Z g??boko?ci wo?am do Ciebie, Haszem

509113pic_I-416x277Kilka dni temu w Izraelu mia?a miejsce wielka tragedia: trzech ?ydowskich ch?opc?w porwanych zosta?o przez arabskich terroryst?w. Nasze serca i modlitwy zwr?cone s? w kierunku rodzin tych ch?opc?w i we wszystkich synagogach w ca?ym Izraelu recytowane s? Psalmy. Zach?cam ka?dego z was, kto czyta ten artyku?, do zatrzymania si? na moment i do pomodlenia si? o bezpieczny powr?t tych ch?opc?w do domu. Imiona porwanych to: Jaakow Naftali ben Rachel Devora, Ejal ben Iris Teszua i Gilad Michael ben Bat-Galim. Dobrze zw?aszcza jest recytowa? Psalm numer 121 i Psalm numer 130, w tych trudnych momentach. Chcia?bym podzieli? si? z wami refleksj? na temat tych psalm?w.

Psalm 130 otwiera si? s?owami ??????? ?????? ?’ ? z g??boko?ci wo?am do Ciebie, Haszem. Talmud w ciekawy spos?b komentuje s?owa ?z g??boko?ci?:

Rabin Jose syn Haniny powiedzia? w imieniu Rabina Eliezera ben Jakoba: Cz?owiek nie powinien modli? si? z wysokiego miejsca, powinien si? modli? z niskiego miejsca, jak napisane jest: ?Z g??boko?ci wo?am do Ciebie, Haszem? (Ksi?ga Psalm?w 130:1). Nauczane by?o w podobnym celu: Cz?owiek nie powinien stawa? na krze?le lub sto?ku by si? modli?, lecz powinien modli? si? w ni?ej po?o?onym, skromnym miejscu, gdzie nie ma wznoszenia si? w stoskunku do Boga. I tak powiedziane jest ?Z g??boko?ci wo?am do Ciebie, Haszem?.

Rabini Talmudu przekszta?cili poetyckie stwierdzenie Kr?la Dawida ?z g??boko?ci? w normatywn? praktyk?, w halach? . Osoba prowadz?c? modlitwy nazywana jest w Talmudzie ???? ???? ????? kto?, kto schodzi, schyla si? przed Ark?. Rabin Kook , w swym komentarzu do Talmudu oferuje wyja?nienie owego talmudycznego wersetu na g??bokim poziomie. Kiedy cz?owiek prze?ywa duchowe do?wiadczenie, ?atwo mu/jej poczu?, ?e wszystko poza tym uczuciem, tym do?wiadczeniem jest ma?e i p?ytkie. On/Ona b?d? pragn??, by pozosta? w obr?bie tych wznios?ych uczu? a wszystkie problemy ?wiata b?d? wydawa? si? jej/jemu jako niewa?ne i bez znaczenia. Rabin Kook m?wi nam, ?e tego typu zachowanie jest bardzo b??dne. Prawdziwa doskona?o?? nie mo?e zosta? osi?gni?ta jedynie poprzez wznios?e prze?ycia. Problemy ludzko?ci musz? zosta? rozwi?zane, trudno?ci opanowane po to by zaistnia?a prawdziwa doskona?o??. Prawdziwa doskona?o?? wymaga by udoskonalone zosta?y zar?wno poziom jednostkowy jak i poziom spo?eczno?ciowy, i jednostka oszukuje sam? siebie je?li s?dzi, ?e b?dzie si? duchowo rozwija? poprzez odci?cie si? od spo?eczno?ci. To w?a?nie, pisze Raw Kook, jest prawdziwym celem dla kt?rego osoba prowadz?ca modlitwy musi zej?? poziom ni?ej by przewodzi? modlitwom. Jego sk?onno?? i pragnienie prowadzi? go b?d? do osi?gni?cia uczucia wznios?o?ci i oderwania od ?wiata fizycznego, co by?oby wzmocnione, je?li sta?by on na podwy?szeniu, np. na pode?cie jakim?, lub czym? podobnym. Musi on jednak walczy? z ow? sk?onno?ci? poniewa? jego celem jest czu? potrzeby ludzi stoj?cych dooko?a i wyla? swe serce ku Bogu w zwi?zku z owymi potrzebami. Kr?l Dawid napisa?: ?z g??boko?ci? ? u?ywaj?c s?owa ?g??boko?ci? w formie mnogiej, aby nawi?za? do dw?ch oddzielnych poziom?w zrozumienia. Po pierwsze cz?owiek musi zrozumie? r??nic? jaka istnieje pomi?dzy poziomem pokory stanu duchowego danego cz?owieka, a poziomiem pokory jakiego oczekuje Haszem. Po drugie cz?owiek winien broni? si? przed uwiedzeniem przez pragnienie odci?cia si? wszystkiego co prowadzi do owej pokory. Broni? si? przed uwiedzeniem przez pragnienie pogr??enia si? w do?wiadczeniu duchowym, kt?re sprawi, i? zapomnimy o problemach tego ?wiata.

Kiedy modlimy si? o bezpieczny powr?t porwanych nastolatk?w musimy wo?a? z g??boko?ci. Musimy czu? ich b?l i b?l ich rodzin. I nie mo?emy odcina? si? od tego b?lu, kiedy b?dziemy oddawa? si? naszym duchowym praktykom, pod??a? duchow? drog?. S?dz?, ?e tego w?a?nie uczy nas Rabin Kook.

Z modlitwami z Jerozolimy.
Rabin Yitzhak Rapoport