Rodz?ce si? Kwitnienie naszego Odkupienia – Paraszat Behar

????Barech At Medinat Israel Reiszit Cmichat Geulatenu

B?ogos?awiony jeste? ty Pa?stwo Izrael, Rodz?ce si? Kwitnienie Naszego Odkupienia

Cytat ten, reprezentuj?cy najwspanialszy i najbardziej kontrowersyjny fragment modlitwy za pa?stwo Izrael zosta? napisany przez naczelnego rabina Herzoga w 1948 roku. Sta? si? on mantr? ruchu religijnych syjonist?w i nemezis dla ?wiata Haredi, w zwi?zku ze sw? religijn? konotacj?.

W ramach tego ruchu, je?li przyj?? ?e stwierdzenie to jest prawdziwe, zak?ada si?, ?e powstanie ?wieckiego pa?stwa Izraela reprezentuje pewien etap na drodze do powrotu do Syjonu, drodze do odkupienia lub ku mesja?skiej erze (zale?nie od wyboru termologii). Odrzucenie owego stwierdzenia sytuuje cz?owieka w obozie, kt?ry nie chce lub nie jest w stanie przypisa? wydarzeniom sprzed 66 lat ?adnego religijnego znaczenia, ze wzgl?du na jego ?wieckie korzenie lub wsp??czesny ?wiecki rz?d.

I w ten w?a?nie w owy spos?b, owe trzy kr?tkie s?owa kreuj? tak g??bokie r??nice pozornie nie do przekroczenia, i? obecnie istnieje wielka przepa?? w spo?eczno?ci ortodoksyjnych ?yd?w.

S?owa wybrane przez Rabina Herzoga s? dosy? wyj?tkowe ? ?reiszit, cmichat, geulateinu?. Reiszit oznacza pocz?tki, pierwsze kroki; drugie s?owo wydaje si? by? powt?rzeniem pierwszego ? cemach. Pierwsze u?ycie s?owa cemach ? ???
w Torze odnosi si? do stworzenia ro?linno?ci: Bereszit 2:5,9 ? ?Zanim za? krzew polny by? na ziemi, i jakie ziele polne zanim wesz?o (icmach).?

?I wywi?d? Wiekuisty B?g z ziemi (icmach) wszelakie drzewo urocze na wejrzenie i smaczne ku spo?yciu?.

S?owo to pojawia si? ponownie przy opisie snu Faraona na temat cudownych k??b?w pszenicy, a tak?e przy opisie zniszczenia jakie wyrz?dzi?a plaga Barad (gradu) ? wszystkie te wersety skupiaj? si? na idei pokolenia, stworzenia, wzrastania, kwitnienia.

St?d te? u?ycie tego s?owa wydaje si? odnosi? nas do ery ?pocz?tkowego wzrastania?, pierwszego pocz?tkowego etapu rozwoju ? odkupienia! Co wi?c oznacza pocz?tek pocz?tk?w? Jak powinni?my rozumie? najwcze?niejsze etapy tego rozwoju? Odpowied? na to pytanie mo?e wynika? ze zrozumienia ?r?d?a s?owa cemach, wzrastania, a mo?e w?a?nie kwitnienia.

W jaki spos?b wzrasta ro?lina? Istniej? cztery stadia rozwoju ro?liny pocz?wszy od bycia nasieniem: stadium wegetatywne, reprodukcyjne, starzenia si? i odpoczynku . My zajmiemy si? pierwszym stadium ro?linnego rozwoju ? stadium wegetatywnym.

Wszystko zaczyna si? od nasienia. Nasienie, podobnie jak zap?odnione jajo u ludzi, posiada wewn?trzn? i zewn?trzn? pow?ok?. W pocz?tkowych etapach rozwoju zarodek podtrzymywany jest przez wewn?trzn? pow?ok? nasienia, podobn? do ?ona matki. Na tym etapie nasienie jest w stanie utworzy? g??wn? szypu?k?, kt?ra b?dzie od?ywia? zarodek i pozwoli mu wzrasta?. Kiedy okres zarodkowy zako?czy si? sukcesem nasienie gotowe jest by przej?? na kolejny poziom ? uzewn?trznienia si?, przeniknienia ochronnej warstwy pow?oki w dw?ch kierunkach. Z jednej strony wybija si? szypu?ka, kt?ra pobiegnie w kierunku wilgotnej ziemi, z drugiej – pa?eczka, kt?ra biegnie do s?o?ca, na zewn?trz, i ku przysz?o?ci.

Proces ten rozwija si? dalej w tej spos?b, ?e szypu?ka kontunuuje pobieranie sk?adnik?w od?ywczych z ziemi, podczas gdy pa?eczka rozwija si? w li?cie i wzrasta w kierunku s?o?ca, ro?nie, otwiera si?. Kiedy nasienie dojrzeje, kiedy korze? i li?cie jednocze?nie wzrastaj?, kiedy wegetatywny pierwszy etap jest zako?czony ? rozwija si? kwiat!

(Boska) Natura rozpoczyna si? od nasienia. Nasienie mo?e odnosi? sie do fizjologicznego zjawiska ? ro?liny, zwierz?ta, ludzie, lub odnosi? nas do idei, filozofii, ruchu! ?wiat rozpoczyna si? od bereiszit, nasienia. Monoteizm zosta? zainicjowany przez Abrahama patrz?cego ku g?rze, ku niebu, co stanowi?o j?dro przysz?ego ruchu kt?ry przyci?gnie biliony. Odkupienie rozpocz??o si? od nasienia, lub w perspektywie Midrasza, rozmow? pomi?dzy c?rk? a jej rodzicami, na temat tego by nie poddawa? si? pomimo trudnych czas?w, by spr?bowa? raz jeszcze, bo by? mo?e co? si? rozwinie, co? uro?nie, ten kwiat wzrastaj?cy z cierni.

Medinat Israel (Pa?stwo Izrael) powsta?o z nasienia. Nasienia w Wiedniu. Nasienia w umy?le niewruszonego, nieust?pliwego, ?wieckiego Austriaka, kt?ry przewidzia? przysz?o?? i kontynuowa? swe wysi?ki w celu urzeczywistnienia tego pocz?tkowego, wst?pnego kie?kowania do swych ostatnich dni.

Owe nasienie rozwin??o sie do formy wewn?trznej i zewn?trznej pow?oki, tj. ?wieckiej, narodowej, kulturowej wizja od?ywianej przez tradycyjn?, duchow? ??ydowsk? iskr? duszy? (pintele jid). Owo nasienie przenikn??o etap idei i zamieni?o w etap dzia?ania, przekonuj?c obce rz?dy i monarchie a tak?e budz?c ?ydowsk? diaspor? do realizacji tego snu i do wzi?cia odpowiedzialno?ci za jego urzeczywistnienie.

Nasienie to rozwin??o si?, kie?kowa?o, szuka?o po?ywienia i dojrzewa?o, a? w dniu 29 listopada 1947 roku narody ?wiata uzna?y ?w herkulesowy triumf narodu powracaj?cego do swego kraju, triumf ludzi ??cz?cych si? ze swym dziedzictwem, rodziny jednocz?cej si? ponownie, ??cz?cej cztery kra?ce ziemi. Owe nasienie po??czy?o si?y z innym cz?owiekiem wizji i dzia?ania, co pomog?o mu wybuchn?? wzrastaniem i w dniu 14 maja 1948 roku pa?stwo sta?o si? rzeczywisto?ci? dla ca?ego ?wiata.

Natychmiastowo dwie si?y zacz??y ruch w dw?ch kierunkach: szypu?ka zakorzeni?a si? w diasporze, tworz?c finansow?, polityczn? i emocjonaln? baz? wsparcia; z kolei pa?eczka wyros?a do przodu, ku ziemiom i ku heroicznym postaciom, kt?re uprawia?y t? ziemi?, przekszta?ci?y nieu?ytki, i walczy?y dzielnie dla obrony tej ziemi i obrony narodu, co pozwoli?o im w ko?cu wypu?ci? ?odygi i li?cie ? cie?, spok?j, pok?j i dobrobyt ? kwiat!

Od tamtego momentu min??o sze?dziesi?t sze?? lat i spogl?daj?c na nasz? niezwyk??, cho? niewielk? w rozmiarach ziemi?, musimy sobie zadac pytanie: czego dokonali?my? Nasi wiod?cy na poziomie ?wiatowym naukowcy, ?wiat hi-tech, nar?d start-up?w, wojskowe mocarstwo, nasze ?wiatowe centrum Tory i schronienie dla ka?dego ?yda b?d?cego w niebezpiecze?stwie; nasza pasja i ?yczliwo??, chessed i moralno??; czego dokonali?my?

Odpowied?, uwa?am, le?y w tym, ?e zacz?li?my! Pocz?tkowy etap wegetatywny, pierwsze kroki ku wzrastaniu, symbiotyczna relacja pomi?dzy ?ydami w Ziemi Obiecanej a ?ydami w Diasporze, d??enie do delikatnej r?wnowagi pomi?dzy racjonalnym, otwartym, moralnym, demokratycznym my?leniem a lgnieniem do tajemnicy, pokory, tradycji i dziedzictwa naszej Tory, b?d?cej naszym przewodnikiem i naszym ?wiat?em.

Rozpocz?li?my ?w proces, tak zwi??le i ekokwentnie uj?ty przez Rabina Herzoga w trzech s?owach 66 lat temu. Jeste?my na drodze ku kwiatu!

Czterdzie?ci pi?? lat temu, ol?niewaj?ca manifestacja owego wzrastania zaszczyci?a nasz kraj, naszych ?o?nierzy i naszych ludzi. Byli?my wtedy ?wiadkami jawnych cud?w, stawiania pot??nych krok?w na drodze do odkupienia, wedle boskiego dekretu, ?e poprzez Am Israel, tych, kt?rzy buduj? na ziemi, broni? jej, m?dl? si? za ni? i pilnuj? jej, proces wzrastania b?dzie si? kontynuowa?, tak by wypu?ci? p?k kwiatu, szeerit hapeleitah-ocaleni z pokole? przesz?o?ci- i stworzy? silny, dumny, z?o?ony, otwarty, lecz oddany, nar?d Boga ?yj?cego w Ziemi Obiecanej.

Niech b?dzie wol? Jego i nasz? by?my do?yli zapocz?tkowania etapu kiedy nasze nasienie dojrzeje do wypuszczenia sprawiedliwego p?du, kt?ry b?dzie zwiastunem rozwini?cia si? w kwiat naszego odkupienia.

Jom Haacmaut Sameach!

? ?????? ?????? ??????? ?????-?’, ??????????? ??????? ????? ???????; ???????? ?????? ????????????, ???????? ????????? ????????? ????????.

Oto nadejd? dni – wyrocznia Haszem-
kiedy wzbudz? Dawidowi Odro?l sprawiedliw?.
B?dzie panowa? jako kr?l, post?puj?c roztropnie,
i b?dzie wykonywa? prawo i sprawiedliwo?? na ziemi.

? ????????? ?????????? ????????, ???????????? ????????? ???????; ?????-??????? ??????-?????????, ?’ ?????????

W jego dniach Juda dost?pi zbawienia,
a Izrael b?dzie mieszka? bezpiecznie.
To za? b?dzie imi?, kt?rym go b?d? nazywa?:
“Pan nasz? sprawiedliwo?ci?”.
? ????? ??????-?????? ???????, ?????-?’; ?????-???????? ???? ???-?’, ?????? ??????? ???-?????? ?????????? ??????? ?????????

Dlatego oto nadejd? dni – wyrocznia Haszem –

kiedy nie b?d? ju? m?wi?: “Na ?ycie Haszem,
kt?ry wyprowadzi? syn?w Izraela z ziemi egipskiej”,

? ???? ???-???-?’, ?????? ??????? ???????? ?????? ???-????? ????? ?????????? ??????? ????????, ???????? ??????????, ?????? ???????????? ????; ??????????, ???-?????????

lecz raczej: “Na ?ycie Boga, kt?ry wyprowadzi?
i przywr?ci? pokolenie domu Izraela
z ziemi p??nocnej i ze wszystkich ziem,
po kt?rych ich rozproszy?”,
tak ?e b?d? mogli mieszka? w swej ziemi”.
(Ksi?ga Jeremiasza 23:5-8)