Cedaka w Purim ? Pytania i Odpowiedzi

3A(2)P: Purim wydaje si? by? ?wi?tem mocno zwi?zanym z cedak?. Jak powinni?my dawa? cedak?, komu, w jaki spos?b najlepiej?

O: Bardzo dobre pytanie. Dwie z czterech micwot na Purim (owe dwie micwy to: dawanie innym podark?w w postaci jedzenia/miszloach manot; dawanie dar?w dla biednych/matanot levjonim) maj? wiele wsp?lnego z cedak?. Istnieje ponadto tradycja dawania trzech po??wek szekla przed Purim. Mamy wi?c trzy micwot zwi?zane z cedak? na Purim, opr?cz sta?ej og?lnej micwy dawania cedaki.

Komu dawa??

Kr?tka lista polecanych adres?w og?lnie wygl?da tak: 1) sprawy ?ycia i ?mierci, osoby porwane i wi??niowie; 2) bliska rodzina; 3) ubodzy ludzie i osoby uczone; 4) potrzeby spo?eczno?ci; 5) koszty wype?niania micwot (kupno tfilinu, ?ydowskich ?wi?tych ksi?g i tym podobne). Ostatnia z kategorii jest najbardziej kontrowersyjna, lecz wszyscy zgadzaj? si? co do tego, ?e je?li kto? nie mo?e sobie pozwoli? na zakup micwa-przedmiot?w, powinien zakupi? je z w?asnych ?rodk?w przeznaczonych na cedak? (wszyscy, nawet osoby biedne, powinny da? cedak?).

Je?li chodzi o to, jak dawa? cedak?, musimy pami?ta? ?e cedaka oznacza sprawiedliwo??.Cedaka to nie dawanie bo mamy na to ochot?, lub po to bym m?g? sta? si? bardziej popularny czy z jakiegokolwiek innego powodu. Cedaka to dawanie ze wzgl?du na to, ?e dawanie jest czym? w?a?ciwym, dobrym i sprawiedliwym. Sprawiedliwo?? wymaga by?my oddawali cz??? naszych pieni?dzy, i nie mamy w tym zakresie wyboru ? cedaka to obowi?zek.

Majmonides podaje ranking o?miu sposob?w dawania cedaki w swym dziele Miszne Tora (Hilchot Matanot Lewjonim 10:7-12). Oto one, w kolejno?ci od najmniej do najbardziej po??danego:

Danie cedaki, lecz niech?tnie.

Danie mniej ni? nale?y, ale z rado?ci?.

Danie tyle ile trzeba, ale dopiero po byciu o to poproszonym.

Danie zanim zosta?o si? o to poproszonym.

Kiedy daj?cy nie wie komu daje.

Kiedy otrzymuj?cy nie wie, od kogo dosta?.

?adna ze stron nie wie nic o drugiej stronie.

Dostarczenie treningu/kszta?cenia/narz?dzi kt?re pozwol? by osoba obdarowana sta?a si? samo-wystarczalna.

Jak mo?emy zauwa?y?, preferowanymi sposobami s? tutaj te, kt?rych celem nie jest tylko zachowanie ?ycia, ale i poszanowanie godno?ci, a wi?c i psychiki cz?owieka jak i etyki pracy. Celem judaizmu jest sprawienie, by ludzie nie potrzebowali przyjmowania cedaki. Celem jest zapewnienie takiej edukacji, kt?ra sprawi, ?e ludzie b?d? mogli pracowa?, ?owi? ryby, uprawia? pole, lub w inny spos?b sta? si? produktywnym cz?onkiem spo?ecze?stwa, nie potrzebuj?cym ja?mu?ny. Chodzi o wsparcie ludzi, zanim b?d? musieli poprosi? o pomoc. Nie chcemy zawstydza? ludzi poprzez zmuszanie ich do proszenia; chcemy r?wnie? ubiec sytuacj? zanim stanie si? ona tak z?a, ?e ludzie b?d? zmuszeni do proszenia o cedak?. Co wi?cej pragniemy unikn?? niezr?cznych sytuacji spo?ecznych i mo?liwo?ci nadu?y?, wi?c idealn? sytuacj? jest ta, w kt?rej ?adna ze stron nie wie, kim jest ta druga strona (daj?cy nie wie komu daje, a przyjmuj?cy nie wie kto mu da?).

Wszystko to ma na celu pomoc osobie potrzebuj?cej, by potrzebowa?a ona jak najmniej wsparcia i by jak najlepiej czu?a si?, je?li chodzi o siebie i swoje potrzeby, w trakcie ich zaspokajania.

Nale?y jednak zaznaczy?, ?e Purimowa cedaka nie jest tylko cedak?, i posiada ona pewne specyficzne zastosowania w swej w?asnej kategorii.

Miszloach manot musz? zawiera? gotowe do spo?ycia produkty spo?ycze i powinny by? przekazane osobie kt?rej chcemy je podarowa?, przez osob? po?redni? (przes?annika) w dniu Purim. Miszloach manot to paczka zawieraj?c? dwa typy jedzenia (oznaczaj?ce dwa typy b?ogos?awie?stwa) takie jak np. orzechy i ciastka, lub sok i marchewki) i paczka ta ma by? dana danej osobie. To mi?e da? wszystkim naszym znajomym prezenty w postaci du?ej ilo?ci jedzenia, jednak micwa stanowi, i? ?yd ma da? jedn? paczk? miszloach manot w dzie? Purim (koniecznie w ci?gu dnia, nie wieczorem). W zwi?zku z tym, ?e miszloach manot to specjalna micwa, pieni?dze wydane na miszloach manot nie licz? si? jako cedaka sensu stricte, chyba ?e typowo w??czamy ow? kategori? do cedaki. Miszloach manot mog? zosta? przekazane biednej lub bogatej osobie i nie stanowi to cedaki. Co ciekawe, miszloach manot przekazywane s? przez po?rednika, podobnie jak cedaka, tak by zar?wno daj?cy nie wiedzia? kim jest przyjmuj?cy, jak i przyjmuj?cy nie wiedzia? kim jest daj?cy.

Matanot Lewjonim nie mog? zosta? przekazane na rzecz np. nowego oddzia?u onkologicznego w szpitalu czy na rzecz projektu artystycznego. Ich nazwa brzmi Datki dla Biednych (?matanot? ? podarunki, ?lewjonim? ? osoby biedne), i maj? one trafi? do os?b ubogich w dniu Purim. Pieni?dze przeznaczone na zrealizowanie tej micwy mog? by? zaliczone jako wk?ad w realizacj? og?lnej micwy cedaki jedynie w przypadku gdy dana osoba (daj?ca) naprawd? sama nie ma pieni?dzy. Micwa ta musi by? zrealizowana w dniu Purim.

P?? szekla r?wnie? nie stanowi cedaki sensu stricte gdy? jest to odr?bne przykazanie. P?? szekla ma by? przekazane osobie ubogiej, a je?li nie ma takiej w pobli?u, mo?na ow? sum? od?o?y? na bok i przekaza? j? p??niej, gdy nada?y si? okazja. Wiele spo?eczno?ci na ?wiecie posiada tradycj? by przesy?a? owe pieni?dze na rzecz jad?odalni dla ubogich znajduj?cych si? w Izraelu, tak by micwa po??wki szekla wspiera?a biednych w Izraelu.

?adna z omawianych przez nas trzech micwot na Purim (miszloach manot, matanot lewjonim, i po?owa szekla) nie jest technicznie cedak?. Oznacza to, ?e tak?e w Purim nale?y odprowadza? og?ln? cedak? i ?e nie mo?na bra? pieni?dzy ze ?rodk?w przeznaczonych na cedak? i wykorzysta? je na zrealizowanie owych trzech purimowych micwot. ?ycz? nam wszystkim wspania?ego Purim!

Rabin Tyson Herberger