Koszyk?wka i B-g

????W?a?nie wr?ci?em z mej ulubionej rozrywkowej aktywno?ci, czyli z meczu koszyk?wkowego zespo?u HaPoel Jerusalem. W dniu dzisiejszym wygrali?my z HaPoel Tel Aviv z wynikiem 102 do 87, ca?kiem niez?e zwyci?stwo. Siedzia?em na widowni wraz z 3000 innych fan?w, kt?rzy przyszli by zobaczy? mecz i zastanawia?em si?, czy cokolwiek z tego co obserwuj? mo?na po??czy? jako? z parsz? na ten tydzie?.

Wydawa?o si? to niemo?liwe, jako ?e tegotygodniowa parsza stanowi szczeg??owy opis tego, w jaki spos?b cz?owiek, kt?ry zosta? ukarany sk?rnymi za z?e m?wienie o innych, mo?e si? oczy?ci?. Nic mi nie przychodzi?o do g?owy, do czasu kiedy podczas jednej z przerw na du?ym ekranie pokazywane by?y ciekawe statystyki dotycz?ce ?ycia naszych ulubionych graczy. Okazuje si?, ?e badania wykazuj?, i? przeci?tny zawodowy koszykarz musi zdoby? co najmniej 20,000 idealnych rzut?w do kosza aby by? zaliczanym do grupy najlepszych graczy. 20,000 perfekcyjnych koszy ? a to tylko pocz?tek. Zda?em sobie spraw?, ?e gracze kt?rych gr? tak podziwia?em, naprawd? powinni by? podziwiani za sw? pracowito?? i wytrwa?o??, du?o bardziej ni? za kosze kt?re obserwowa?em. Co pchn??o ich do praktykowania przez tysi?ce godzin, dzie? w dzie?, w celu osi?gni?cia tak wysokiego poziomu gry, cho? nie mieli oni ?adnej gwarancji, ?e dostan? si? na szczyt?

Odpowied? na to pytanie jest oczywista: totalne oddanie. A oznacza to oddanie be? ?adnych gwarancji, poniewa? nie mieli oni ?adnej gwarancji, czy uda im si?, dosta? do najlepszej ligii. Ich oddanie stanowi najlepszy przyk?ad na to jak powinno wygl?da? nasze oddanie B-gu.

Wszyscy wiemy, ?e nikt nigdy nie sta? si? wybitny bez ca?kowitego po?wi?cenia si? danemu zadaniu. Skoro wszyscy to wiemy dlaczego tak niewielu to si? uda?o? Jaki jest g??wny problem w nie osi?ganiu znakomito?ci? Odpowied? znajduje si? w parszy z tego tygodnia. Czytamy o ?negah?, uszkodzeniu sk?ry, kt?re b?dzie zes?ane na osob? odpowiedzialn? za ?laszon hara?- obmawianie innych. S?owo ?negah? w hebrajskim jest ciekawe. Sk?ada si? z trzech liter, kt?re je?li zapisze si? w innym porz?dku u?o?y si? w s?owo ?oneg?, kt?re oznacza przyjemno??. Wyobra?cie to sobie! Te same trzy litery, kt?re tworz? ?tr?d jako boska kara za obmawianie? sk?adaj? si? na s?owo ?przyjemno???! Jaki jestu tu przekaz Tory? Tora przekazuje nam w ten spos?b, ?e ?negah? i ?oneg? to dwie strony tej samej monety. Mozolna droga osi?gania ?oneg? – prawdziwej przyjemno?ci; to odwrotno?? tego, co powoduje ?negah?/ uszkodzenia sk?ry. Prawdziwa przyjemno?? osi?galna jest poprzez wysi?ek. Poczucie spe?nienia pojawiaj?ce si? przy wype?nianiu zadania, kt?re kto? zak?ada sobie jako cel, jest w moim mniemaniu, najbardziej satysfakcjonuj?cym z mo?liwych. Jakie s?, z drugiej strony, najbardziej banalne rodzaje przyjemno?ci? Te maj?ce zwi?zek z laszon hara. Np. pomniejszenie czyjej? warto?ci, maj?ce na celu poprawienie swojego w?asnego samopoczucia. Kiedy kto? u?ywa z?ej mowy w stosunku do kogo? innego, ten kto? przekazuje tym samym, ?e nie ma nic pozytywnego do powiedzenia o samym sobie. W ten spos?b rozumiemy, dlaczego oszczerstwo powoduje ‘negah’ (uszkodzenie sk?ry) – z powodu zwulgaryzowania ‘oneg’ ? przyjemno?ci. Kiedy szkaluj?cy pod?wiadomie spostrzega siebie jako odra?aj?cego, B-g przeobra?a jego fizyczno?? w prawdziwie odpychaj?c?, maj?c na celu u?wiadomienie szkaluj?cemu jego b??d?w i mo?liwo?? skruchy. Oby?my wszyscy znale?li w nas samych nasze dobre strony i si??, ?eby by? ?yczliwym zamiast bycia negatywnymi wobec innych.

Szabat Szalom I powodzenia!
Yitzhak Rapoport