Najdziwniejsze ze wszystkich ?ydowskich ?wi?t

151379

Purim jest dziwnym ?wi?tem. Dlaczego dziwnym? Bo jest innym ni? reszta ?wi?t. Na przyk?ad: purim jest jedynym ?wi?tem na zewn?trz ziemi Izraela. Po drugie, Megilat Ester czytana w to ?wi?to to jedyna ksi?ga w Torze, w kt?rej nie ma nazwy Boga! ?adnej. Po trzecie, purim jest jedynym ?wi?tem, kt?re zaczyna si? od postu (taanit Esther). Dlaczego zaczynamy postem? Po czwarte, w jaki spos?b ?wi?tujemy Purim? Dziwne przebrania, du?o jedzenia specjalnego na purim i alkohol! Pijemy du?o, jest nawet przykazanie, ?eby pi?!!!! Po pi?te, zawsze kiedy wypada jakie? ?wi?to dodajemy specjaln? modlitw? ? nazywa sie Hallel. Dodajemy j? do ka?dego ?wi?ta opr?cz Purim! Dlaczego? Po sz?ste, kto da? nazw? temu ?wi?tu? Mordechai? Esther? B?g? Nie! Haman Harasha ? z?y Haman! Co wi?cej, celebrujemy purim w dzie?, w kt?rym Haman ?le wybra?. Czy mo?ecie sobie to wyobrazi?: ?wi?towanie Pesach jako upami?tnienie dnia, w kt?rym Faraon zdecydowa? si? zabi? ?yd?w??? I mo?e powinni?my chanuk? Antijochusa??? Tak, jest to bardzo dziwne ?wi?to.

By? mo?e odpowied? zwi?zana jest z miejscem, z kt?rego pochodzi purim. ?ydzi nie mieszkali w Izraelu, ale w imperium Perskim (dzisiejszy Iran, Irak). Dlaczego nie mieszkali w Izraelu? Bo nie musieli? Nie! Z historii wiemy, ze w roku pi??set osiemdziesi?tym sz?stym przed wsp?ln? er?, Babilonia zniszczy?a Izrael i bet hamikdash i wygna?a nar?d ?ydowski. ?Pi??set lat p??niej, Persja zniszczy?a Babiloni? i zaprosi?a ?yd?w do powrotu do domu i budowy drugiego bet hamikdash! Ale wi?kszo?? ?yd?w nie wr?ci?a! Lubili swoje ?ycie w Indiach, Afryce i Mezopotamii!!

B?g obieca? ?ydom ziemi? Izrael i powiedzia?, ?e ziemia b?dzie chroni?a nar?d dop?ki oni b?d? s?ucha? Boga! Gdy ?ydzi postanowili, ?e nie chc? wraca? do Izraela, sta?o si? to problemem dla Boga. Od czas?w exodusu z Egiptu, wszystkie cudy B?g dla ?yd?w, odbywa?y si? w Izraelu! Teraz, ?ydzi potrzebuj? pomocy od Boga, ale oni nie s? w Izraelu!Co powinien zrobi? B?g?

Odpowied? jest taka, ?e B?g ocali sw?j nar?d, ale b?dzie robi? to drog? prywatn?! Zdarz? si? cuda, ale bez imienia Boga! ?ydzi musz? wiedzie?, ?e kiedy wybieraj? mieszkanie poza Izraelem zdarzy? si? mo?e, ?e zapomn? o Bogu i ?ydowskiej drodze.

Czasami przyw?dcy bied? dobrzy dla ?yd?w, czasami neutralni i czasami ?li. ?ycie poza Izraelem b?dzie bardziej fizyczne i b?dzie trudniej znale?? Boga w diasporze. B?dzie trudniej by? duchowym w nie-?ydowkim ?wiecie

dlatego purim jest ?wi?tem innym ni? wiele innych ?wi?t ?ydowskich. Zaczynamy od postu – upami?tnia trudy ?ycia Estery i Mordechaja oraz to, ?e prawie zgin?li. ? Czytamy Megila bez imienia Boga (nawet je?li wiemy, ?e B?g nas ocala), nie modlimy ?halelu – nawet je?eli B?g nas ocali?, ?mier? by?a bardzo blisko. Nie mamy pewno?ci czy nast?pnym razem zostaniemy ocaleni. Nasze ?wi?towanie jest bardzo fizyczne. Jemy, pijemy! Nawet zak?adamy inne ubrania, nie wygl?damy jak my. I celebrujemy ?wi?to, kt?re nazwa? Haman, w dzie?, kt?ry wybra? Haman i dzi?kujemy Bogu, ?e ponad 2500 lat temu kiedy jeden z?y cz?owiek chcia? zabi? wszystkich ?yd?w, nie uda?o mu si? i ?ycie trwa?o dalej.