Czas Liczenia Omeru

847W?a?nie zako?czyli?my ?wi?towanie ?wi?ta Pesach, upami?tniaj?cego osi?gni?cie wolno?ci przez nasz nar?d. Wolno?ci od bycia niewolnikami, wolno?ci od bycia uciskanymi.? Ale czy jest to ostateczna, absolutna wolno??? Dobrze wiemy, ?e odpowied? brzmi: nie. Wiemy, ?e dok?adnie 50 dni po uzyskaniu wolno?ci nasi przodkowie stan?li na G?rze Synaj i us?yszeli g?os B-ga, otrzymali Tor?, zawarli przymierze. Pi??dziesi?t dni trwa? proces wewn?trznej zmiany z nowo uwolnionych niewolnik?w, z ludzi nie decyduj?cych o swym losie, w prawdziwie wolnych ludzi, dojrza?ych na tyle by osi?gn?? prawdziw? definicj? wolno?ci ? jakim jest zjednoczenie z wol? B-ga. 50 dni przej?cia od najni?szego poziomu wolno?ci, jakim jest ?bycie wolnym by nic nie robi??, do osi?gni?cia najwy?szego poziomu wolno?ci, jakim jest ?bycie wolnym by co? zrobi??. Podczas tych pi??dziesi?ciu dni zobowi?zani jeste?my do liczenia ka?dego dnia (liczenia Omeru), i wraz z tym jak wzrasta liczba dni, wzrasta te? nasze oczekiwanie na to by ponownie otrzyma? Tor? podczas ?wi?ta Szawuot. Przypuszczalnie wi?c powinien by? to radosny okres w ?ydowskim kalendarzu. Czy tak jednak jest? Na pierwszy rzut oka z pewno?ci? si? tak nie wydaje. Podczas pierwszych 33 dni tego okresu zabronione jest golenie si? i obcinanie w?os?w. Nie przeprowadzamy ?lub?w i nie s?uchamy muzyki. Trzymamy si? obyczaj?w ?a?oby zwi?zanej ze ?mierci? 24.000 student?w Rabina Akiwy, kt?rzy zmarli w tym kr?tkim okresie czasu jakie? 1900 lat temu. ?Kiedy przyjrzymy si? ?ydowskiej historii zauwa?ymy, ?e r?wnie? inne ?nieszcz??cia spotyka?y nasz lud w dniach liczenia Omeru. Wedle co poniekt?rych ?r?de? okrutne krucjaty lat 1096 i 1146 w Nadrenii, podczas kt?rych wielu ?yd?w zosta?o brutalnie zamordowanych, mia?o miejsce w?a?nie w okresie Omeru. Inne ?r?d?a podaj?, ?e tak?e straszne masakry Chmielnickiego, kt?re rozpocz??y si? w 1648 roku, trwa?y do dni liczenia Omeru. W pewien wi?c spos?b nie trudno wi?c zrozumie? duchow? relacj? jaka istnieje pomi?dzy pocz?tkowym okresem liczenia Omeru a p??niejszymi nieszcz??ciami jakie spad?y na ?ydowski nar?d w tych dniach. Cz?owiek jest szczeg?lnie podatny na upadek w przej?ciowych okresach czasu. W czasie Omeru jeste?my jak nastolatkowie ? kt?rzy s? wolni od ?cis?ej kontroli swej rodzic?w, lecz jeszcze nie na tyle dojrzali by wykorzysta? sw? wolno?? w taki spos?b, by ca?kowicie sta? si? wolnymi, tj. po??czy? si? z przeznaczeniem swego ?ycia. Nie jest wi?c zaskakuj?ce, ?e owe?nastoletnie dni? stanowi?y trudne okresy czasu w ?ydowskiej historii i sta?y si? st?d skojarzone z obyczajami ?a?oby i smutku.

Dni te stanowi? jednak r?wnie? czas nadziei. Podczas gdy pierwsze 32 dni zwi?zane s? z tragiczn? ?mierci? dwudziestu czterech tysi?cy uczni?w Rabina Akiwy, dzie? trzydziesty trzeci zwi?zany jest z Rabinem Szimonem bar Yochai, studentem szko?y Rabina Akiwy. Rabin Szimon bar Yochai zmar? trzydziestego trzeciego dnia Omeru, na swoim ?o?u ?mierci wyjawi? jednak swym studentom wiele niezwyk?ych i g??bokich sekret?w rozumienia Tory, l???cych u podstawy tego, co nazywamy dzi? Kaba??. Wewn?trzne ?wiat?o Tory, ujawnione przez Rabina Szimona bar Yochai, pomog?o nam przetrwa? 2000 lat ciemno?ci na wygnaniu. Pi?tego Ijar w 5708 roku (14 Maja 1948), r?wnie? podczas smutnego okresu liczenia Omeru, powsta?o Pa?stwo Izrael, ko?cz?ce nasze wygnanie i zapocz?tkowuj?ce przysz?o?? ca?kowitego odkupienia (????? ????? ???????). Z jednej strony jest to wi?c smutny okres czasu, z drugiej jednak okres w kt?rym miejsce mia?y r??ne niezwyk?e wydarzenia dla ?ydowskiego ludu. Jak wyja?ni? ten dualizm?

Zastosujemy w tym miejscu nauki Kaba?y. Kabali?ci ucz? nas czego? niezwyk?ego na temat grzechu Adama i Ewy. W Ogrodzie Edenu znajdowa?y si? dwa drzewa, z kt?rych nie mo?na by?o zrywa? owoc?w, gdy? zabronione by?o to dla Adama i Ewy ? Drzewo ?ycia i Drzewo Poznania. Wiedza to co?, co my, ludzie dwudziestego pierwszego wieku, wiemy jak doceni?. Przyjrzyjmy si? na chwil? temu jak bardzo wiedza posun??a si? do przodu w ci?gu ostatnich stu pi??dziesi?ciu lat: dzi?ki elektryczno?ci mamy ?wiat?o i ciep?o, kiedy tylko tego potrzebujemy. Dzi?ki penicylinie wyeliminowali?my ?proste? choroby, kt?re kiedy? wybija?y ca?e wioski i miasta. Dzi?ki komputerom mamy natychmiastow? komunikacj? z lud?mi z ka?dego zak?tka globu. Dzi?ki wiedzy genetycznej, mamy szans? wyleczy? ka?d? chorob?, wyeliminowa? g??d w biednych krajach ? potencja? ten wydaje sie nieograniczony.? Jednak jak widzimy obok niesamowitych osi?gni?? naukowych, jakie mia?y miejsce podczas ostatnich 150 lat, nauka mo?e by? r?wnie? wykorzystywana do tworzenia horror?w, przy kt?rych wszystkie wcze?niejsze horrory s?, w por?wnaniu, niczym . Widzimy wi?c, ?e wiedza , podczas gdy jest w stanie stworzy? raj, mo?e r?wnie? stworzy? piek?o . Kabali?ci nauczali, ?e grzechem Adama i Ewy by?o to, ?e zjedli oni najpierw z Drzewa Poznania bez uprzedniego spo?ycia z drzewa ?ycia . Gdyby najpierw zjedli z Drzewa ?ycia, mogli by p??niej zje?? z Drzewa Poznania.

Tak d?ugo, jak traktowa? b?dziemy ?ycie, tj. to czego wymaga od nas B-g, jako najwa?niejsze, mamy prawo swobodnie poszukiwa? wiedzy, tak by rozwija? nas samych i nasze spo?ecze?stwa. Adam i Ewa dokonali przewinienia, gdy? nie zdali sobie sprawy z wa?no?ci chierarchii pomi?dzy Drzewem ?ycia a Drzewem Poznania. R?wnie? wszystkie nieszcz??cia jakie zgotowali sobie nawzajem ludzie, mog? by? przypisane owemu b??dowi. Dualizm czasu liczenia Omeru pokazuje nam wyra?nie to, ?e tam gdzie istnieje du?y potencja? na co? wielkiego, wspania?ego, istnieje r?wnie? r?wnie du?y potecja? dla tragedii. Naszym zadaniem jest kierowanie naszym ?yciem w odpowiednim kierunku. ?ycz? nam wszystkim powodzenia.

Yitzhak Rapoport