Paraszat Kedoszim – Analizuj?c Kedusz?

372043480W Ksi?dze Wajikra czytamy o wielu rodzajach keduszot. Pierwsza cz??? ksi?gi opisuje kedusz? w ?wi?tyni ? w Mikdasz. W ten spos?b nar?d otrzymuje lekcj? na temat znaczenia miejsca, w kt?rym obecno?? Boga b?dzie najbardziej ?skoncentrowana?. Wszystkie prawa dotycz?ce czysto?ci i nieczysto?ci, ofiary i prawa zwi?zane z sam? ?wi?tyni? wynikaj? z tej najwa?niejszej idei. Kiedy B?g wypowiedzia? ?I wystawi? Mi ?wi?tyni?, abym zamieszka? po?r?d nich?, ludzie zostali obarczeni misj? opracowania ?podzielonego? judaizmu. Nie do wszystkich zak?tk?w obozu mo?na zajrze?, nie wszyscy mog? wchodzi? do pewnych miejsc. Kedusza przenika miejsca w r??nym nat??eniu, st?d te? lud Izraela, je?li pragnie by B?g zamieszka? po?r?d ludu, musi nauczy? si? odr??nia? czyste od nieczystego, ?wieckie od ?wi?tego.

?rodkowa cz??? parszy skupia si? na innym wymiarze keduszy, nie zewn?trznym, ale wewn?trznym, dotycz?cym wn?trza ka?dej osoby ? ?keduszat adam?. Paraszot Acharei Mot i Keduszim prosz? wszystkich Izraelit?w by skupili si? na swym wn?trzach, i spr?bowali stworzy? wewn?trzn? ?wi?to?? poprzez samokontrol?, rozr??nianie i ograniczenia. Rozdzia?y dotycz?ce koszeru, praw seksualno?ci, i praw spo?ecznych w parszy na ten tydzie? oddzwierciedlaj? ow? ide?. Raszi t?umaczy s?owo kedoszim jako ?peruszim? co oznacza oddzielenie lub rozr??nienie. Dla Rasziego Kedusza stanowi seri? oddziele?, stawianych przez cz?owieka i wzmacnianych w celu zapobiegania przewinieniom, i w celu zbli?ania si? do Boga. Ramban postrzega Kedusz? nieco inaczej. Ramban wierzy, i? w celu duchowego rozwijania si? nie wystarczy powstrzymywa? si? od zakaz?w, lecz nale?y kontrolowa? samego siebie w tym, co jest dozwolone.

Jedzenie jest dobre, ob?arstwo jest jednak anty-kedusz? (anty-?wi?te); prokreacja jest pozytywna, bycie niewolnikiem po??dania nawet w chalachiczny spos?b jest szkodliwe dla stylu ?ycia prowadzonego wedle keduszy (?wi?to?ci).

Koniec ksi?gi dodaje jeszcze jeden istotny wymiar Keduszy ? keduszat Haaretz (?wi?to?? Kraju). Ostatnio s?ucha?em rozmowy ??yd?w galutowych? kt?rzy sp?dzali Pesach w Izraelu i wszyscy narzekali na to, jak trudno jest trzyma? koszer w Izraelu. Dlaczego, z Trum?, maaser, Szmita, r??nymi rodzajami kaszrutu, wydaje si? to takie trudne.

Przypomnia?em im, ?e ziemia Izraela i wszystkie prawa odnosz?ce si? do niej, stanowi? b?ogos?awie?stwo pomagaj?c ka?demu ?ydowi zbli?y? si? do Boga w najbardziej naturalny i zdrowy spos?b.

Ka?dy wymiar keduszy wzmacnia nasz? osobowo?? i przybli?a nas do Boga. Naszym zadaniem jest by po??czy? prawa Ksi?gi Wajikra i wszystkie rodzaje keduszy. Poprzez docenienie codziennej walki maj?cej na celu kontrol? naszych pragnie? i uszlachetnienie siebie samych dla ludzko?ci i dla Boga, zas?u?ymy na otrzymanie satysfakcjonuj?cego ?ycia w ziemi obiecanej Boga, gdzie duch i cia?o b?d? ?y? w harmonii.