Paraszat Shelach

405_dl_photo11_27dacTego tygodniowa parsza jest jedn? z najwa?niejszych parsz, kt?re pomagaj? zrozumie? obecn? sytuacj? narodu izraelskiego. Przed wprowadzeniem dzieci Izraela do ziemi Izrael Moshze przyjmuje pro?b? narodu i wysy?a dwunastu szpieg?w na zwiad. Fakt, ?e by?o dwunastu szpieg?w, po jednym z ka?dego pokolenia jest oczywisty. Ich celem nie by?o zbieranie wywiadu wojskowego, ale zgo?a co? innego. Dzi?ki swoim liderom ka?de plemi? mia?oby kogo? kto powiedzia?by jakim wspania?ym miejscem jest Izrael i kogo? kto zach?ca?by i wspiera? w nowym przedsi?wzi?ciu. Wtedy nar?d Izraela wszed? by do nowej ziemi z ufno?ci? i wiar?, z ch?ci? budowy Beit Hamigdash oraz potrzeb? prowadzenia ?wiata do stworzenia sprawiedliwego i ?wi?tego spo?ecze?stwa dla wszystkich ludzi.

Niestety to wszystko si? nie wydarzy?o. Z dwunastu m??czyzn wys?anych na zwiad dziesi?ciu powr?ci?o z wiadomo?ci?, ?e ziemia i ludzie na niej ?yj?cy s? zbyt wielcy by z nimi konkurowa? i by ich podbi?. W rzeczywisto?ci z?o?yli swoje sprawozdanie zanim jeszcze postawili stop? na ziemi izraelskiej. Ka?dy z dwunastu szpieg?w by? przyw?dc? innego plemienia. Zdawali sobie spraw?, ?e ?ycie na ziemi Izrael by?oby znacznie inne ni? to, kt?re wiedli na pustyni. Wraz z wej?ciem narodu izraelskiego oraz osiedleniem si? na nowych ziemiach r?wnie? nowy system i nowa hierarchia zacz??y by obowi?zywa?. Tym samym tych dwunastu przyw?dc?w obawia?o si? utraty ich wa?no?ci, pozycji i rangi. Postanowili spiskowa? razem, by zatrzyma? Izraelczyk?w na pustyni gdzie mogli nadal dzia?a? jako liderzy swoich plemion.

Wynik ich k?amstwa by? katastrofalny! Ci, kt?rzy sporz?dzili fa?szywy raport natychmiast zmarli ? dzie?, w kt?rym dostarczyli wiadomo?ci – Tisha B’av – sta? si? najbardziej nies?awnym dniem w historii ?yd?w. Izrael zosta? zmuszony do w?dr?wki przez czterdzie?ci lat po pustyni, a wszyscy ludzie z tego pokolenia byli skazani na ?mier? i nie dane by?o im wej?? do ziemi Izraela. Do dzi? cierpimy z powodu grzechu tych dziesi?ciu szpieg?w. By?y dwie grupy, kt?re nie wzi??y udzia?u w wyst?pku, a zatem nie zosta?y ukarane. Dwaj szpiedzy, kt?rzy podali prawdziwe sprawozdania oraz izraelskie kobiety. Jakie mieli w?a?ciwo?ci, kt?rych brakowa?o reszcie spo?ecze?stwa?

Na pocz?tku Parszy kiedy to Tora wymienia imiona dwunastu szpieg?w, zmienia nazw? jednego z nich na ko?cu listy. Oto imiona m???w, kt?rych Moj?esz pos?a? celem rozpoznania kraju. Ozeaszowi, synowi Nuna, da? [p??niej] Moj?esz imi? Jehoszua (Bemidbar 13:16) Jehoszua ben Nun pojawi? si? ju? wiele razy w Torze. Za ka?dym razem by? nadal Jehoszu?, a nie Ozeaszem. Tora m?wi nam przez to wyra?nie, ?e zmieniaj?c jego imi? z Ozeasza na Yehoshue Mosze da? mu niezb?dne narz?dzia, aby uratowa? si? z niebezpiecznych sytuacji. Czego mo?na si? nauczy? z tej zmiany imienia?

Wiadomo?? Moszego by?a jasna: je?li chcesz naprawd? s?u?y? Bogu i narodowi Izraela musisz by? przygotowany, aby m?c ca?kowicie zmieni? to kim jeste?, aby porzuci? wszelkie przyj?te z g?ry poj?cie, kt?re ci? okre?la?y i sta? si? osob?, kt?r? dyktuje czas i sytuacja. My?la?e?, ?e jeste? Ozeaszem, teraz sta? si? Jehoszu?. Pozosta?ych dziesi?ciu szpieg?w nie by?o gotowych, by zaryzykowa? zmieniaj?c swe ?ycie, wi?c skazali Izrael na czterdzie?ci lat nie zmieniania si?. B?g nieustannie daje nam szans? na rozw?j i mo?liwo?ci zbli?enia si? do Niego, innych i siebie. Za ka?dym razem, gdy mamy do czynienia z niepewn? sytuacj? i reagujemy z ch?ci? przyj?cia na siebie wyzwania, z ch?ci? nauczenia si? czego? od innych i opuszczenia naszych ogranicze? narzuconych nam przez siebie zmieniamy si? oraz ?wiat wok?? nas.

Chcia?bym b?ogos?awi? nas wszystkich w tym tygodniu, by?my nie wpadali w pu?apki i sid?a naszych przodk?w na pustyni. By?my byli gotowi, by otworzy? nasze serca i ?y? z ch?ci? na wyzwania i zmiany. Nasz ?wiat szybko si? zmienia wok?? nas; jedn? z niewielu rzeczy, kt?rych mo?emy by? pewni, to ?e to b?dzie kontynuowa?o. Musimy nauczy? si? dostosowywa? do zmian i umie? sprosta? wszelkim przeszkodom jakie one za sob? nios? ? traktowa? je nie jako przeszkod? do pokonania w realizacji naszych cel?w, ale raczej jako drog? do nich.

Shabbat Shalom
Yehoshua