Paraszat Acharei Mot

images (1)?mier? syn?w Aharona, wydarzenie na podstawie kt?rego nazwana jest nasza Parsza, mia?o miejsce w Paraszat Szmini, dwie parsze temu, dlaczego wi?c parsza na ten tydzie? nosi nazw? ?po ?mierci syn?w Aharona?? Tekst kt?ry ??czy Paraszat Szmini z nasz? Parsz? nie zawiera ?adnej narracji, mo?na wi?c przypuszcza?, ?e polecenie jakie przekazuje B?g Moj?eszowi w tym tygodniu, mia?o miejsce zaraz po ?mierci syn?w Aharona. W Talmudzie Babilo?skim, Masechet Pesachim, czytamy debat? pomi?dzy Rabinami a Rabinem Szimonem Ben Gamlielem, odno?nie tego jak d?ugo przed Pesach nale?y zacz?? studiowa? prawa zwi?zane ze ?wi?tem. Rabin Szimon ben Gamliel twierdzi?, ?e nale?y zacz?? dwa tygodnie wcze?niej, rerszta rabin?w ? ?e miesi?c przed. Niezale?nie od tego, kto mia? racj?, widzimy ?e nauk? na temat praw i procedur zwi?zanych ze ?wi?tem, zaczynamy nie wcze?niej ni? miesi?c wcze?niej.

Nadaw i Awihu (synowie Aarona) zmarli podczas wy?wi?cenia Miszkanu, pierwszego dnia miesi?ca Nissan. Jom Kipur, opisany w tegotygodniowej Parszy, wypada dziesi?tego dnia Tiszrei. Pomi?dzy tymi dwoma datami jest p?? roku r??nicy. Oznacza to, ?e polecenie przekazane w naszej Parszy zosta?o wi?c wydane co najmniej pi?? miesi?cy po ?mierci syn?w Aharona, dlaczego zosta?o wi?c wspomniane w?a?nie w tym momencie?

Co wydarzy?o si? w dniu ?mierci syn?w Aharona? Dzie? ten stanowi? fina?owy dzie? po?wi?cenia Miszkanu, naszego centrum modlitwy, poprzedzaj?cego budow? Beit Hamigdasz. Tego dnia Aharon po raz pierwszy z?o?y? B-gu ofiar?, po raz pierwszy wypowiedzia? kap?a?skie b?ogos?awie?stwo mi?o?ci do Narodu Izraela; dzie? ten by? jednym z niewielu kiedy B-g zapali? ogie? na o?tarzu, pierwszym dniem kiedy B-g przem?wi? do Aharona i pierwszym razem kiedy B-ska obecno?? powr?ci?a do Obozowiska Izraela, po grzechu z?otego cielca. Po?wi?cenie Miszkanu by?o wielkim wydarzeniem zar?wno w aspekcie narodowym jak i globalnym, do dzi? dzie? odbija si? ono echem. Wszystko to w jaki? spos?b kierowane by?o przez Aharona, czy on jednak co? z tego pami?ta?? Tego dnia zgin??a dw?jka jego syn?w. Mimo ?e nie rozpacza? i nie protestowa? widzimy jak wielk? tram? dla niego by?o to wydarzenie, wiemy to na podstawie nazwy Parszy na ten tydzie?. Niezale?nie od wszystkich podnios?ych wydarze? tego dnia, wydarze? w kt?rych bra? udzia?, dla niego dzie? ten pozosta? przede wszystkim dniem straty swych syn?w. Ca?e jego ?ycie sta?o si? teraz ??yciem po ?mierci syn?w?.

W Ksi?dze Hioba, po tym jak Hiob straci? wszystko, ??cznie ze swymi dzie?mi, tr?jka jego przyjaci?? przybywa by go pocieszy? i pierwsz? rzecz? jak? mu oferuj? jest ich milczenie. Tak?e w naszej Parszy widzimy, ?e B-g rozumie traum?, jaka wci?? prze?ywa Aharon w wyniku ?mierci syn?w. Po jednorazowej rozmowie z Aharonem, jak? odbywa B-g zaraz po ?mierci syn?w, B-g nast?pnie milczy i nie wymaga nic od Aharona, pozwalaj?c mu wycofa? si? do swego wn?trza i zaj?? si? uzdrawianiem swego z?amanego ducha.

Miszna wyliczaj?c odpowiedzialno?ci, obowi?zki i przywileje Najwy?szego Kohena, wyja?nia i? pomimo ?e ma on prawo do prowadzenia ofiarnej pos?ugi kiedy tylko ma na to ochot?, zobowi?zany jest do s?u?enia w ?wi?tyni jedynie raz w roku ? w Jom Kippur. Tak wi?c po po?wi?ceniu Miszkanu, nast?pny raz kiedy Aharon by? zobowi?zany do wzi?cia udzia?u w ofiarnej s?u?bie, lub wog?le wej?? do Miszkanu, wypada? w Jom Kipur.

B?ogos?awie?stwo jakie wypowiadamy na synagog?, kt?ra zosta?a zniszczona a p??niej odbudowana,brzmi: ?B?ogos?awiony jeste? nasz B-?e, Kr?lu wszech?wiata, Kt?ry wyznacza kres ?a?oby.? Odroczona ?a?oba, nie prze?yta, przeradza si? w gniew a nast?pnie w depresj? i staje si? ?a?ob? nie maj?c? ko?ca, prowadz?c? do parali?u. Kiedy B-g zwraca si? do Aharona na pocz?tku parszy w tym tygodniu, m?wi mu, ?e ma on dzia?a? na rzecz narodu. Nadchodzi Jom Kipur, dzie? w kt?rym ca?y Am Israel mo?e odby? pokut?, lecz pokuta ta nie mo?e mie? miejsca bez s?u?by Kohena Hagadol.

Pierwszym krokiem w procesie pokuty jest pokutowanie Najwy?szego Kohena za siebie i za swych domownik?w, nawet za tych kt?rzy ju? nie ?yj?.

Gdyby B-g powiedzia? Aharonowi, by odpokutowa? za swych syn?w natychmiast po ich ?mierci, by?oby to okrucie?stwem. Gdyby B-g wog?le nic nie powiedzia?, Aharon nigdy nie rozpocz??by procesu zdrowienia. Pomimo ?e min??o kilka miesi?cy od ?mierci syn?w, kiedy B-g zn?w zwr?ci? si? do Aharona, zrozumia? ?e dla Aharona wci?? trwa ?a?oba. Uczymy si? dzieki temu, ?e kiedy zwracamy si? do innych, musimy mie? na wzgl?dzie zar?wno to, kim ta osoba jest i kim ma ona by?. Je?li nie we?miemy pod uwag? jakie duchowe rany zadane zosta?y tej osobie, oznacza to, ?e jeste?my niewra?liwi. Je?li nie b?dziemy w osob? t? wierzy?, nie b?dziemy w stanie jej pom?c. Prawdziwe wsp??czucie sk?ada si? zar?wno z mi?o?ci jak i z wiary w moc danej osoby.

W kontek?cie narodowym znajdujemy si? teraz w tym samym miejscu, co Aharon Hakohen na pocz?tku naszej Parszy. Je?li dwa pierwsze tysi?clecia po wygnaniu nie by?y wystarczaj?co bolesne, z pewno?ci? masowe morderstwo Sze?ciu Milion?w Kidoszim straumatyzowa?o nas w niewypowiedziany spos?b. Z pewno?ci? ostatnie sze??dziesi?t lat stanowi ??ycie po ?mierci?. Nasz nar?d wycofa? si? w zasadzie, w zwi?zku z tym, z wype?niania naszego zobowi?zania do o?wietlania tego ?wiata ?wiat?em B-ga,i zainwestowa? sw? energi? do leczenia naszych ran i budowania naszego pa?stwa. Nadszed? jednak czas na to, by obudzi? si? z tego u?pienia i z powrotem zacz?? prowadzi? ?wiat drog? do B-ga. Podobnie jak Kohen Hagadol musimy rozpocz?? proces powrotu ?wiata, poprzez pokut? za nasze indywidualne dzia?ania.

Szabat Szalom,
Z mi?o?ci?,
Yehoshua