnym hebrajskim natomiast oznacza darowizn? (dotacj?). Raszi, Targum Oknoles i wielu wsp??czesnych komentator?w t?umaczy Truma jako co? co odk?adamy na bok i przeznaczamy na inny cel. S?owo TeRuMa pochodzi od czasownika liTRoM oznaczaj?cego podniesienie, wzniesienie. Stanowi to bardzo g??bok? i jasn? nauk? dla nas, m?wi?c? o tym, i? poprzez dobrowolne oddawanie czego?, sprawiamy, ?e wznosimy na wy?szy poziom zar?wno nas samych jak i rzecz, kt?r? dajemy.

Cho? to w poprzedniej Parszy nar?d Izraela otrzyma? pi??dziesi?t dwie Micwot, dopiero w tym tygodniu otrzymali?my nasze pierwsze grupowe zadanie. W tym tygodniu B!g m?wi nam, jak mamy zbudowa? Miszan czyli miejsce, kt?re po opuszczeniu Synaju b?dzie s?u?y? za punkt spotkania pomi?dzy Izraelem a B!giem. Miejsce to nale?y do ka?dej cz??ci narodu Izraela, st?d te? jego budowa uzale?niona jest od ka?dego cz?onka narodu.

Kt?re polecenie daje nam B!g jako pierwsze, odno?nie budowy Miszkanu? Pierwszym poleceniem jest to, ?e mo?e by? on budowany jedynie z tego, co pochodzi z r?k dzieci Izraela. Na pocz?tku naszej Parszy s?owo Truma wymienione jest trzy razy. Gemara wyja?nia ?e odnosi si? to do trzech r??nych rodzaj?w ofiarowa? z?o?onych przez Izrael. Dwa z nich stanowi?y obowi?zkowe ofiarowania, jakie dotyczy?y wszystkich m??czyzn w wieku lat dwudziestu i starszych. Trzecie ofiarowanie by?o dobrowolnym datkiem, jaki m?g? zosta? z?o?ony przez ka?dego, kto tylko czu? motywacj? do tego by co? da?.

Miszkan pozwoli? nam na to, by na poziomie zar?wno osobistym jak i grupowym, narodowym, obcowa? z B!giem. Co umo?liwi?o by si? tak sta?o, co by?o ?r?d?em duchowego wzniesienia kt?re sprawi?o, ?e Miszkan sta? si? miejscem transcendetalnym? To nie materia?y stworzy?y Miszkan, nie jego wystr?j, struktura czy wygl?d. Moc Miszkana wynika?a z faktu, i? zosta? on zbudowany z materia??w przyniesionych przez Dzieci Izraela. To nie struktura Miszkanu sprowadzi?a obecno?? B-ga do Izraela, lecz by? to proces jego tworzenia. Od samego pocz?tku sam fakt, i? ludzie dawali zar?wno dobrowolnie jak i z obowi?zku pozwoli? nam na stworzenie w nas przestrzeni, gdzie m?g?by zamieszka? B-g.

Pocz?tkiem otrzymywania jest dawanie, zanim B-g b?dzie m?g? zamieszka? z nami, w naszej osobistej i narodowej przestrzeni, musimy zorganizowa? dla niego miejsce. W tym tygodniu uczymy si?, ?e dzi?ki fizycznemu aktowi oddawania tego co posiadamy, tego co jest nam najbardziej drogie, mo?emy osi?gn?? duchow? rzeczywisto??, kt?ra umo?liwi nam przeznaczenie cz??ci siebie B-gu.

Co stanowi wyzwanie, utrudnienie dla rozwoju ?ycia ?ydowskiego w Polsce? To nie brak koszernego jedzenia, antysemityzm, czy nawet duchy Szoa i komunizmu, lecz to, ?e nikt z nas nie wykonuje prostych polece? z tego tygodniowej Parszy, aby budowa? nasz? wsp?lnot? z tego, co posiadamy. Jak mo?emy oczekiwa?, ?e wzniesiemy duchowo siebie czy nasze spo?eczno?ci, je?li nic z siebie spo?eczno?ciom tym nie dajemy? Nasze gminy zosta?y stworzone na tym, co uda?o nam si? odzyska? po ?ydach, kt?rzy zgin?li w Szoa i na tym, co uda?o nam wy?ebra? od bogatych ?yd?w z innych cz??ci ?wiata. Nasze spo?eczno?ci nie s? budowane przez nas. Jak mo?emy si? spodziewa?, ?e b?d? budowa? nas?
To nasza odpowiedzialno??,by wspiera? nasz? spo?eczno??, a nie na odwr?t (by ona wspiera?a nas). Dzi?ki Parszy na ten tydzie? widzimy wyra?nie,?e jedynie poprzez dawanie samych siebie i tego, co posiadamy, mo?emy wzrasta? duchowo i zjednoczy? nasz nar?d. Nasza historia po?wiadcza to, ?e zawsze dawali?my wiele z siebie na rzecz budowania naszej spo?eczno?ci. Dzi?ki B!gu w ca?ej Polsce ?ydzi powracaj? do swych tradycji i praktyk, na nowo rozpalaj? ogie? ?ydowskiej duchowo?ci i kultury, na przestrzeni ca?ego kraju. B?d?my na tyle odwa?ni teraz by powr?ci? do tej najbardziej podstawowej ?ydowskiej praktyki i wspiera? nasze spo?eczno?ci z naszych w?asnych ?rodk?w.

Z mi?o?ci?
Yehoshua Ellis