Czekoladowy seder? Pesachowe aktywno?ci dla Bnei Anousim i “ukrytych” ?yd?w z Polski

Emisariusz Shavei Israel w Polsce Rabbin Avi Baumol ogl?da now? koszulk? na krakowskiego JCC
Emisariusz Shavei Israel w Polsce Rabbin Avi Baumol ogl?da now? koszulk? na krakowskiego JCC

W jaki spos?b organizacja Shavei Israel wspiera?a w tym roku ?wi?towanie pesach? W zesz?ym tygodniu pisali?my o historycznym, pierwszym w historii sederze pesachowym, kt?ry odby? si? w Kaifeng w Chinach. Teraz kilka s??w o tym co robi? nasi emisariusze w Polsce. Kilka s??w r?wnie? o grupie Bnei Anousim w Hiszpanii, Portugalii, W?oszech i Ameryce Po?udniowej.

Polska

Rabin Jehoszua Ellis poprowadzi? wsp?lny seder dla polskiej spo?eczno?ci ?ydowskiej w Katowicach. Rabin Avi Baumol zrobi? to samo w Krakowie, w JCC. 120 os?b uczestniczy?o w kolacji. W czasie ?przedpesachowym? rabin Baumol odby?a tak?e szereg wyk?ad?w i zaj?? zwi?zanych z tym ?wi?tem w??cznie z ?Zapytaj rabina o pesach?. O tyle o ile ciasto nie ros?o to ilo?? zadawanych pyta? tak! We Wroc?awiu na seder przysz?o 150 os?b ze spo?eczno?ci. Wszyscy go?cie byli ?wietnie przygotowani do tego wielkiego wydarzenia. Nie dziwne skoro tydzie? wcze?niej rabin Tyson Herberger poprowadzi? seri? spotka? z cyklu “modelowy seder”. Jego g??wnym wsparciem by?a czekolada! Wafle w czekoladzie zamiast macy, gorzka czekolada jako maror (gorzkie zio?a ? symbol udr?ki niewolnictwa) i nutella jako substytut charosetu (s?odkiego deseru z jab?ek, miodu i orzech?w, kt?ry symbolizuje zapraw? stosowan? przez Izraelit?w w czasie pracy w Egipcie). Maca r?wnie? pojawi?a si? na stole podczas imprez, kt?re odby?y si? w miejscowo?ci ?ary i Wa?brzychu oraz w dw?ch szko?ach ?ydowskich we Wroc?awiu.

Dzie? przed ?wi?tem, w sobot? wieczorem polscy ?ydzi zostali zaproszenie na melav malke (kolacja, kt?r? je si? ju? po zako?czeniu szabatu). Wraz z dwoma emisariuszami Shvaie Israel uczyli si? melodii i piosenek ?piewanych podczas sederu. W niedziel? wieczorem za? spotkali si? w miejscowym pubie na ostatnie zakosztowanie chametzu w postaci kilku ?yk?w piwa.

Kolumbia
Rabin Szymon Jehoszua prowadzi? w mie?cie Cali seder dla 80 cz?onk?w Bnei Anousin. Osiemna?cie os?b z s?siedniego Ekwadoru do??czy?o do kolacji. Odby?a si? ona si? w hotelu, kt?ry zosta? wykoszerowany specjalnie na to ?wi?to przez rabina Jehoszue.

Portugalia
W Portugali dzi?ki wys?annikom Shavei Israel odby?y si? dwa sedery – jeden w Belmonte z rabinem Elishem Salas?, a drugi w Trancoso z Genie Milgrom. Przed Szabatem rabin Migrom opowiedzia? zgromadzonym niezwyk?? histori? na temat swojego pochodzenia i swoich ?ydowskich korzeni. W niedziel? za? poprowadzi? praktyczne warsztaty genealogiczne oparte na swojej metodologii.

Hiszpania
Uczniowie rabina Ben-Abraham Nissana z hiszpa?skiego miasta Granada poprowadzili seder dla spo?eczno?ci w domu Jose Manuel Romero Camarero. Jedena?cie os?b uczestniczy?o w kolacji – trzy rodziny, w tym czworo dzieci. W Alicante 10-sosobowa grupa zjad?a razem sederowy posi?ek w domu Jakub Hernandez.

W?ochy
Studenci rabina Pinchas Punturello przewodniczyli sederowi dla spo?eczno?ci w Palermo na Sycylii. Na kolacji by?o czterech m?odych Bnei Anousim, kt?rzy byli w Izraelu niedawno – b?dziemy mie? sprawozdanie na temat ich podr??y ju? niebawem.