Paraszat Tecawe

imagesJaki jest cel istnienia ?wi?tyni? Po co potrzebne jest miejsce b?d?ce centrum spotka?, modlitwy, sk?adania ofiar i nauki? Co stoi za koncepcj? ?wi?tyni? Wsp??cze?nie, mo?emy zapyta? te?, po co nam Synagoga? Czy jest to poprostu miejsce, gdzie mo?na dosta? dobry kidusz w czasie Szabatu? By? mo?e jest to miejsce gdzie nasza duchowo?? jest aktywowana, udoskonalana, szlifowana? Mo?e jest to miejsce do ?wi?towania Bar Micwy i innych tego typu uroczysto?ci? Musi jednak istnie? bardziej znacz?cy cel istnienia tego budynku, obecnego w tak wielu miejscach na ?wiecie, w spo?eczno?ciach ?ydowskich. Wi?c co nim jest?

Po wymienieniu wszystkich szczeg???w dotycz?cych tego jak zbudowa? ?wi?tyni? Boga (Miszkan Haszem), Parsza na ten tydzie? otwiera si? podaniem praw, kt?re maj? sprawi? i? ?wi?tynia b?dzie funkcjonowa?. Pocz?wszy od codziennego zapalania menory, poprzez kap?a?skie szaty pozwalaj?ce kap?anom na s?u?b? w ?wi?tyni, Parsza opisuje pierwsze kroki jakie musz? by? podj?te w celu uruchomienia Miszkanu.

Powstaje kilka pyta?. Dlaczego najpierw zapala? menor?? Dlaczego istnieje potrzeba by rozpali? ogie?? Co wi?cej, j?zyk pierwszego wersetu jest dosy? dziwny: ?I rozka?esz dzieciom Izraela, aby przynosili tobie oliwy z oliwnika, czystej, wyt?oczonej, dla o?wietlania, dla ci?g?ego wznoszenia ?wiat?a? ? ?katit lamaor lehaalot ner tamid?. Brzmi dziwnie, wydaje si?, ?e Parsza powtarza si?.
.
Talmud w Menachot t?umaczy s?owa ?aby przynosili tobie? w ten spos?b ? B?g nie potrzebuje naszego ?wiat?a. Nie potrzebujemy wi?c ?wiat?a menory po to by to B?g go ?zobaczy??. Powodem dla zapalania ?wiat?a nie jest te? to, ?e chcemy w ten spos?b wyra?a? swe uwielbienie dla Boga, gdy? B?g nie potrzebuje ani ?wiat?a ani ciep?a. Jaki jest wi?c pow?d dla kt?rego trzeba zapala? ?wiece? ?Dla ciebie, nie dla mnie? m?wi Midrasz. Co? w akcie zapalania lub w symbolu p?omienia odzwierciedla istot? ?wi?tyni i Synagogi w ?ydowskim ?yciu.

Talmud ma jeszcze inny komentarz, cytowany przez Rasziego, do wersetu ?Lehealot ner tamid? – ?…dla ci?g?ego wznoszenia ?wiat?a?. Raszi cytuje sze?? s??w, kt?re ucz? nas wszystkiego czego powinni?my dowiedzie? si? na temat ?wi?tyni. W odniesieniu do s?owa ?wznosi??, jakie u?yte jest zamiast bardziej pasuj?cego w tym miejscu s?owa ?zapala??, Raszi stwierdza, ?e p?omie? winien ?wznie?? si? sam z siebie?.

Co to oznacza, ?e p?omie? ma wznie?? si? na sam z siebie? Tora by? mo?e odnosi si? do faktu, ?e najwy?szy kap?an musia? i?? do g?ry po to by zapali? Menor?. Czemu jednak Tora nie napisze tego wprost, lecz u?ywa wyobra?enia o wznosz?cym si? p?omieniu ?wiecy?

Raw Hirsz przepi?knie wyja?nia Midrasz:

?Wyra?enie wznoszenia, opisuj?ce akt zapalania lampy, stosowane jest jedynie w odniesieniu do ?wiecznika w ?wi?tyni. Nawi?zuje do dzia?ania kap?ana, kt?ry rozpala? knot ?wiecy, b?d?cy gotowy do rozpalania si? nieustannie ?a? p?omie? wzniesie si? sam z siebie?. Zadaniem nauczyciela Judaizmu jest sta? si? zb?dnym dla swych uczni?w. Nie jest jego celem by trzyma? ludzi ? prostych ludzi, ucz?cych si? od niego ? ca?y czas zale?nym od siebie.?

Raw Hirsz udziela nam wa?nej lekcji na temat tego co stanowi istot?, cel istnienia ?wi?tyni. Jest to miejsce, gdzie mamy uczy? si? jak zapala? w?asny p?omie?. Jest to miejsce, gdzie obecno?? Boga jest odczuwana, lecz obecno?? ta jest internalizowana, i zdolna, podobnie jak p?omie?, rozpali? r??ne obszary w naszym ?yciu. To nie sankturarium ?wi?tyni ma charakteryzowa? si? ciep?em, lecz sanktuarium naszych serc, rozpalone o?wietlaj?cymi ?wiat?ami w ?wi?tyni.

Synagoga nie jest miejscem, gdzie znajdujemy Judaizm czy duchowo?? i kt?re zostawiamy za drzwiami wychodz?c. To poczucie ?wiat?a i ciep?a, kt?re rozpala tw?j p?omie?, tak ?e mo?esz rozpali? wszystkich dooko?a ciebie i wznie?? si? we wszystkich swych przedsi?wzi?ciach.

Pozw?lmy na to by synagoga by?a dla nas tym ?wiat?em, kt?re pozwala nam wznie?? si? na w?asn? r?k?, zar?wno wewn?trz jak i poza czterema ?cianami ?wi?tyni.